Dosent Aslanova Yeganə Azad qızı

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 10 avqust 1974-cü ildə Gəncə şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub. Ailəlidir.
 • 1991-ci ildə Gəncə şəhəri İ.Qayıbov adına 1 saylı pilot tam orta məktəbi fərqlənmə ilə bitirib.
  TƏHSİLİ. ELMİ DƏRƏCƏSİ, ELMİ ADLARI
 • 1997-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Biologiya ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 1999-cu ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Magistratura şöbəsinin Bitki fiziologiyası ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 2016-cı ildə Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru adını almışdır.
 • 2019-cu ildən dosent (attestatsız)
  ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 • 1999-2002-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Botanika kafedrasında – müəllim
 • 2005-2021-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Botanika kafedrasında – baş müəllim
 • 2010-2020 – ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Biologiya-kimya fakültəsində tyutor vazifəsində çalışmişdır.
 • 2019-cu ildən dosent (attestatsız)
 • 2020 – ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya-Biologiya fakültəsində Dekan müavini vazifəsində çalışır. “Mikrobiologiya və virusologiya”, “Sitologiya”, “Torpaqşünaslıq” və “Virusolpogiya” fənnləri üzrə mühazirə və laboratoriya dərsləri tədris edir.
  TƏDQİQAT SAHƏSİ
 • “Kiçik Qafqazın şimali-şərqində qaya və töküntü bitkiliyinin yayılma qanunauyğunluqları.” mövzusunda dissertasiya işini tamamlamışdır.
 • 70-yə yaxın elmi əsəri var, 3 kitab, 4 proqram müəllifidir.
 • Y.A.Aslanova. Torpaqşünaslıq fənnindən laborator məşgələlərin keçirilməsinə dair. 1918
 • Y.A.Aslanova. Mikrobiologiya və virusologiyanın asasları. 2022
 • Novruzov V.S. Aslanova Y. A. Quliyeva R.Z. Kiçik Qafqazın şimal-şərq hissəsinin qaya və töküntü bitkiliyi və senopopulyasiyası

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 1. В.С.Новрузов Aсланова Е.А. Особенности форми-рования раститель-ности на осыпях и скалах восточной части Малого Кавказа Журн. Аграрная наука. №10, Москва., 2013, c 17-18.
 2. V.S.Novruzov Aslanova Y.A..The Seed Productivity of Some Plants in the Rock and Debrises of the High Upland of the Small Caucasus EUROPEAN ACADEMIC RESEARCH . I, Issue 12/ March 2014 (5702-5711)
 3. Aslanova Y.A.. Phytocenology of Nigella orientalis Species on the Territory Genja-Gazakh (Azerbaijan) International Journal of Gurrent Research and Academic Review ISSN: 2347-3215 İmpakt Factor 1,215; Volume 3 Number 10 (October-2015) pp. 77-82
 4. V.S.Novruzov, A.A.Bayramova Y.A.Aslanova Genesis of the Flora of Specially Guarded Natural Areas -Geygel National Park, Eldar Pinery, Garayazy and Korchay State Natural Reservations International Journal of Gurrent Microbiology and Applied Scences ISSN: 2319-7706 İmpakt Factor 2,937; Volume 6 Number 2 (2017) pp. 95-99
 5. Prof.V.S.Novruzov Dr.Doc.A.A.Bayramova, Dr.Y.A.Aslanova, Dr.R.Z.Guliyeva G.M.Guliyeva Intrazonal plantation and protection of the small Caucasus SYLWAN Warszawa. Poland. 2017 pp. 238-245
 6. Aslanova Y.A.. The of the Rock and Reef-Plants in Shamkir Region European Acadenic Research Vol.VI. İssue 12/March 2019. İmpact Factor: 3,4546 (UİF)Value: 5.9 (B+). 6890-6895. Ruminya
 7. Aslanova Y.A.. Spreading of plants due to the character of the habitat in the cliffs and rocky areas of northeastern part of the lesser Caucasus “International Journal of Botany Studies” Clarivate Analytics (Thomson Reuters) ISSN: 2455-541X; Impact Factor: RJIF 5.12 www.botanyjournals.com Volume 5; Issue 3; 2020; Page No. 285-286
 8. Aslanova Y.A. The Dinamics Development of Nitrogen-bacing Bacteria on the Soil of the Ganja-Gazakh Natural Economic Zone Bulletin of science and Practice 2022, Volume 8, İssue 5 (.«Бюллетень нaуки и практики» в № 5 (май) 2022г.) p 182-185
