Fakültə Dekanı


DSC_6838ALVERDİYEV İSFƏNDİYAR CAVİD OĞLU

Kimya elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 31 oktyabr tarixli 634 nömrəli Sərəncamı ilə “TƏRƏQQİ” medalı ilə təltif olunmuşdur, qabaqcıl təhsil işçisi,
Kimya-biologiya fakültəsinin dekanı
E-mail: ialverdiyev@mail.ru
Telefon iş: (022) 256 11 18, 050 660 57 17

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
21noyabr 1973-cü ildə Gəncə şəhərində anadan olub. 1980-1990-cı illərdə Gəncə şəhər Mir Cəlal adına 39 saylı orta məktəbində təhsil almışdır.
1991-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Biologiya-kimya ixtisasına əla qiymətlərlə daxil olmuş, 1996-cı ildə fərqlənmə diplomu ilə oranı bitirmişdir.
2003-cü ildə Bakı Dövlət Universitetində dissertasiya işini tamamlayaraq müdafiə etmişdir. 2009-cu ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya kafedrasının dosentidir.
2010-cu ildə İnteraktiv təlim üzrə sertifikat almışdır.
2014-cü ildən 23.03.01-Qeyri üzvi kimya ixtisası üzrə AMEA Gəncə bölməsinin elmlər doktoru proqramı üzrə (qiyabi) doktorantıdır.
2014-cü ildə Təhsil Nazirliyi tərəfindən qabaqcıl təhsil işçisi adına layiq görülmüşdür.

2021-ci ilin oktyabr ayının 21-də Kimya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün (ixtisas 23.03.01-Qeyri-üzvi kimya) “Mis və gümüşün p2-elementlərlə xalkogenidlərinin və onlar əsasında çoxkomponentli fazaların alınmasının fiziki kimyəvi əsasları” mövzusunda müdafiə etmişdir.
Ailəlidir üç övladı var.

HSİLİ, ELMİ ELMİ ADLARI

1996-cı ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Biologiya-kimya fakültəsini bitirmişdir. 2003-cü ildə Bakı Dövlət Universitetində “Pedaqoji Universitetlərdə kimyanın tədrisi prosesində hərbi biliklərin verilməsi mövzusunda dissertasiya müdafiə etmişdir.
2009-cu ildə dosent adı almışdır.
2014-cü ildə qabaqcıl təhsil işçisi döş nişanı ilə mükafatlandırılmışdır.
2014-cü ildə elmlər doktoru proqramı üzrə “Mis və gümüşün p2 elementlərlə xalkogenidlərinin və onlar əsasında çoxkomponentli funksional materialların alınmasının fiziki kimyəvi əsaslarını işlənməsi” mövzusunda elmi iş aparır.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 31 oktyabr tarixli 634 nömrəli sərəncamı ilə “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunmuşdur.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

Kimyəvi materialşünaslıq.

2011-ci ildən hal-hazıra kimi Kimya-biologiya fakültəsinin dekanıdır.
Gəncə Dövlət Universitetinin, Kimya-biologiya fakültəsinin, kimya kafedrası.
1996-cı ildən hal-hazıradək GDU-nin, Kimya kafedrasında çalışır.
Tədris etdiyi fənlər: Ümumi kimya, Qeyri üzvi kimuya, Kimyanın tədrisi metodikası.
150-dən çox məqalə, bir sertifikat, 2 dərslik və 1 monoqrafiya müəllifidir. 20 magistrə rəhbərlik edib.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Mis və gümüşün əmələ gətirdiyi funksional materialların alınmasının fiziki-kimyəvi əsaslarının işlənməsi. Kimya tədrisində interaktiv təlim üsullarından istifadə.

“SPRİNGER, ELSEVİER, SCOPUS, WEB OF SCIENCE” VƏ “GOOGLE SCHOLAR CİTATİONS” İNFORMASİYA SİSTEMLƏRİNDƏ ÇAP OLUNAN MƏQALƏLƏRİ

• 2008, Impact of Some Microelements on Animal Health and Performances in Azerbaijan

• 2013, Phase diaqrams of the A_8^IGeS_6-A_8^IGeS_6 (A^I-Cu, Ag) systems

• 2014, The phase equilibria in the Ag2S–Ag8GeS6–Ag8SnS6 system

• 2014, The Phase Equllibria in the Cu8GeS6–Cu8GeSe6 System and Thermodynamic Properties of Solid Solutions

• 2014,The phase equilibria in the Ag {sub 2} S–Ag {sub 8} GeS {sub 6}–Ag {sub 8} SnS {sub 6} system

• 2015, Phase relationships in the 1.5 GeS2+ Cu2GeSe3↔ 1.5 GeSe2+ Cu2GeS3 reciprocal system

• 2017, Study of the 2Cu2S+GeSe2 «Cu2Se+GeS2 reciprocal system and thermodynamic properties of the Cu8GeS6-xSex solid solutions

• 2017, Phase relations in the Cu8GeS6-Ag8GeS6 system and some properties of solid solutions

• 2017, ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ В СИСТЕМЕ Cu8GeS6-Ag8GeS6

