BİOLOGİYA ÜZRƏ FƏLSƏFƏ DOKTORU, DOSENT AĞAYEVA ELFİRA ZAUR QIZI

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
04 mart 1972-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. Ailəlidir, 2 övladı var, 2013-cü ildən YAP-nın üzvüdür.
2000-ci ildən Azərbaycan Botaniklər cəmiyyəti üzvü
2003-cü ildən “ Ekologiya və Ətraf Mühitə Nəzarət Mərkəzi” İçtimai Birliyinin üzvü
2019-cu ildən Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı üzvü
TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI
1. 1991-1996 Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Biologiya və əlavə kimya fakültəsində təhsil alaraq “Biologiya və kimya müəllimi” ixtisası üzrə bitirmişdir.
2. 2014-cü ildə fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertasiya müdafiə etmişdir
4. 2019-ci ildə dosent elmi adı almışdır
5. 2019-cu ildən hal-hazıradək elmlər doktoru iddiaçısıdır
ƏMƏK FƏALIYYƏTI
1. 2000-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının “Botanika və bitki fiziologiyası” kafedrasında stajcı-müəllim.
2. 2001-2010-cu illər həmin kafedrada assistent
3. 04.11.2010-cu ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Anatomiya, fiziologiya və zoologiya” kafedrasında müəllim.
4. 18.05.2011-ci ildən Anatomiya, fiziologiya və zoologiya kafedrasına baş müəllim
5. AAK-nın 12 may 2014-cü il tarixli protokol №14-k qərarı ilə biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilmişdir.
6. Universitet Elmi Şurasının 25 aprel 2017-ci il tarixli (04 saylı protokol) qərarına əsasən 26.04.2017-ci il tarixdən həmin kafedrada müsabiqə yolu ilə dosent (attestatsız).
7. 8 iyun 2019-cu il tarixli (protokol №10-K) qərarı ilə anatomiya, fiziologiya və zoologiya kafedrası üzrə dosent almi adı verilmişdir.
8. 2017-hal-hazıradək Gəncə Dövlət Universiteti Anatomiya, fiziologiya və zoologiya” kafedrasında dosent
MİF-B02 Molekulyar genetika, MİF-B01 İnsan genetikası, MİF-B03 Böyük ixtisas təcrübəsi, AMMEF Xromosomlar və genetika, MİF-B04 Tətbiqi mutagenez, MİF- B06 Genetikanın tətqiqat metodları, MİF-B05 Tibbi genetika, MİF-B02 Genetikanın tarixi və metodologiyası, Membranologiya, fərdi inkişafın biologiyaı fənnləri üzrə mühazirə dərsləri aparır.
33 elmi əsərin, 17 fənn proqramın, 2 dərslik və 1 dərs vəsaitinin müəllifidir.

ELMİ FƏALİYYƏTİ.
Dərman bitkilərinin baytarlıq təcrübəsində istifadə müxtəlifliyi, əsrlər boyu xalq tərəfindən heyvanların müalicəsi və bəslənməsi üçün işlədilən dərman bitkiləri və

yaradılmış müalicə metodları toplanıb elmi əsaslarla analiz edilib. Bitkilərin yayılma xüsusiyyətləri araşdırılıb. Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, kənd təsərrüfatı heyvanlarının müalicəsində və profilaktikasında yüksək effektivliyə malik dərman bitkiləri aşkarlanıb. Aparılan ekspermental tədqiqatlar zamanı müxtəlif xəstəliklərdə dərman bitkiləri tətbiq edilmiş, tənəffüs üzvləri xəstəlikləri zamanı təyin edilən reseptlərin dozası hazırlanmış və aşkarladığımız 3 yeni resept baytarlar tərəfindən təsdiq edilmişdir. Buzovlarda mədə-bağırsaq pozuntuları zamanı nəzarətə alınmış heyvanlar milli baytarlıq təbabətinə uyğun sağaldılmışdır. Buzovların toksiki dispepsiyası və avitaminozlar zamanı istifadə edilən reseptlər əsasında hazırlanmış dərman bitkilərinin hissələri, dozaları və tətbiq olunma üsulları ilk dəfə olaraq təyin edilmişdir. Vitaminli dərman bitkilərilə yemləmə zamanı heyvanların qanında aparılan biokimyəvi analizlər baytarlar tərəfindən müsbət nəticələrlə təsdiq edilmişdir
TƏTQİQAT SAHƏSİ.
“Kıçık Qafqazın şımal-şərqındə yayılan dərman bitkilərinin floragenezı, etnobotaniki tədqiqi və ekoprotektiv əhəmiyyəti” mövzusunda doktorluq dissertasiyası üzərində çalışır.
Azərbaycan Elmlər Akademiyası Genetik Ehtiyatlar İnstitutu ilə sıx əməkdaşlıq edir. Azərbaycanda rast gəlinən bitkilərin bəzi növlərinin molekulyar identifikasiyası, immunitetin genetikası, ontogenezin genetikası, klonlaşdırma – gen mühəndisliyinin üsulu kimi problemlərin araşdırılması üzərində çalışır

