PROFESSOR (ATTESTATSIZ) MƏMMƏDOVA VƏFA FƏRMAN QIZI

Vefa

Kimya- biologiya fakültəsinin Anatomiya, fiziologiya və zoologiya kafedrasının müdiri biologiya elmləri doktoru, professor (attestatsız) Məmmədova Vəfa Fərman
QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
15 fevral 1974-cu ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. Ailəlidir, 2 övladı var, 2000-ci ildən YAP-nın üzvüdür.
TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI
1. 1992-1997-ci illərdə S. Ağamalı oğlu adına Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının (indiki ADAU) “Baytarlıq təbabəti” fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
2. 1999-2003-ci illərdə aspiranturanı bitirmişdir
3. 2005-ci illərdə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir
4. 2010-ci ildə dosent elmi adı almışdır
5. 2018-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir
6. 2019-cu ildən Gəncə Dövlət Universitetində Anatomiya, fiziologiya və zoologiya kafedrasının (attestatsız) professorudur.
ƏMƏK FƏALIYYƏTI

1. 27.04.98-ci ildə AMEA Gəncə Regional Elmi Mərkəz, baş laborant.
2. 13.01.99-cu ildə AMEA Gəncə Regional Elmi Mərkəz, mühəndis.
3. 03.01.2001-ci ildə AMEA Gəncə Regional Elmi Mərkəz, kiçik elmi işci.
4. 08.06.2001-ci ildə AMEA Gəncə Regional Elmi Mərkəz, elmi işci.
5. 5.01.2007-ci ildə AMEA Gəncə Regional Elmi Mərkəz, Mikrobiologiya laboratoriyasına 16-cı tarif dərəcəsi ilə laboratoriya müdiri
6. 28.09.05.-ci ildən Gəncə Dövlət Universiteti, Anatomiya, fiziologiya və zoologiya kaferdasında müəllim.
7. 06.11.07.-ci ildə Gəncə Dövlət Universiteti, Anatomiya, fiziologiya və zoologiya kaferdasında 1,0 ştat vahidi müəllim.
8. 18.11.2008-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi Şurasının (pr.2) qərarina əsasən müsabiqədən kecdiyi ücün Anatomiya, fiziologiya və zoologiya kaferdasında dosent əvəzi.
9. 19.04.2010-Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının (protokol № 12-k) qərarına DS serialı 03441 nömrəli dosent attestatına əsasən həmin tarixdən Anatomiya, fiziologiya və zoologiya kafedrasının dosenti hesab edilsin.
10. 14.06.2011-ci ildən hal-hazıra kimi Gəncə Dövlət Universiteti, Anatomiya, fiziologiya və zoologiya kaferdasının müdiri.
11. 02.07.2019-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının (protokol № 07-R) qərarına ED serialı 01984 nömrəli elmlər doktoru diplomuna əsasən həmin tarixdən Anatomiya, fiziologiya və zoologiya kafedrasının biologiya elmləri doktoru hesab edilsin.
12. 06.02.2020-ci ildən Universitetin Elmi Şurasının 03 fevral 2020-ci il tarixli (10 saylı protokol) qərarına əsasən müsabiqədən keçdiyi üçün 06.02.2020-ci il tarixdən müddətli əmək müqaviləsi iləbeş il müddətinə II iş yeri üzrə Anatomiya, fiziologiya və zoologiya kafedrasında 0,5 ştat vahidi professor (atteatatsız) vəzifəsinə seçilmiş.
“Onurğasızlar zoologiyası”, “Onurğalılar zoologiyası”, “Heyvan ekologiyası”, “Azərbaycan faunası”, “İxtiologiya”,”Protozoologiya” fənnlər üzrə mühazirə dərsləri aparır.
72 elmi əsərin, 21 fənn proqramın, 1 monoqrafiyanın, 2 dərs vəsaitinin, 1 patentin müəllifidir.
1 biologiya üzrə fəlsəfə doktorunun rənbəri, 1 biologiya elmləri doktorunun məsləhətcisidir.
ELMİ FƏALİYYƏTİ
Qərb bolgəsində Kür cayının mikrobioloji və sanitar hidrobioloji vəziyyətinin tətqiqi. Sərbəstyaşayan pedobiont infuzorların meşə ekosistemlərində faunası və ekologiyasının tətqiqi ilə bağlıdır.Bu sahələr üzrə sistemli tətqiqatların müəllifidir.

