DOSENT ƏSİLBƏYOVA TƏRLAN MÜSLÜM QIZI

????????????????????????????????????

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
Mən ƏsilbəyovaTərlan Müslüm qızı 14 May1975-ci ildəTərtər rayonunda ziyalı ailəsində anadan olmuş.1981-ci ildə Kirovabad ( indiki Gəncə) şəhəri 3 saylı orta məktəbin 1-ci sinfinə daxil olub, 1983-cü ildə orta təhsilini Tərtər rayonun 6 saylı orta məktəbində davam etdirmişdir.1991- ci ildə Tərtər rayonun 6 saylı orta məktəbinin 10 – cu sinfini bitirmişdir.
Ailəlidir. 3 övladı var.

TƏHSİLİ
1993-cü ildə S.Ağamalıoğlu adına AKTA- nın Meyvəçilik , Tərəvəzçilik və Üzümçülük fakültəsinə daxil olub,1997-ci ildə AKTA – nın bakalavr pilləsini,1998-1999-cu ildə AKTA-nın Tərəvəzçilik ixtisasının magistratura pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

İŞ TƏCRÜBƏSİ
2007-ci ildən indiyənədək Gəncə Dövlət Universitetinin Ekologiya və təbiəti mühafizə kafedrasında müəllim işləyir.
Elmi fəaliyyəti
1999-2000-ci ildə AKTA-da Meyvəçilik,tərəvəzçilik və subtropik bitkilər kafedrasında dissertanturaya daxil olmuşdur.
2006-cı ildə Gəncə-Qazax bölgəsində yayılmış zülalla zəngin yabanı tərəvəz bitkilərinin intraduksiyası,bioekoloji xüsusiyyətləri və istifadə perspektivləri mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 2006-cı ildə biologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi adı almışdır.2010-cu ildə dosentlik diplomu almışdır.
T.M.Əsilbəyova dosent kimi vaxtaşırı elmi seminarlarda maraqlı məruzələrlə çıxış edir,elmi tədqiqatlarını davam etdirir.
Müdafiədən sonra çap etdirdiyi məqalələr Müştərək müəllifli “Gəncəbasarın yabanı bitkiləri” adlı monoqrafiya,”Ekoloji ekspertizavə layihələndirmənin əsasları” adlı dərs vəsaiti,təbii ehtiyatların mühafizəsi və ekoloji problemlər adlı dərs vəsaiti. Ekologiya fənninə dair magistr proqramı, Bakalavr pilləsinə aid “Ekoloji ekspertiza və layihələndirmənin əsasları” fənn proqramının müəllifidir.20 dən çox elmi məqalələrin müəllifidir.
2016-cı ildə Türkiyənin Hacıtəpə Universitetinin fənn fakültəsinin palenoloji kafedrasının sertifikatını almışdır.
Pedaqoji fəaliyyəti
1999-cu ildə AKTA-nın Meyvəçilik,tərəvəzçilik və suptropik bitkilər kafedrasında müəllimə işləmişdir.
2006-cı ildə Azərbaycan Respublikası AMEA-nın Botanika İnstitutunun nəzdində D.01.061 saylı ixtisaslaşdırılmış müdafiə şurasında botanika ixtisası üzrə namizədlik dissertasiyası müdafiə edib,biologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.
2008-ci ildəUniversitet Elmi Şurasının qərarına əsasən müsabiqədən keçərək Ekologiya və təbiəti mühafizə kafedrasında dosent əvəzi vəzifəsinə təyin edilmişdir.
2010-cu ildən həmin kafedranın dosenti vəzifəsində işləyir.

ELMİ FƏALİYYƏTDƏ ALDIĞI ƏN MÜHÜM NƏTİCƏLƏR
Azərbaycan Respublikası Gəncə -Qazax bölgəsində yayılmış 9 fəsiləyə 13cinsə aid olan ən qiymətli, kimyəvi tərkibcə zəngin 17 yabanı tərəvəz bitkiləri növ müəyyən edilib, onların bioekoloji,intraduksiya,aqrotexniki xüsusiyyətləri və istifadə perspektivləri öyrənilmişdir.Növlər dəniz səviyyəsindən 100 – 2000 metr yüksəkliklərə qədər çox saylı punklardan yığılıb Gəncə kolleksiya təcrübə sahələrində becərilmiş,1hektarın məhsulunda zülal toplamaq imkanları hesablanmış daha sonra arealı ehtiyatı ,təbiətdə və təcrübə sahəsində böyük və kiçik həyat sikillərinin xüsusiyyətləri cücərtilərin morfologiyası ,kök sistemi, yarpaq , gövdə, budaq ,bar orqanlarının inkişafı öyrənilmiş təsvir edilmiş, onların işığa görə heliofit,mezofit, kserofit,efimir və efimiroid qrupuna aid ayrılmış yeni konstant diaqnostik nişanələr müəyyənləşmiş, soyuğa davamlı rütubətə görə həmin növlərin Azərbaycan florasında verilən təsvirləri tamamlamış və onlara əlavələr edilmişdir.
Tətqiq olunan bitkilər təsərrüfat qruplarına daxil edilərək becərmə üsulları ( şitil, şitilsiz, vegetativ hissələr əkmək, səpin vaxtları və sxemləri), bitkilərin tez-tez biçilib yığılmasına münasibətləri tədqiq olunmuş və toplanan materiallar əsasında kimyəvi tərkibi zəngin olan qrup yabanı tərəvəz bitkilər növlərinin becərilməsi, səmərəli istifadə olunması üçün elmi tövsiyyələr işlənib hazırlanmışdır.

BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
“Kreativ sənaye texnologiyalarının tədrisi və tətbiqi”adlı konfransda ”Şəhər ekosistemlərinin əsas ekoloji problemləri və bəzək bitki əkinlərinin vəziyyətinin tədqiqi”( Gəncə -2015 ) adlı məruzə ilə çıxış etmişdir.

İCTİMAİ -SOSİAL HƏYATDA İŞTİRAKI.
Şəhər miqyasında şəhər icra hakimiyyətinin təşkili ilə və universitet daxili keçirilən bütün tədbirlərdə yaxından iştirak etmiş ,səhərin yaşıllaşdırılması ilə bağlı tədbirlərdə tələbələrlə birgə yaxından iştirak etmişdir.
YAP – ın üzvüdür.