BİOLOGİYA ELMLƏRİ DOKTORU, DOSENT MƏMMƏDOVA VƏFA FƏRMAN QIZI

Vefa

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

Biologiya elmləri doktoru
Məmmədova Vəfa Fərman qızı 1974–cü ilin fevral ayının 15-də Azərbaycan Respublikasının Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
1980-1981-cü tədris ilində Gəncə şərinin K.D.Uşinski adına 29 saylı orta məktəbinə daxil olub. 1990-1991-cu tədris ilində həmin məktəbin onuncu sinfini bitirmişdir.
Ailəlidir: 2 övladı var.

TƏHSİLİ
Məmmədova Vəfa Fərman qızı 1992-ci ildə S. Ağamalı oğlu adına Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının baytar həkim ixtisasına daxil olub, və 1997- ci ildə həmin Akademiyani fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

İŞ TƏCRÜBƏSİ
1998-2007-ci illərdə AMEA-nın Gəncə Regional Elm Mərkəzində baş laborant, mühəndis, kiçik elmi işçi və laboratoriya müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 2005-ci ildən hal-hazıra kimi, Gəncə Dövlət Universitetinin Anatomiya, fiziologiya və zoologiya kafedrasında 0.5 ştat, sonra isə 1.0 ştat vahidi ilə müəllim,hal-hazırda isə kafedra müdiri vəzifəsində çalışır.

Elmi- fəalliyət
2005-ci ildə “Şəmkir su hövzəsinin mikrobioloji və sanitar hidrobioloji vəziyyəti” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək biologiya elmləri namizədi adı almışdır. İlk dəfə faktiki materialın əsasında antropogen xarakterli alloxton maddələrin mənasını, suyun fiziki- kimyəvi keyfiyyətinin dəyişməsi və bakterioplanktonun rolunu, substratların biogeoqradasiyasında, biogen elementlərin regenerasiyasında göstərilmişdir və nəticələri suyun antropogen evtroflaşmasının, qinoksiyanın yaranmasının səbəbləri və onlardan törənənnəticələr əldə etmişdir.Alınmış məlumatlar çay sularının üzvi və biogen axınlarına aydınlıq gətirməyində müəyyən rol oynayır,eyni zamanda su kütləsinin fitonsitlərinin çökməsi və bakterial metobolizmin aydınlaşması üçün vacibdir. Suyun mikrobioloji rejimi və don çöküntülərinin məkan və zaman daxilində- ümumu sayı, saprofitlərin kəmiyyət-keyfiyyət göstəriciləri, bakteriaların fizioloji qrupları, kolimorfbakteriaların miqdarı təyin edilmişdir.
2010-cu ildən Biologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün “ Samur-Yalama milli parkının torpaq infuzorları faunası və bu regionun müxtəlif landşaftlar torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi” dissertasiya mövzusu üzərində çalışır.
Doktorluq dissertasiyasının icrasında gənc alimin qarşıya qoyduğu başlıca məqsəd Samur-Yalama Milli parkının müxtəlif sahələrində mövcud olan pedobiont infuzorların növ tərkibini öyrənmək, bu orqanizmlərin sərbəst yaşadığı torpaqlarda mövsümlər üzrə baş verən dəyişiklikləri, “Konfidor Ekstra” və “Desis Profi” insektisidlərin təbiətdə eksperiment şəraitində sərbəst yaşayan infuzorlara təsirini tədqiq etməklə, biotestləşdirməni hüceyrə və populyasiya səviyyələrində həyata keçirmək olmuşdur.
Məmmədova Vəfa Fərman qızı ilk dəfə olaraq Samur-Yalama Milli Parkının torpaqlarında sərbəstyaşayan infuzorların paylanması və faunasını ətraflı tədqiq etmişdir. Araşdırmanın nəticəsi olaraq torpaq infuzorlarının ümumi qeyd edilən 180 növündən 58 növünün ilk dəfə Qafqaz faunasında qeydə alınması qənaətinə gəlmişdir. İnfuzorların nadir və xarakter olan növlərindən 74-ünün illüstrasiyalı təsviri bu gənc alim tərəfindən aparılmışdır. Maraqlı cəhətlərdən biri də Samur-Yalama Milli Parkının torpaq infuzorları birliklərinin antropogen təsirin dərəcəsindən asılı olaraq ətraflı ekoloji tədqiqi və “Konfidor Ekstra” və “Desis Profi” insektisidlərinin zəhərlənmə dərəcəsinin müəyyənləşdirilməsi hüceyrə və populyasiya səviyyələri üzrə biotestləşdirilmə yolu ilə araşdırılması olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 02 iyul 2019-cu il tarixli geniş iclas plenumda Məmmədova Vəfa Fərman qızına “Samur-Dəvəçi ovalığının düzənlik-meşə ekosistemlərində torpaq infuzorlarının faunası və ekologiyası” mövzusunda doktorluq dissertasiyası barədə Elmi Şuranın qərarı təsdiq olundu, onun müəllifinə Biologiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi verildi. Hal-hazırda o, Qərb bölgəsində 2401.01 Zoologiya ixtisası üzrə yeganə elmlər doktorudur.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
Məmmədova Vəfa Fərman Qızı 2005-ci ildən al-hazıradək Anatomiya,fiziologiya və zoologiya kafedrasında calışır. Tədrıs etdiyi fənlər – Onurğalılar zoologiyası , Onurğasızlar zoologiyası, Ali məməlilər, Azərbaycan faunası.50-dan artıq elmi məqaləni, “Donuzçuluq məhsulları istehsalının texnologiyası ” ” Onurğasızlar zoologiyasından laboratoriya məşğələləri “dərs vəsaitinin , 22 fənn proqramın müəlifidir.
Vəfa Məmmədovanın öz əməksevərliyi ilə həmişə fərqlənmiş, tədris etdiyi və oxuduğu mühazirələr günün tələblərinə cavab verir. Eyni zamanda o, elmi metodiki tədqiqat sahəsində də işlərini davam etdirir.