Bu illər ərzində Şəmkir su anbarının müasir mikrobioloji və sanitar- hidrobioloji vəziyyəti haqqında məlumatları əldə etmək üçün tətqiqatlar aparmış. Onun tərəfindən ilk dəfə faktiki material əsasında antropogen xarakterli alloxton maddələrin mənası, suyun fiziki-kimyəvi xassələrinin dəyişməsi, bakterioplanktonun rolu, substraktların biogeoqradasiyası, biogen elementlərin regenerasiyası və s. ümumiləşdirilmiş şəkildə verilmişdir. Əldə edilmiş nəticələr çay sularının üzvi və biogen axınlarına aydınlıq gətirilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. Həmçinin suyun mikrobioloji vəziyyəti, saprofitlərin kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri, bakteriyaların fizioloji qrupları və.s təyin olunmuşdur. 2004-cü ildə dissertasiyasını müdafiə edərək Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almışdır.
Bundan əlavə Samur-Dəvəçi ovalığının düzənlik-meşə ekosistemlərində, Göygöl Milli Parkının torpaq infuzorlarının faunası və ekologiyasını ətraflı tətqiq etmişdir.
Araşdırmanın nəticəsi olaraq torpaq infuzorlarının ümumi qeyd edilən 180 növündən 58 növünün ilk dəfə Qafqaz faunasında qeydə alınması qənaətinə gəlmişdir. İnfuzorların nadir və xarakter olan növlərindən 74-ünün illüstrasiyalı təsviri bu gənc alim tərəfindən aparılmışdır. Maraqlı cəhətlərdən biri də Samur-Yalama Milli Parkının torpaq infuzorları birliklərinin antropogen təsirin dərəcəsindən asılı olaraq ətraflı ekoloji tədqiqi və “Konfidor Ekstra” və “Desis Profi” insektisidlərinin zəhərlənmə dərəcəsinin müəyyənləşdirilməsi hüceyrə və populyasiya səviyyələri üzrə biotestləşdirilmə yolu ilə araşdırılması olmuşdur.

TƏTQİQAT SAHƏSİ

Qərb bolgəsində Kür cayının mikrobioloji və sanitar hidrobioloji vəziyyətinin tətqiqi.
Qərb bolgəsində sərbəstyaşayan pedobiont infuzorların faunası və ekologiyasının tətqiqi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İSTİRAKI

