BAŞ MÜƏLLİM QASIMOVA GÜLTƏKİN QASIM QIZI

b.ü.f.d., baş müəllim Gültəkin Qasım qızı Qasımova

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1978-ci ilin yanvar ayının 23-də Azərbaycan Respublikası Gəncə şəhərində anadan olmuş, 1985-1995-ci illərdə Gəncə şəhər İ. Qayıbov adına 1 saylı orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirmişdir.

TƏHSİLİ
Qasımova Gültəkin Qasım qızı 1996-2001-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının (indiki ADAU) Zoomühəndislik fakültəsinin bakalavr pilləsini, 2001-2003-cü ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının (indiki ADAU) Aqronomluq və Zoobaytarlıq fakültəsinin magistratura pilləsini “Fərqlənmə” diplomu ilə bitirmişdir. 2011-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Ekoloji-kimya kafedrasında staj keçmişdir.

İŞ TƏCRÜBƏSİ
2005-2006-cı illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Ekologiya və təbiəti mühafizə kafedrasında stajçı müəllim vəzifəsində, 2006-2010-cu illərdə müəllim vəzifəsində və 2010-cu ildən hal-hazıradək baş müəllim vəzifəsində çalışır.

Elmi fəaliyyəti
Elmi fəaliyyətə tələbə olduğu dövrdən başlamışdır. Magistratura pilləsində təhsil aldığı müddətdə bir çox elmi məqalələri nəşr edilmişdir. O cümlədən də 2003-cü ildə AKTA-nın Bakalavr və magistrlərin akademik Həsən Əliyevin anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransda “Heyvanların orqanizimlərində natrium, kalium və xlorun mübadiləsi” mövzusunda məruzə etmiş və məqaləsi nəşr olunmuşdur.
2008-2014-cü illərdə AMEA-nın Botanika İnistitutunun dissertantı olmuşdur. 2014-cü ildə “Heracleum pastinacifolium C. Koch və Peucedanum ruthenicum Bieb. (Apiaceae) növlərinin kumarin törəmələrinin tədqiqi” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə etmiş və biologiya üzrə fəlsəfə doktorudur. Dissertant olduğu müddətdə və hal-hazırda da bir çox nüfuzlu jurnallarda elmi məqalələri nəşr edilmişdir.
Hər il 1-2 tələbələrin elmi işinə rəhbərlik edir, onlar Universitet konfranslarında, fənn olimpiadalarında uğurlar qazanır.
Kafedrada elmi əsərlərin, fənn proqramlarının, metodik göstərişlərin, dərs vəsaitlərinin və dərsliklərin müzakirəsində bilavasitə iştirak edir, 45-ə qədər elmi əsərin, o cümlədən 1 ixtira (patent), 1 dərs vəsaitinin, 1 metodik vəsaitin, 1 tezisin 15-dən çox fənn proqramının müəllifidir.