TƏTQİQAT SAHƏSİ
1.Samur- Yalama milli parkının müxtəlif landşaftlarının torpaq infuzorları və çanaqlı amöblərinin növ tərkibinin öyrənilməsi.
2. Torpaq ibtidailərinin mövsüm üzrə dəyişkənliklərinin və ekologiyasının öyrənilməsi.
3. Torpaq ibtidailərinin vasitəsilə Samur-Yalama milli parkının torpaqlarının biotestləşdirilməsi və onların ekoloji qiymətləndirilməsinin aparılması.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İSTİRAKI.
1. 2013-ci ildə Ekologiyanın Aktual problemləri V Beynalxalq elmi- tətqiqat konfransı. Karakanda – 2013.
2. Международнаянаучнаяконференция «ЖивотныймирКазахстана и сопредельныхтерриторий» посвященной 80-летию зоологииРеспубликиКазахстан 22-23 ноября.
3. Структурно- функциональныеизменения в попуяциях и сообществахнатерриториях с разнымуровнемФнтропогеннойнагрузки. ХII Международнаяsssнаучно- практическаяэкологическаяконференция. Россия, Белгород, 9-12 октября 2012 год.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
1. Алекперов И.Х., Мамедова В.Ф. Видовой состав свободноживущих ин¬фу¬зорий лесных почв Самур-Яламинского Национального парка // Zoologiya İnstitutunun əsər¬ləri, cild 30, N2, 2012, s.104-110.
2.Мамедова В.Ф. Изменения структуры сообществ почвенных инфузорий в пределах Самур-Яламинского Национального парка и близлежащих территорий, подверженных антропогенному влиянию / Мат. V Межд.науч.-практ.конф. «Актуальные проблемы экологии», Караганда, 2013, с. 138.
3.Alekperov I.Kh., Mamedova V.F. The ecological features ciliates of the virgin soils Samur-Yalama National park and neighboring territory. In: Preservation and restoration of biological resourses of the Caspian Sea // Baku, Elm, 2013, p. 284-289.
4.Мамедова В.Ф., Алекперов И.Х. Видовое разнообразие и количественная оценка почвенных инфузорий Северо-Восточного Азербайджана / Метод. научн. конф. «Животный мир Казахстана и сопредельных территорий», 2012, с. 80-84.
5.Алекперов И.Х., Мамедова В.Ф. Сезонная динамика почвенных инфузорий Самур-Яламинского Национального парка» // Юг Росии, ж. «Экология и развитие», 2014, т. 2, с. 76-82.
6. Мамедова В.Ф., Алекперов И.Х. Новые и редкие виды почвенных инфу¬зо¬рий Самур-Яламинского Национального парка // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, cild 6, №2, 2014, s.133-143.
7.Alekperov I.Kh., Mamedova V.F. Seasonal dynamic of soil ciliates of the North-Eastern Azerbaijan // Journ. Appl. Envir.and Biolog.Science. 5(8), 2015, p.17-21.
8. Alekperov I.Kh., Mamedova V.F. Species composition of the freeliving ciliates of the forest soils of the Samur-Yalama National Park of Azerbaijan // J.Appl. Environ. Biol. Sci. 5(5), 2015, p. 178-183.
9. Alekperov I.Kh., Mamedova V.F. Species diversity of ciliates in forest soils of the Samur-Yalama National park // Vestnik zoologii 49(2): 451-456, 2015.
10. Мамедова В.Ф., Алекперов И.Х. Редкие виды почвенных инфузорий колподид (Colpodea, Ciliophora) из лесных почв Самур-Яламинского Национального парка // Zoologiya İnstitutunun əsərləri, cild 33, N2, 2015, s. 149-158.
11. Мамедова В.Ф., Алекперов И.Х. Инфузории-педобионты из лесных почв Самур-Яламинского национального парка // Труды Инст-та Зоологии. НАН, 2016, с.149-153.
12. Мамедова В.Ф. Принципы современного подхода к экологическому формированию антропогенного заг-рязнения водоемов и почв. Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri / Beynəlxalq elmi konfrans. Gəncə 12-13 may 2016, IV hissə. s.69-74.
13. Mamedova V.F., Alekperov I.Kh. Vertical Distribution of Ciliates Pedobionts in the Forest and Cultivated Soils of Samur-Yalama National Park // Journal of Entomology and zoology Studies 2016; 4 (1):XX-XX
14. Mamedova V.F., Alekperov I.Kh. Seasonal Changes in Total Number and Biomass of Soil Ciliates of Samur-Yalama National Park // Journal of Entomology and zoology Studies. 2016; 4(5).p 792-796.
