8 MART BEYNƏLXALQ QADINLAR GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ EKOLOGİYA VƏ TƏBİƏTİ MÜHAFİZƏ KAFEDRASINda TƏDBİR keçirildi