BOTANİKA KAFEDRASINDA DİSSERTASİYA İŞİNİN İLKİN MÜZAKİRƏSİ

Botanika kafedrasının dissertantı Ülviyyə  Mahmudovanın Biolgiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Gəncə və onun ətrafının ekoloji çirklənmiş ərazilərinin bitki örtüyünün müasir vəziyyəti və fitomeliorativ xüsusiyyətləri” mövzusunda dissertasiya işinin ilkn müzakrəsi keçirilmişdir.

Dissertantın  elmi rəhbəri AMEA-nın müxbir üzvü, prof.Vaqif Novruzovdur. Dissertasiya işinə GDU – nun  kafedra müdiri,  prof.Sevda Əhmədova, ADAU-nun Biologiya kafedrasının dosenti, əməkdar müəllim Bəhmən Əliyev müsbət rəy vermişlər.

 AMEA-nın müxbir üzvü Vaqif Novruzov, prof.Sevda Əhmədova, dos.İsfəndiyar Alverdiyev, dos. Zilxumar İsmayılova, dos.Sahil İbrahimli, dos.Aynur Bayramova,  b.ü.f.d Yeganə Aslanova və b. çıxış edərək dissertasiya işini yüksək qiymətləndirmişlər.