15. Mamedova V.F., Edible mutual relations of soil infusorians with others pedobiontas. // International Scientific Journal. Theoretical &Applied Science. 2016: Issue 11: v. 43. p.170-172.
16. Мамедова В.Ф. Сезонные изменения основных групп почвенных инфузорий. Научно – теоретический и производственный Журнал // «Аг¬рар¬ная наука». Журнал межгосударственного совета по Аграрной науке и информации стран СНГ. 2016, с. 6-7.
17.Мамедова В.Ф. Вертикальное распределение инфузорий педобионтов в различных почвах Самур- Яламинского Национального Парка // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Gəncə Bölməsi “Xəbərlər Məcmuəsi” №4 (66).Gəncə-2016. c. 34-40
18.Məmmədova V.F. Samur-Dəvəci ovalığının torpaq infuzorların faunası. // Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi Əsərlər. Təbiət və tibb elmləri seriyası 2016, N7 (80) s. 98-102.
19.Мамедова В.Ф. Фауна и экология почвенных инфузорий экосистем равнинного леса Самур-Дивичинской низменности /Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Universiteti, Elmi xəbərlər məcmuəsi. Gəncə 2017, s. 59-68.
20.Мамедова В.Ф. Отношение инфузорий педобионтов Самур- Дивичинской низменности к факторам внешней среды. / Müasir təbiət elmlərinin aktual problemləri. Beynəlxal Elmi Konfrans, Gəncə Dövlət Universiteti. III hissə, 2017, s. 18-21
21.Мамедова В.Ф. Сезонные изменения общей численности и биомассы педобионт инфузорий Самур-Дивичинской низмен-ности // ADAU-nun elmi əsərləri, №1,Gəncə, 2017. səh.57-60
22. Alekperov I.Kh. Mammadova V.F. Soil ciliates of different trophic groups in samur – yalama national park, Azerbaijan. // Short communications. Vestnik zoologii, 50(6): p. 553–556, 2016
23. Alekperov I.Kh. Mammadova V.F. The use of ciliates (Ciliophora) for bioassay of the toxicity of insecticides // Vestnik zoologii 49 (2): p. 451-456, 2015
24. Мамедова В.Ф. Биотестирование степени органичес-кого загрязнения почв Cамур-Яламинского Национального парка Азербайджана с помощью инфузорий-педобионтов, 2017 // Юг России: Экология и развитие.
25. Mammadova V.F. The infusorians land lowlands of Samur-Davachi and its attitude to the asset reaction and food connections to the environment” / SEAB 2017.
26. Mammadova V.F. Species diversity and quantitative assessment of soil infuri samur – devechi lowland. Indexes: Science Citation Index Expanded, CAB International, and Polish Scientifıc Journal Contents Impact Factor 0.263. UL BtTWY WARSZAWSKIEJ 1920 R NR 3, WARSZAWA. POLAND 4 of SYLWAN journal (ISSN: 0039-7660) p. 240-244.
27. Alekperov I.Kh., Mammadova V.F. Usingciliates pedobionts in biotasting of the degree of organic pollution on forest soils of samur-divic lower. Indexes: Science Citation Index Expanded, CAB International, and Polish Scientifıc Journal Contents Impact Factor 0.263 UL BtTWY WARSZAWSKIEJ 1920 R NR 3, WARSZAWA. POLAND 5 of SYLWAN journal (ISSN: 0039-7660) p.2-7
28. Mammadova V.F., Abdullayeva L.R., Mammedova V.M, Pedobiont Infuser Fauna Of Goygol National Park. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST) ISSN: 2458-9403 Vol. 6 Issue 11, November – 2019 www.jmest.org JMESTN42353184 11028 ped 11028-11030
29. Мамедова В.Ф., Abdullayeva L.R., Mammadov V.M. Сезонные изменения основных групп почвенных инфузорий в почвах Гой-Гольского Национального Парка XVI Международной научной экологической конференции, посвященной памяти Александра Владимировича Присного – 24-26 ноября 2020 г. ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БИОСИСТЕМ
30. Mammadova V.F., Abdullayeva L.R., Mammedova V.M, Soil ciliates of the Goygol National Park Ukrainian Journal of Ecology Volume 10 № 3 ( 2020 ) peg 187-190 doi. 10. 15421/ 2020