Pedaqoji fəaliyyəti
Müəllimlik fəaliyyətinə başladığı dövrdən bir çox fənnləri tədris etmişdir. “Sənaye istehsalının əsasları”, “Tullantısız istehsal prosesləri və tullantıların təkrar emalı”, “Ekologiya və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi”, “Təbiətdən istifadənin hüquqi əsasları”, “Sənaye və məişət tullantılarının təkrar emalı” və s kimi fənnlər üzrə mühazirə, seminar və laboratoriya məşğələsini tədris edir. Ən son dünya ədəbiyyatlarından əldə edilmiş elmi yenilikləri proqram materialları ilə əlaqələndirir və tələbələrə yetərincə çatdırır. Mühazirənin gedişində tələbə fəallığının yüksəldilməsini ön plana çəkir. Laborator və seminar məşğələlərində tələbələrin müstəqil işləməsinə, sərbəst düşünüb tapşırığı təhlil etməsinə, öz nöqsanlarını dərk edib aradan qaldırma və əməli vərdiş qazanma imkanlarının inkişafına istiqamət verir.
Müstəqil iş tələbələrdə tədqiqatçılıq vərdişinin inkişaf etdirilməsində mühüm rola malikdir. Ona görə də müəllim sərbəst iş üçün tədris etdiyi fənnin aktual problemlərinə dair mövzular planlaşdırır. Mövzuların işlənməsində müasir ədəbiyyat məlumatlarından istifadəyə, ümumiləşdirmə vərdişinin inkişaf etdirilməsi işində özünə və tələbələrə qarşı tələbkarlıq göstərir.
Tədris-metodik məsələlərin həllində iştirak edir. Hər il tədris etdiyi fənnlərin mühazirə mətnlərini yeni ədəbiyyat məlumatları ilə zənginləşdirir.
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Ekologiya bölməsi üzrə Elmi-metodik şurasının qərarı ilə dos. S.Z.Əhmədova, b/m T.H.İsgəndərova, b/m G.Q.Qasımova və b/m S.İ.İbrahimova birlikdə “Bakalavr hazırlığı üçün Ekologiya və təbiəti mühafizə kafedrasında tədris olunan laboratoriya məşğələlərinə və çöl-tədris təcrübəsinə” aid ümumi proqramını nəşr etdirmişlər (27 iyul 2009-cu il Protokol №853).
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Elmi-metodik şurası “Biologiya” bölməsinin 08.04.2010-cu il tarixli 24 nömrəli iclasında (Protokol EŞ-03.05.10 №512) qərarı ilə dos. S.Z.Əhmədova, b/m T.H.İsgəndərova, b/m G.Q.Qasımova və b/m S.İ.İbrahimova birlikdə “Toksikologiyanın əsasları” adlı dərs vəsaitini nəşr etmişlər.
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Elmi-metodik şurası “Ekologiya” bölməsinin 22.01.2013-cü il tarixli, 97 nömrəli əmri ilə təsdiq olunmuş qərarı ilə dos. V.İ.Rəhimov və b/m G.Q.Qasımova “Təbiətdən istifadənin hüquqi əsasları”, “Ekologiya və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi”, “Sənaye istehsalının əsasları”, “Sənaye və məişət tullantılarının təkrar emalı”, “Tullantısız və az tullantılı istehsal prosesləri” və dos. V,İ,Rəhimov, b/m T.H.İsgəndərova, b/m G.Q.Qasımova və b/m S.İ.İbrahimova birlikdə “Radiasiya ekologiyası”, “Ekoloji toksikologiyanın əsasları” adlı fənn proqramlarını nəşr etdirmişlər.
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Elmi-metodik şurası “Ekologiya” bölməsinin 12.11.2015-ci il tarixli, 1067 nömrəli əmri ilə təsdiq olunmuş qərarı ilə dos. əv F.Q.Qasımova, b/m G.Q.Qasımova və b/m S.İ.İbrahimova birlikdə “Mühəndis ekologiyası” adlı fənn proqramını nəşr etmişlər.
Gəncə Dövlət Universitetinin 14.03.2016-cı il tarixli 5/60 saylı əmri və Biologiya-kimya fakültəsi Elmi Şurasının 18.02.2016-cı il tarixli 06 saylı protokoluna əsasən b.ü.f.d., b/m G.Q.Qasımova və b.ü.f.d., b/m N.V.Nəsirovanın birgə tərtib etdikləri “Qara və əlvan metalların ekologiyası” və “İstehsal sahələrinin texnologiyası və ekologiyası” adlı fənn proqramları nəşr edilmişdir.

ELMİ FƏALİYYƏTDƏ ALDIĞI ƏN MÜHÜM NƏTİCƏLƏR
“Heracleum pastinacifolium C. Koch və Peucedanum ruthenicum Bieb. (Apiaceae) növlərinin kumarin törəmələrinin tədqiqi” mövzusunda apardığı elmi-tədqiqat işinin nəticəsi olaraq aşağıdakı elmi nəticələr almışdır:
Azərbaycan florasından olan Kərəvüzkimilər (Apiaceae) fəsiləsinin Heracleum L. və Peucedanum L. cinslərinə aid 2 növ (Heracleum pastinacifolium C.Koch., Peucedanum ruthenicum Bieb.) ilk dəfə fitokimyəvi və müasir spektroskopiya metodlarından istifadə edilərək tədqiq edilmişdir. H. pastinacifolium-un köklərindən 6 maddə, bu növün nisbətən fərqlənən ekoloji şəraitində bitən bitkinin köklərindən 4 maddə; P. ruthenicum bitkisinin köklərindən isə 5 maddə fərdi şəkildə alınmışdır.
Kimyəvi və müasir spektroskopiya (İQ-, NMR 1H, 13C, Dept 135, Dept 90) metodlarının köməyi ilə alınmış maddələrin kumarin törəmələri qrupuna aid olduğu müəyyənləşdirilmiş, 11 maddə identifikasiya edilmişdir; 4 elm üçün yeni kumarin törəməsinin quruluş formulu təyin edilmişdir.
Peucedanum ruthenicum Bieb. növünün köklərindən “Bədxassəli şişlərə qarşı fəallığa malik kumarin-peysedaninin alınma üsulu” patent alınmışdır (№ a2011 0085, 05.06.2013).
İlk dəfə olaraq tərkibindəki kumarin törəmələri əsasında H. pastinacifolium və H. transcaucasicum növlərinin xemotaksonomiyası öyrənilmişdir.

BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
AMEA Botanika İnistitutunun “Faydalı bitkilərin istifadəsinin aktual problemləri” Beynəlxalq Elmi Konfransda (Bakı, 2011), “Biokimyəvi nəzəriyyələrin aktual problemləri” mövzusunda II Beynəlxalq konfransda (Gəncə, 2011), “Новые достижения в химии и химической технологии растительного сырья” mövzusunda beynəlxalq iştirakla V Ümumrusiya konfransda (Барнаул, 2012), “Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования” mövzusunda X beynəlxalq konfransda (Москва, Пущино, 2013), “Müasir biologiya və kimyanın aktual problemləri” mövzusunda elmi konfransda (Gəncə, 2014), “Достижения и преспективы развития фитохимии» mövzusunda Beynəlxalq Elmi-praktiki konfransda (Казахстан, Караганда, 2015), “Achievements and prospects for the development of phytochemistry” mövzusunda XX Beynəlxalq Elmi-praktiki konfransda (Karaganda, 2015), “Chemistry of Natural Compounds” mövzusunda 11-ci Beynəlxalq Simpoziumda (Antalya, Turkey, 2015) müxtəlif elmi məruzələrlə çıxış etmişdir.

İCTİMAİ-SOSİAL HƏYATDA İŞTİRAKI
Kafedranın, fakültənin və universitetin ictimai həyatında, şəhər tədbirlərində iştirak edir. Dərs dediyi qruplarda, yataqxanada yaşayan tələbələrin qayğısına qalır, onların ideya-siyasi tərbiyəsinə dair ardıcıl işlərdə köməklik edir. 2011-ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təşəbbüsü ilə AMİ-nun “Ekoloq” vəzifəsinə görə İxtisasatrırma təhsili haqqında sertifikat (İB№016474) almışdır. 2013 və 2016-cı ildə rektorluğun təşəkkurünü almışdır.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
• Qasımova G.Q., Sərkərov S.V. Xərçəng əleyhinə fəallığa malik maddənin alınma üsulu. Patent № a2011 0085, 05.06.2013.
• Qasımova G.Q., Sərkərov S.V. Heracleum pastinacifolium C.Koch növünün kumarin törəmələri (II) // Azərbaycan Əczaçılıq və farmakoterapiya jurnalı, 2011, №1, s. 26-30.
• Касумова Г.К., Серкеров С.В. Новый природный метоксифурокумарин из Heracleum pastinacifolium // Химия природ. соедин., 2011, №3, s. 321-322.
• Касумова Г.К., Серкеров С.В. Новые компоненты корней Peucedanum ruthenicum М.В. // Материалы V Всероссийской конференции с международным участием «Новые достижения в химии и химической технологии растительного сырья». Барнаул: 2012, с. 284-285.
• Касумова Г.К., Серкеров С.В. Новый этерифицированный фурокумарин из корней Heracleum pastinacifolium // Химия природ. соедин., 2012, №6, с. 848-850.
• Kasumova G.K., Serkerov S.V. A new natural metoxyfurocoumarin from Heracleum pastinacifolium // Chemistry of Natural Compounds (USA), 2011, v. 47, No 3, p. 358-359.
• Kasumova G.K., Serkerov S.V. A new esterified furocoumarin from Heracleum pastinacifolium // Chemistry of Natural Compounds (USA), 2013, v. 48, No 6, p. 955-957.
• Касумова Г.К., Курбанова Ф.К., Серкеров С.В. Фотосенсибилизи-рующие, коронарорасширяющие, противоопухолевые компоненты некоторых нетрадиционных растений семейства Apiaceae / Материалы Х Международного симпозиума «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования». Москва, Пущино: 2013, т. 2, с. 306-309.
• G.K.Gasumova, S.V.Serkerov. Significance of low-molecular compounds in hemotaxonomy./İnternational research and practice conference “Achievements and prospects for the development of phytochemistry”. Karaganda: 2015, p. 36-37
• Касумова Г.К., Серкеров С.В.Значение низкомолекулярных соединений в хемотаксономии / Международной научно-практической конференции “Достижения и преспективы развития фитохимии». Караганда: 2015, с. 52-54
• Kasumova G.K., Serkerov S.V. New coumarin derivatives with isopropyl group at C-8 of Peucedanum Ruthenicum bieb. 11th International Symposium on the “Chemistry of Natural Compounds” : Antalya, Turkey:2015, p.29