1. Məmmədova V.F., Avtoxton-Alloxton üzvi maddələrin biodestruksiyasının Şəmkir su anbarının oksigen rejminə təsiri. «Xəzər dənizinin bioloji sərvətlərinin müasir problemləri». Azərbaycan ETBT İnstitutunun 90 illik yubleyinə həsr olunmuş Beynəlxalq E-konf. Mat. Həştərxan, 2003, səh. 141-143.
2 Məmmədova V.F.,.Bağırova.A.B.İsmayılov T.İ,.Əliyeva Y.D., Gəncəçay-Şəmkirçay hövzəsi torpaq örtüyünün münbitliyinin ekoloji monitorinqi. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi AMEA, GDU “Biokimyəvi nəzəriyyələrin aktual prolemləri II beynəlxalq konfransın materialları 25-27 noyabr 2011-ci il”. Konfrans dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 870 illik yubileyinə həsr edilmişdir3. Мамедова. В.Ф. Изменения структуры сообществ почвенных инфузорий в пределах Самур-Яламинского Национального парка и близлежащих территорий, подверженных антропогенному влиянию. Министерство образования и науки Республики Казахстан Комитет науки. РГП “Институт зоологии”. Материалы Международной научной конф. “Животный мир Казахстана и сопре-дельных территорий”, по-свящ. 80-летию Института зоологии Республики Казахстан. 22-23 ноября, Алматы, 2012 г. ст.138
4. Алекперов И.Х., Мамедова В.Ф. Видовое разнообразие и количественная оценка почвенных инфузорий северовосточного Азербайджана. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ. Материа-лы V Международной научной – практической конференции 17-18 октября. Караганда, 2013, səh.80-84
5. Мамедова В.Ф. Принципы современного подхода к экологическому формированию антропогенного загрязнения водоемов и почв. GDU.Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri. Beynəlxalq elmi konfrans. Gəncə 12-13 may 2016, IV hissə. Səh.69-74.
6. Мамедова В.Ф. Отношение инфузорий педобионтов Самур-Дивичинской низменности к факторам внешней среды. GDU. Müasir təbiət elmlərinin aktual problemləri. Beynəlxalq konfrans.III hissə, 4-5 may,Gəncə, 2017. səh.18-20.
7. Mammadova V.F. The infusorians land lowlands of Samur – Davachi and its attitude to the asset reaction and food connections to the environment. SİAB Beynəlxalq elmi-praktik simpozium Belarusya Minsk. 05-08 iyul 2017, səh. 364
8. Məmmədova V.F., Məmmədov V. M. Kiçik Qafqazın şimal-şərq hissəsinin pedabiont infizorlarının biomüxtəlifliyi. GDU. Müasir təbiət elmlərinin aktual problemləri. Beynəlxalq elmi konfrans. 4-5 may 2017. III hissə, səh. 21-23. Gəncə -2017.
9.Məmmədova V.F., Abdullayeva L.R., Hacıyeva Ş.Z. Vermikompostun kənd təsərrüfatında tətbiqi. Gənc alimlərin III beynəlxalq elmi konfrans. Universitetin 80 illikyubileyinə həsr olunur.17-18 oktyabr, 2018, səh. 190-192
10.Мамедова В.Ф., Abdullayeva L.R., Мамедова В.M., Гаджиева Ш.З., Исследование свободноживущих почвенных инфузорий проведенных азербайджанскими учеными. GDU BEYNƏLXALQ KONFRANS müasir təbiət və iqtisadi elmlərin aktual problemləri. Gəncə, 03-04 may 2019, səh.265-267
11. Abdullayeva. L.R., Məmmədova V.F., Goy-gol Milli Parkında bəzi mühafizə olunan quşlar. Müasir Biologiyanın Aktual Beynalxalq konfrans hissə II. Gəncə 2020
12. Мамедова В.Ф., Abdullayeva L.R., Mammadov V.M. Сезонные изменения основных групп почвенных инфузорий в почвах Гой-Гольского Национального Парка. XVI Международной научной экологической конференции, посвященной памяти Александра Владимировича Присного – 24-26 ноября 2020 г. ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БИОСИСТЕМ.
13. Mammadova V.F., L.R.Abdullayeva., V.M.Mamedov. Chages in the species composition and total number of infusoria pedobionts in Goy-Gol National park. İnternational symposium on recent advances in fundamental and applied sciences ( İSFAS- 2021) 10-12 September 2021
14. Məmmədova V.F., Cəfərova L.Z. Korçay Dövlət Təbiət Yasaqlığının sürünən faunası. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universiteti. Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin Aktual problemləri. Beynəxalq Elmi Konfrans. Konfrans Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-ci ildönümünə həsr olunub. III hissə Gəncə Azərbaycan 2022.