• 2017, Phase equilibria in the Cu8GeSe6-Ag8GeSe6 system

• 2019, Solid-phase equilibria in the reciprocal system 6Ag2S+ Ag8SnSe6 «6Ag2Se+ Ag8SnS6

• 2019, Refinement of phase diagram in the Cu2S-GeS2 system

• 2020, PHASE EQUILIBRIUM IN THE RECIPROCAL SYSTEM Ag, Ge|| Se, Te

• 2021, NEW VARIABLE COMPOSITION PHASES IN THE Ag, Ge|| S, Te RECIPROCAL SYSTEM

• 2021, PHASE EQUILIBRIA IN THE Ag8SiSe6-Ag8SnSe6 SYSTEM AND POLYMORPHIC TRANSITIONS OF SOLID SOLUTIONS

• 2021, NEW VARIABLE COMPOSITION PHASES IN THE RECIPROCAL SYSTEM Ag, Si|| Se, Te

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRASLARDA İŞTİRAKI (ÇAP OLUNAN MƏQALƏLƏRİ

• 2007, Almatada “İmpakt of pollutions on animal and animal produkts, Ksp.Eap.Arw” 982944.2008
• 2012, “Фундаментальные проблемы ионики твердого тела,Черноголовка,2012”
• 2012, “Всероссийская конференция химия твердого тела и функциональные материалы,2012, Екатринбург.”
• 2012, “Всеросс.Конф.» Современные проблемы химической науки и образования»Чебоксары,2012,”
• 2014, “ХV научно-техн.конф. «Наукаемкие химические технологии 2014,»Москва,2014”
• 2014, “VIII Международное научная конфренция «Кинетика и механизм кристаллизации вещества»,Иван,2014,с.141”
2015, “GDU,Muasir biologiya və kimyanın müasir problemləri Gəncə-2015”
• 2015, “İnternational Conference Applied Mineralogy and Advanced materials. AMAM-2015, Castellaneta Marina, 2015”
• 2015, “XV İnternational Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XV), Ivano-Frankivsk, Ukraine, 2015, p.337”
• 2015, “XX İnternational Conferenceon Chemical Thermodynamicin Russia, RCCT-2015, Nizhni Novgorod, 2014, p.82”
• 2015, “XV Всероссийская конференция «Высокочистые вещества и материалы. Получение, анализ, применение», Нижний Новгород, 2015, с.116”
• 2015, “Международная научная конференция «Полифункциональные химические материалы и технологии», г.Томск, Россия, 2015, т.1., с.216”
• 2015, “VII Научно-практическая конференция «Современные методы в теоретической и экспериментальной электрохимии», 201 5, й. Плес, Ивановская область, Россия, с.205”
• 2015, “VII Всерос. Конф. «физикохимические процессы в конденсированных средах и на межфазных границах-ФАГРАН-2015», Воронеж, 2015, с 337”

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

• İ.C.Alverdiyev. Gənclərin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi«Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi». Elmi – metodik jurnal, №1, 2001
• İ.C.Alverdiyev . Hərbidə istifadə olunan kimyəvi maddələr haqqında ilk anlayış «Kimya məktəbdə» elmi nəzəri və metodik məcmüə №5 Bakı 2004
• Е.А.Мяммядов, И.Дж. Алвердиев Импакт оф соме микролементс он анимал щеалтщ анд перфоманжес ин Азербайжан Импакт оф поллутионс он анимал анд анимал продуктс, Ксп.Еап.АрW. 982944. 2008
• İ.C.Alverdiyev. Q.B.Qurbanov, B.S.Məmmədov, S.R.Mərdanova, R.B.Həsənova Azərbaycanın dağ mədənlərində qızılın müasir üsullarla alınması və təyini üsullarıGDU-nin Elmi əsərləri, №39 Gəncə-2010
• S.Baqheri, Z.Əliyeva, Y.Yusibov . İ.C.Alverdiyev. Фазовые равновеся квазитройной системе Аg8SeS6-Ag8SnS6Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований,РАЕ,2014,ч2,с.45-51
• Yusibov Y.A, Abbasova V.A., Alverdiyev İ.J, Babanly M.B, Mashadieva L.F İnvestigation of phase transitions and thermodynamic properties of Ag 8BIVX6 (BIV –Ge, Sn, X-S Se) by EMF and DSC methods, XX İnternational Conferenceon Chemical Thermodynamicin Russia, RCCT-2015, Nizhni Novgorod, 2014, p.82
• Алвердиев И.Дж, Юсибов Ю.А, Бабанлы М.Б, Гусейнов Г.М, Аббасова В.А Новые фазы переменного состава в системе Cu-Ag-Ge-S Международная научная конференция «Полифункциональные химические материалы и технологии», г.Томск, Россия, 2015, т.1., с.216
• Алвердиев И.Дж, Аббасова В.А, Юсибов Ю.А, Бабанлы М.Б,Электрохимическое исследование термодинамических свойств системы Cu8GeS6-Ag8 GeS6 , VII Научно-практическая конференция «Современные методы в теоретической и экспериментальной электрохимии», 201 5, й. Плес, Ивановская область, Россия, с.205
• Yusibov Y.A, Abbasova V.A., Alverdiyev İ.J, Babanly M.B, Gahramanova A.S Crystallization and phase transition of solid solutions based on the Cu 8GeX6 –Ag8 GeX6 (X-S, Se) systemsXV İnternational Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XV), Ivano-Frankivsk, Ukraine, 2015, p.337
• Yusibov Y.Ə., Abbasova V.A., Alverdiyev İ.J, Babanly M.B Phase equilibria in the Cu2Se-Ag2Se-GeSe2 system and some properties of intermediate phaseİnternational Conference Applied Mineralogy and Advanced materials. AMAM-2015, Castellaneta Marina, 2015

