BİOLOGİYA ÜZRƏ FƏLSƏFƏ DOKTORU, DOSENT MƏMMƏDOVA VƏFA FƏRMAN QIZI

Vefa

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

Məmmədova Vəfa Fərman qızı 1974 –cü ilin fevral ayının 15-də Azərbaycan Respublikasının Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
1980-1981-cü tədris ilində Gəncə şərinin K.D.Uşinski adına 29 saylı orta məktəbinə daxil olub. 1990-1991-cu tədris ilində həmin məktəbin onuncu sinfini bitirmişdir.
Ailəlidir: 2 övladı var.

TƏHSİLİ
Məmmədova Vəfa Fərman qızı 1992-ci ildə S. Ağamalı oğlu adına Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının baytar həkim ixtisasına daxil olub, və 1997- ci ildə həmin Akademiyani fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

İŞ TƏCRÜBƏSİ
1998-2007-ci illərdə AMEA-nın Gəncə Regional Elm Mərkəzində baş laborant, mühəndis, kiçik elmi işçi və laboratoriya müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 2005-ci ildən hal-hazıra kimi, Gəncə Dövlət Universitetinin Anatomiya, fiziologiya və zoologiya kafedrasında 0.5 ştat, sonra isə 1.0 ştat vahidi ilə müəllim,hal-hazırda isə kafedra müdiri vəzifəsində çalışır.

Elmi- fəalliyət
2005-ci ildə “Şəmkir su hövzəsinin mikrobioloji və sanitar hidrobioloji vəziyyəti” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək biologiya elmləri namizədi adı almışdır. İlk dəfə faktiki materialın əsasında antropogen xarakterli alloxton maddələrin mənasını, suyun fiziki- kimyəvi keyfiyyətinin dəyişməsi və bakterioplanktonun rolunu, substratların biogeoqradasiyasında, biogen elementlərin regenerasiyasında göstərilmişdir və nəticələri suyun antropogen evtroflaşmasının, qinoksiyanın yaranmasının səbəbləri və onlardan törənənnəticələr əldə etmişdir.Alınmış məlumatlar çay sularının üzvi və biogen axınlarına aydınlıq gətirməyində müəyyən rol oynayır,eyni zamanda su kütləsinin fitonsitlərinin çökməsi və bakterial metobolizmin aydınlaşması üçün vacibdir. Suyun mikrobioloji rejimi və don çöküntülərinin məkan və zaman daxilində- ümumu sayı, saprofitlərin kəmiyyət-keyfiyyət göstəriciləri, bakteriaların fizioloji qrupları, kolimorf bakteriaların miqdarı təyin edilmişdir.
2010-cu ildən Biologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün “ Samur-Yalama milli parkının torpaq infuzorları faunası və bu regionun müxtəlif landşaftlar torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi” dissertasiya mövzusu üzərində çalışır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
Məmmədova Vəfa Fərman Qızı 2005-ci ildən al-hazıradək Anatomiya,fiziologiya və zoologiya kafedrasında calışır. Tədrıs etdiyi fənlər – Onurğalılar zoologiyası , Onurğasızlar zoologiyası, Ali məməlilər, Azərbaycan faunası.40-dan artıq elmi məqaləni, bir dərsliyin, 17 fənn proqramın müəlifidir.
Vəfa Məmmədovanın öz əməksevərliyi ilə həmişə fərqlənmiş, tədris etdiyi və oxuduğu mühazirələr günün tələblərinə cavab verir. Eyni zamanda o, elmi metodiki tədqiqat sahəsində də işlərini davam etdirir.

TƏTQİQAT SAHƏSİ
1.Samur- Yalama milli parkının müxtəlif landşaftlarının torpaq infuzorları və çanaqlı amöblərinin növ tərkibinin öyrənilməsi.
2. Torpaq ibtidailərinin mövsüm üzrə dəyişkənliklərinin və ekologiyasının öyrənilməsi.
3. Torpaq ibtidailərinin vasitəsilə Samur-Yalama milli parkının torpaqlarının biotestləşdirilməsi və onların ekoloji qiymətləndirilməsinin aparılması.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İSTİRAKI.
1. 2013-ci ildə Ekologiyanın Aktual problemləri V Beynalxalq elmi- tətqiqat konfransı. Karakanda – 2013.
2. Международная научная конференция «Животный мир Казахстана и сопредельных территорий» посвященной 80-летию зоологии Республики Казахстан 22-23 ноября.
3. Структурно- функциональные изменения в попуяциях и сообществах на территориях с разным уровнем Фнтропогенной нагрузки. ХII Международнаяsss научно- практическая экологическая конференция. Россия, Белгород, 9-12 октября 2012 год.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
1.Tezis “Изменение структуры сообществ почвенных инфузории в пределах Самур- Яламинского национального парка и близлежащих территории, подверженных антропогенному влиянию” Belqorod Dövlət Milli Tədqiqat Universitetinin 2-12 oktyabr 2012-ci ildə keçirilən XII Beynalxalq Ekoloji konfransda çap olunacaq.
2.Rezume -“Экологические особенности Ciliates запасов дественных почв и граничащий с ним территории”.
3.Məqalə – The Ecological Features Ciliates of the Virgin Soils Samur- Yalama Reserve and Neighboring Territory.
4.Алескеров И.Х., Мамедова В.Ф. – видовой состав свободноживущих инфузорий лесных почв Самур-Яламинского Национального парка Азербайджана.
Zoologiya institunun əsərləri. Cild 30 № 2. 2012 S. 104-110
Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Elmi-tədqiqat Balıqçılıq təsərrüfatı institutu Xəzər Dənizinin bioloji resurslarının qorunması və bərpası (Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Balıqçılıq Təsərrüfatı İnstitunun 100 illiyinə həsr edilib) Ələkbərov İ.X. Məmmədova V, Samur-Yalama Milli parkının və ətrafı ərazilərin xam torpaqlarının infuzorlarının ekoloji xüsusiyyətləri səh 284-289. Bakı “Elm”-2013
5.Актуалъные проблемы Экономии Материалы V Международной научно-практической конференции .
В.Ф.Мамедова, И.Х. Алекперов. Видовое разнообразие и количественная оценка почвенных Инфузорий северо-восточного Азербайджана. Стр. 80-83. Караганда 20
6.Алекперов И.Х., Мамедова В. Ф.- Сезонная динамика почвенных инфузорий Самур-Яламинского Национального Парка. Юг России, экология, развитие №2, 2014, стр.76-83
7. Алекперов И.Х., Мамедова В.Ф. – Новые и редкие виды почвенных инфузорий Самур-Яламинского Национального Парка. Azərbaycan Respeblikası. Azərbaycan zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri. Cild 6, №2, 2014, səh. 136-145
8. 2015-ci ildə Fransanın Applied Environmental and Biological Sciences (İSSN: 2090-4247) 5-ci və 8-ci cildlərində çap olunmuşdur.
9.Species Composition of the Free Living Ciliates of the Forest Soils of the Samur-Yalama National Park of Azerbaijans. İ.kh.Alekperov, V.F.Mamedova Applied Environmental and Biological Sciences.5(5)1-6,2015. Text Road Publication
10.Seasonal Dynamic of Soil Ciliates of the North Eastern Azerbaijan. İ.kh.Alekperov, V.F.Mamedova Applied Environmental and Biological Sciences.5(8)178-183,2015. Text Road Publication.