MÜƏLLİM CƏFƏROVA SEVDA FAMİL QIZI

k.t.f.d müəllim Cəfərova Sevda Famil qızı

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1971 – ci ildə Mingəçevir şəhərində qulluqçu ailəsində anadan olub .
1978- ci ildə Mingəçevir şəhəri 1 saylı orta məktəbin 1-ci sinfinə daxil olub,
1988- ci ildə həmin məktəbin 10- cu sinfini bitirmişdir.Ailəlidir, 2 övladı var.

TƏHSİLİ
1988-ci ildə AzərbaycanTexnologiya İnstitutunun Yüngül sənaye fakültəsinə daxil olub, 1994 – cü ildə həmin fakültənin təbii və süni liflərin əyrilməsi ixtisasını bitirmişdir.
İkinci təhsil almaq məqsədilə 2003-cü ildə yenidən AzərbaycanTexnologiya Universitetinin İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsinə daxil olub,2006 – cı ildə həmin fakültənin İstehsal və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarəedilməsi ixtisasını bitirmişdir.

İŞ TƏCRÜBƏSİ
2004- cü ildən 2013- cü ilə qədər Gəncə Dövlət Universitetinin Ekologiya və təbiəti mühafizə kafedrasında baş laborant vəzifəsində çalışmışdır.

Elmi fəaliyyəti
2006- cı ildən AMEA – nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunda dissertanturaya qəbul olmuşdur.
2011- ci ildə “ Şirvan zonasının torpaq xassələrinin və qida rejiminin pambıq bitkisinin məhsuldarlığına və keyfuyyətinə təsiri” mövzusunda
06.01.04 “ Aqrokimya” və 03.00.27 “ Torpaqşünaslıq” ixtisasları üzrə Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə etmişdir.
2012- ci ildə Kənd Təsərrüfatı Elmləri üzrə Fəlsəfə Doktoru diplomuna layiq görülmüşdür.
Ümumilikdə dərc olunmuş elmi və tədris metodiki işlər üzrə 1 kitab, 11patent, 5 fənn proqramı,1 metodik göstəriş və müxtəlif ölkələrdə və ölkədaxili jurnallarda nəşr olunmuş bir çox məqalələrin və tezislərin müəllifidir.

Pedaqoji fəaliyyəti
2013 – cü ildən Ekologiya və təbiəti mühafizə kafedrasında müqavilə ilə müəllim vəzifəsində çalışır.

ELMİ FƏALİYYƏTINDƏ ALDIĞI MÜHÜM NƏTİCƏLƏR
Tədqiqatlar göstərmişdir ki, gübrələr lokal üsulla səpildikdə pambıq bitkisi altında qida maddələri nəzarət variantına nisbətən artıq toplanmışdır,torpağın fiziki – kimyəvi xassələrinin yaxşılaşdırılmasına səbəb olmuşdur. Nitrifikasiya ingibitoru pambıq bitkisi altında olan azot itkisinin qarşısını almışdır. Müəyyən olunmuşdur ki, üzvi və mineral gübrələrin müxtəlif normalarda adi səpələnməyə nisbətən lokal üsulla verilməsi nəticəsində bitkinin bütün mərhələlərində yerüstü kütləsində qida maddələri artıq toplanmışdır.
Müəyyən edilmişdir ki,pambıq bitkisinin böyümə və inkişafı , onun məhsulu gübrələrin verilmə üsulundan və normasından çox asılıdır.Bununla yanaşı bitkinin keyfiyyət göstəriciləri də yaxşılaşmışdır: lif çıxımı faizi gübrələrin təsirindən 1,2% -ə qədər artmışdır.Üzvi və mineral gübrələrin verilməsi nəticəsində pambıq bitkisi qida maddələrinin mənimsənilməsinə,istifadə olunma əmsalına və məhsulla torpaqdan aparılmasına təsir göstərmişdir.
Tədqiqatlar göstərmişdir ki, mineral gübrələrin müxtəlif üsullarla verilməsi qida maddələrinin balansına müsbət təsir göstərmişdir.İqtisadi səmərəliliyin hesablamaları göstərmişdir ki, mineral gübrələrin pambıq bitkisinə lokal üsulla tədbiqindən ən yüksək səmərə alınmışdır.

BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
2005 – ci ildə AzərbaycanTexnologya Universitetində keçirilmiş Respublika elmi-praktiki konfransda ,
2008 – ci ildə Rostov-Don şəhərində keçirilmiş “ Torpaqşünaslar Cəmiyyətinin Ümümrusiya Qurultayında” ,
2010 – cu ildə ADAU- da keçirilən Beynəlxalq elmi-praktik konfransda ,
2014 – cü ildə Az.TU-da keçirilən Beynəlxalq elmi-praktik konfransda məruzə ilə çıxış etmişdir.

İCTİMAİ – SOSİAL HƏYATDA İŞTİRAKI
Kafedranın, fakültənin və Universitetin ictimai işlərində, şəhər tədbirlərində iştirak edir. Yapın üzvüdür.
Müəlliməyə Universitet rəhbərliyi tərəfindən Təltifnamə təqdim olunmuşdur.