KİTABLAR

• Pedaqoji universitetlərdə qeyri-üzvi və üzvi kimyanın tədrisi prosesində tələbələrə hərbi biliklərin öyrədilməsi yolları, Bakı, «Maarif» nəşriyyatı, 2000
• Kimyadan müstəqil işlərin təşkili prosesində tələbələrdə hərbi vətənpərvərlik hisslərinin aşılanması «Gəncə polyaqrafiya» Gəncə, 2008
• Qeyri-üzvi kimyada xəlitələr, GDU-nun nəşriyyatı Gəncə-2009
• Qeyri-üzvi maddələrin elektrik keçiriciliyi, GDU-nun nəşriyyatı Gəncə-2009

Isfandiyar Alverdiyev
Date of birth: 21/11/1973        Nationality: Azerbaijani        Email address:
isfandiyar.alverdiyev@gdu.edu.az
Address: 429, Haydar Aliyev ave., AZ2001, Ganja, Azerbaijan (Work)
WORK EXPERIENCE
15/08/1996 – 21/05/2004 Ganja, Azerbaijan
CHEMISTRY TEACHER GANJA STATE UNIVERSITY
30/04/2007 – 15/12/2022 Ganja, Azerbaijan
ASSOCIATE PROFESSOR AT THE DEPARTMENT OF CHEMISTRY GANJA STATE UNIVERSITY
13/06/2011 – CURRENT Ganja, Azerbaijan
DEAN OF FACULTY OF CHEMISTRY AND BIOLOGY GANJA STATE UNIVERSITY
15/12/2022 – CURRENT Ganja, Azerbaijan
PROFESSOR AT THE DEPARTMENT OF CHEMISTRY GANJA STATE UNIVERSITY
EDUCATION AND TRAINING
01/09/1991 – 30/06/1996 Ganja, Azerbaijan
MASTER OF SCIENCE IN CHEMISTRY AND BIOLOGY Ganja State University
Website www.gdu.edu.az
15/11/1996 – 08/06/2004 Ganja, Azerbaijan
PHD IN CHEMISTRY EDUCATION Ganja State University
Website https://gdu.edu.az
01/11/2011 – 09/09/2022 Baku, Azerbaijan
POST-DOCT IN NON ORGANIC CHEMISTRY National Academy of Sciences
Website https://science.gov.az/
DIGITAL SKILLS
Microsoft Office (Ms Word, Excel, Access, Powerpoint, Project and Outlook)
ADDITIONAL INFORMATION PUBLICATIONS
Study of the 2Cu2S+GeSe2 CF 0u2Se+GeS2 reciprocal system and thermodynamic properties of the Cu8GeS6-xSex solid solutions – 2017
The phase equilibria in the Ag2S–Ag8GeS6–Ag8SnS6 system – 2014
Experimental Study and 3D Modeling of the Phase Diagram of the Ag–Sn–Se System – 2018
Phase equilibria in the Ag2Se–GeSe2–SnSe2 system and thermodynamic properties of Ag8Ge1–x Sn x Se6 solid solutions – 2017
Phase relationships in the 1.5 GeS2+ Cu2GeSe3↔ 1.5 GeSe2+ Cu2GeS3 reciprocal system – 2015
Thermodynamic Study of Cu2GeS3 and Cu2 – xAgxGeS3 Solid Solutions by the EMF Method with a Cu4RbCl3I2 Solid Electrolyte – 2018
Phase equilibria in the pseudoternary system Ag2Se-Ag8GeSe6-Ag8SnSe6 – 2014
Phase equilibria in the Cu8GeSe6-Ag8GeSe6 system – 2017
The Phase Equllibria in the Cu8GeS6–Cu8GeSe6 System and Thermodynamic Properties of Solid Solutions–2014
Phase relations in the Cu8GeS6-Ag8GeS6 system and some properties of solid solutions – 2017
Solid-phase equilibria in the Cu2Se-GeSe2- SnSe2 system and thermodynamic properties of the Cu2Ge1-xSnx Se3 solid solutions – 2022
Thermodynamic study of the Cu2Si(Ge)S3 anD Cu8Si(Ge)S6 compounds by EMF and DSC methods-2022
HONOURS AND AWARDS
25/09/2014
Exemplary Educator Award – Ministry of Science and Education Republic of Azerbaijan Write here the description…
31/10/2018
Development Award – The Order of the President of the Republic of Azerbaijan