15. Məmmədova V.F., Abdullayeva L.R., Hacıyeva Ş.Z., Xəzər dənizinin ekoloji vəziyyəti və onun vətəgə əhəmiyyətli balıqları. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universiteti. Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin Aktual problemləri. Beynəxalq Elmi Konfrans. Konfrans Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-ci ildönümünə həsr olunub. III hissə Gəncə Azərbaycan 2022.
16. Məmmədova V.F., İsmayılzadə İ.Ş., Mingəçevir su anbarında şərq çapağının (Abramis Brama Orientalis Berg,1949 ) qidasına dair. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universiteti. Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin Aktual problemləri. Beynəxalq Elmi Konfrans. Konfrans Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-ci ildönümünə həsr olunub. III hissə Gəncə Azərbaycan 2022
17. Məmmədova V.F., Məmmədova S.Ə., Qərb bölgəsində yaşayan vağların fəsiləsi. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universiteti. Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin Aktual problemləri. Beynəxalq Elmi Konfrans. Konfrans Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-ci ildönümünə həsr olunub. III hissə Gəncə Azərbaycan 2022.
18. Məmmədova V.F., Aslanova E.A. Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi. Azərbaycan Texnologiya Universiteti. Elmi Xəbərlər № 2(43) İSSN2415-8194. Səh 97-101
Digər beynəlxalq resenziyalı jurnallarda dərc olunan məqalələr
1. Мамедова В.Ф. Сезонные изменения основных групп почвенных инфузорий. «Аграрная наука». №10. Научно- теоретический и производственный журнал. Москва, 2016, Ст. 6-7.
2. Mammadova V.F. Species diversity and quantitative assessment of soil infuri samur – devechi lowland. Indexes: Science Citation Index Expanded, CAB International, and Polish Scientifıc Journal Contents Impact Factor 0.263 UL BtTWY WARSZAWSKIEJ 1920 R NR 3, WARSZAWA. POLAND Vol. 162, Issue 4 of SYLWAN journal (ISSN: 0039-7660) 2018 p. 240-244
3. Alekperov I.Kh. Mammadova V.F. Using ciliates pedobionts in biotasting of the degree of organic pollution on forest soils of samur-divic lower. Indexes: Science Citation Index Expanded, CAB International, and Polish Scientifıc Journal Contents Impact Factor 0.263 UL BtTWY WARSZAWSKIEJ 1920 R NR 3, WARSZAWA. POLAND Vol. 162, Issue. 5 of SYLWAN journal (ISSN: 0039-7660) 2018 p.2-7
4. Mammadova V.F. Rare species of soil infusoria in the of Samur- Devechi Lowland noted for the first time for the Caucasia fauna. Indexes: Science Citation Index Expanded, CAB International, and Polish Scientifıc Journal Contents Impact Factor 0.263 UL BtTWY WARSZAWSKIEJ 1920 R NR 3, WARSZAWA. POLAND in Vol. 162, Issue. 11of SYLWAN journal (ISSN: 0039-7660) 2018 p.103-109
5. Mammadova V.F. Modern ecological situation of Shamkir water reservoir. Бюллетень науки и практики./ Bulletin of Science and Practice T.7 № 8. 2021 https:// doi.org/ 10.33619/2414-2948/ 69/10 ст.78-82
6. Мамедова В.Ф., Асланова Е. А., Загрязнение притоков реки Куры- Храмчай и Акстафачай. Научно- практический журнал ” Современная наука” Актуальные проблемы теории и практики Серия Естественные и технические науки. Москва №7-2 2022. (июль) стр. 33-35 ISSN2223-2966 DOİ 10.37882/ 2223-2966.2022.07-2.12 http://nauteh-journal.ru/files/b88215ed-6f3f-48a8-8a00-b7bab9805801
7. Mammadova V.F., Mammedov V.M., Abdullayeva L.R. Pedobiont Infuser Fauna of Goygol National Park. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST) ISSN: 2458-9403 Vol. 6 Issue 11, November – 2019 www.jmest.org JMESTN42353184 11028 ped 11028-11030
8. Mammadova V.F., Aslanova Y.A., Adığözelova S. Y.,The Ekological Situation of the Ganga River and lis Branches. First İnternational Biology and chemistry symposium between Dokua Eylül University and Ganja State University.July 10.2023. p 17-19
9. Mammadova V.F., Abdullayeva L.R. Arare species of Bee- Xylocopa Valga- livinc in the Western part of Azerbaijan. European scientific congress/ Proceedings of IX İnternational scientific and Practical Conference Madrid, Spain. 2-4October 2023 p 29-32