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İSTİRAKI

1. Azərbaycanın Milli baytarlıq təbabətində dəri parazitlərinə qarşı istifadə edilən dərman bitkiləri Elmi məqalə Baytarlıq elminin 160 illiyinə həsr edilmiş Gəncə-Qars baytarlıq simpoziumunun materialları Gəncə, 2003 4 səh.
2. Ev quşlarının müalicəsində istifadə edilən Azərbaycanın Milli etnobotaniki reseptləri Elmi məqalə AKTA-nın 75 illiyinə həsr edilmiş Beynəlxalq elmi simpoziumunun külliyatı II cild Gəncə, 2004 3 səh.
3. Этноботанические аспекты использования лекарственных растений Elmi məqalə “Botanika bağlarının müasir mərhələdə təbii mühafizəsi” mövzusunda Beynəlxalq konfransın materialları 24-27 sentyabr, Bakı, 2010 261-266 səh.
4. In the condition of salt stress, differential expression of akvaporin genes in Mesembryanthemum crystallinum L. plant Tezis The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity 05-08 July 2017, (SEAB-2017) Minsk, Belarus 2017 341 səh
5. Генетико-эпидемиологические особенности некоторых наследственных заболеваний среди населения Азербайджана Elmi məqalə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universiteti Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri Beynəlxalq Elmi konfrans II hissə 04-05 may Gəncə 2018. 161-165 səh.
6. Kiçik Qafqazın florasında Legumınosae fəsiləsinin genom mutasiyaları Elmi məqalə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universiteti Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri Beynəlxalq Elmi Konfrans 06-07 may 2022-ci il Gəncə 2022 4 səh..

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
1. Этноботанические исследования по применению растений при болезнях медоносных пчел Азербайджана Elmi məqalə Вестник МГОУ. Серия «Естественные науки» № 1. – Издательство МГОУ ISSN 2072-8352 http://vestnik-mgou.ru/web/index.php/ru/estestvennye-nauki Москва 2013 5-9 səh.
2. Analysis of plants in veterinary research of Azerbaycan on ethnobotanical materials Elmi məqalə American Journal of Research Communication, ISSN: 2325-4076, www.usa-journals.com, Vol 1 (4): 51-59; Box 690867, San Antonio, Texas, 78269, USA 2013 51-59 səh.
3. Study of treatment advantage of medicinal herbs with antihelmintic effect against neoascariasis Elmi məqalə International Journal of Research Studies in Biosciences (IJRSB) Volume 3, Issue 1, İSSN No: 2349-0357; İSSN No: 2349-0365 ARC, Hyderabad (Hindistan) 2015 pp 78-81
4.Screening of microbiocidal activity of some plants of the Aqzerbaijan flora in relation to antibiotic-resistant microorqanizm Elmi məqalə İOSR Journal of pharmacy and biological sciences (İOSR-JPBS), 15(2) DOİ:10.9790/3008-150201336, 2020, 33-36 səh.
5. Rhododendron caucasıcum Pall. Floragenesıs Elmi məqalə Sciences of Europe (Praha, Czech Republic) ISSN 3162-2364 VOL 1, No №91 (91) 16/04/2022 Web: www.european-science.org Praqa, 2022 8 səh.
Kitablar:

1 Gen mühəndisliyinin əsasları Dərs vəsaiti Gəncə Dövlət Universitetinin 15.12.2016-cı il tarixli 5/354 saylı əmri və Biologiya-kimya fakültəsi Elmi Şurasının 26 may 2016-cı il tarixli, 02 saylı protokoluna əsasən təsdiq edilmişdir
2. Akvakultura Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 16.11.2016-cı il tarixli 745 saylı əmri ilə ali məktəb tələbələri üçün dərslik kimi təsdiq edilmiş və çapına icazə verilmişdir Bakı 2016
3. İbtidai bitkilərin sistematikası Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 21.09.2020-ci il tarixli F-436 saylı əmri ilə təsdiq edilmişdir və nəşr hüququ (qrif) verilmişdir Bakı 2020
4. 17 fənn proqrmının müəllifi