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. Ələkbərov İ.X., Mammadova F.V. Сезонная динамика почвенных инфузорий Самур-Яла-минского Национального Парка. Юг России, экология, развитие №2, 2014, стр.76-83
2. Ələkbərov İ.X., Mammadova F.V. Seasonal Dynamic of Soil Ciliates of the North Eastern Azerbaijan. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences 5(8), 2015, p.17-21. www.textroad.com
3. Ələkbərov İ.X., Mammadova F.V. Species Composition of the Free Living Ciliates of the Forest Soils of the Samur-Yalama National Park of Azerbaijan. Journal of Applied Environ-mental and Biological Sciences. Appl.Environ.Biol.Sci. 5(5), 2015, p. 178-183. www.textroad.com
4. Alekberov İ.Kh., Mammadova V.F. Species diversity of ciliates in forest soils of the Samur-Yalama national park. Vestnik zoologii 49 (2): 2015.DOİ 10.2478/vzoo-2014-0053 p.451-456 www.v-zool.kiev.ua
5. Alekberov İ.Kh., Mammadova V.F. Vertical Distribution of Ciliate Pedobionts in the Forest and Cultivated Soils of Samur-Yalama National Park Journal of Entomology and Zoology Studies 4(1): 2016
6. Alekberov İ.Kh., Mammadova V.F. Seasonal Changes in Total Quantity and Biomass of Soil Ciliates of Samur-Yalama National Park. Journal of Entomology and Zoology Studies 2016; 4(5) p.792 – 796
7. Mammadova V.F. Edible mutual relations of soil infusorians with others pedobiontas. International Scientific Jour-nal.Theoretical &Applied Science.Year 2016: Issue 11: Volume 43 p.170-172. http://T-Science.org
8. Alekperov I.Kh., Mammadova V.F. The use of ciliates (Ciliophora) for bioassay of the toxicity of insecticides. Short communications. Vestnik zoologii, 49(2): 451-456, 2015 DOI 10.2478/vzoo-2014-0053
9. Alekperov I.Kh., Mammadova V.F. Soil ciliates of different trophic groups in Samur-Yalama national park, Azerbaijan. Short communications. Vestnik zoologii, 50(6): 553–556, 2016 DOI 10.2478/vzoo-2014-0053
10. Алекперов И.Х., Мамедова В.Ф. Биотестирование степени органического загрязнения почв Cамур-Яламинского Национального парка Азербайджана с помощью инфузорий-педобионтов. Журнал «Юг России: экология, развитие» Том 12 №2, 2017 ISSN 1992-1098 e-ISSN 2413-0958 cт.229-236
11. Mamedova V.F., Mammedov V.M, Abdullayeva L.R. Pedobiont Infuser Fauna Of Goygol National Park. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST) ISSN: 2458-9403 Vol. 6 Issue 11, November – 2019 www.jmest.org JMESTN42353184 11028 ped 11028-11030
12. Mammadova V.F., Abdullayeva L.R., MammadovbV.M. Soil ciliates of the Goygol National Park. Ukrainian Journal of Ecology Volume 10 № 3 ( 2020 ) peg 187-190
13. S.Aliyevş, Mammadova V.F., L.R.Abdullayeva. Macrozoobenthos of Alijanchay river-the primary indicator of biodiversity within the Greater Caucasusin the territory of Azerbaijan. Ukrainian İournal of Ekology, 2021, 11( 6), 54-62, doi:10.15421/2021_223
14. Mammadova V.F. Mammadov A. F., Abdullayeva L. R., Changes in the species abundance and vertical distribution of insecticides “Karate”, “Decis profi” and “Flint” in the soil of the Goigol National Park of Azerbaijan.. International Journal of Natural Resource Ecology and Management (IJNREM) http://www.science publishing group.com/j/ijnrem Sciences publishing group, USA 2022; 4(1); 46-49
15. Seyidov A.K., Abdullayeva L.R., Kerimova T.H., Mamedova V.F., Maharramova S.T., Influence of feeding norms on biological indicators and on the phenotypic variability of mulberry silkworm under the conditions of the republic of Azerbaijan. Scholarly Publisher RS Global Sp. z O.O. PolandWorld Sciencep-ISSN: 2413-1032e-ISSN: 2414-6404 2022
FAYDALI MODEL
1. Rüstəmov V.C..,Əliyev V.Ə., Məmmədova V.F., Bal arılarının Varroa destructor genelerindən təmizləmək üçün qurgu. U 2020 0024 nömrəli iddia senedi
KITABLAR:
1.”Donuzçuluq məhsulları istehsalının texnologiyası” adlı dərs vəsaiti.
2.“Onurğasızlar zoologiyasından laboratoriya məşğələləri” adlı dərs vəsaiti.