 9. Мамедова В.Ф., Aсланова Е.А. Загрязнение притоков реки Куры – Храмчай и Акстафачай. Современная наука Актуальные проблемы теорий и практики Естественные и технические науки. №7-2 2022 с.33-36
 10. Bayramova A.A. Aslanova Y.A. The Subendems of the Specially Protected Natural Areas of the North East of the Minor Caucasus” SEAB 2016 Symposium on euroasian biodiversity, abstract book. 23-27 May 2016, Antalya, Türkiye, s.51
 11. Aslanova Y.A.. Bioecological Characteristics of Draba L. Genus Spreadedin the Rockes and Debrises of the North-Eastern Part of Lesser Caucasus SEAB2017 Acceptance Notification “SEAB2017 Secretariat” The international symposium on SEAB2017 biodiversity. July 05-08 2017 Minsk BELARUS, 328
 12. Aslanova Y.A.. Bioecological features of carnation species (Dianthus L.) spread in the rocks and debrises of the north-eastern parts of the Lesser Caucasus. The 4th International symposium on euroasian biodiversity Kiev, Ukraine 2018. 338
 13. Байрамова A. A Aсланова Е.А. ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ СУБНИВАЛЬНОГО ПОЯСА КОШКАРЧАЙСКОГО ГОРНОГО МАССИВА МАЛОГО КАВКАЗА THE WORLD OF SCIENCE AND INNOVATION Proceedings of X International Scientific and Practical Conference London, United Kingdom 5-7 May 2021 s.295-301
 14. Prof. İ.Ə.Aslanov Aslanova Y.A. A.Ə.Səfərov M.A.Hacıyeva Trietilsililin bəzi amin bitləşmələri-biosid aşqarı kimi Tezis Neft kimyasına aid III Beynəlxalq konfransın tezisləri. Bakı, 1998, səh384
 15. Prof. İ.Ə.Aslanov Aslanova Y.A. L.R.Əlizadə Bəzi germanium üzvi birləşmələrin sintezi və tədqiqi “Ekologiya və həyat fəaliyyətinin mühafizəsi” III Beynəlxalq konfransın materialları.(Sumqayıt, 2000), səh136
 16. Prof. İ.Ə.Aslanov Aslanova Y.A. M.Ə.Hacıyeva S.S.Əzizova Bəzi kükürd üzvi birləşmələrin sintezi və tədqiqi “Ekologiya və həyat fəaliyyətinin mühafizəsi” III Beynəlxalq konfransın materialları.(Sumqayıt, 2000), səh139
 17. B Prof. İ.Ə.Aslanov Aslanova Y.A. T.Y.Abdullayev M.Ə.Hacıyeva əzi asetilen sıra üzvi birləşmələri və onların tədqiqi “Ekologiya və həyat fəaliyyətinin mühafizəsi” III Beynəlxalq konfransın materialları.(Sumqayıt, 2000), səh131
 18. Dos. C.M.Bağırov A Bayramova Y.A.Aslanova A.Hüseynzadə R.Qurbanova Bəzidərman bitkilərinin anatomik-morfoloji qruluşu və istifadəsi Professor-müəllimlərin, aspirant və gənc tədqiqatçıların elmi konfransının materialları, Bakı, “Nurlan” 2005, səh.114 2
 19. Prof. İ.Ə.Aslanov Y.A.Aslanova İ.A.Cəfərova Üzvi və germanium üzvi efirlər bioloji fəal birləşmələr kimi GDU“Biokimyəvi nəzəriyyələrin aktual problemləri” Elmi praktik konfransınmaterialları. Gəncə, 2007, səh,17-22
 20. Z.M.İsmayılova Y.A.Aslanova Qoşqar dağ sisteminin qaya və töküntü bitkiliyi Biokimyəvinəzəriyyələrin aktual problemləri. II Beynəlxalq konfransın material-ları. GDU Gəncə, 2011, s.10-12
 21. Z.M.İsmayılova Y.A.Aslanova Küçük Kafkazın yüksek dağlığının kaya ve töküntü bitkiliyi 22. Ulusal Bioloji Konqresi. Bildiri kitabı. Ege Universitesi İzmir, Türkiyə.2012, (124-125s).
 22. Qaya və töküntü bit-kiliyinin hündürlük dia-pozonundan asılı olaraq yayılması “Müasir Biologiyanın İnnovasiya Problemləri” mövzusunda III Beyləlxalq Elmi Konfransının Materialları (7-8 May) Bakı, 2013, s.184-185
 23. Novruzov V.S Y.A.Aslanova . Kiçik Qafqazın şimal-şərq hissəsinin töküntü bitkiliyi. Müasir biologiya və kimyanın aktual problemləri mövzusunda elmi konfransın materialları, GDU, Gəncə, 2014, s. 3-6.
 24. Y.A.Aslanova Bayramova Ü.V.Kiçik Qafqazın şimal-şərq hissəsinin qaya və töküntü bitkiliyinin suksesiyası Müasir biologiya və kimya-nın aktual problemləri möv-zusunda elmi konfransın materialları, GDU, Gəncə, 2015, s. 69-72
 25. Aslanova Y.A.. Kiçik Qafqazın şimal-şərq hissəsinin qaya və töküntü bitkiliyinin suksesiyası Müasir biologiya və kimya-nın aktual problemləri möv-zusunda elmi konfransın materialları, GDU, Gəncə, 2015, s. 69-72
 26. Aslanova Y.A.. Kiçik Qafqazın Şimal-şərq hissəsinin qaya və töküntü bitkiliyinin biomorfoloji təhlili Elmi konfransın materialları, GDU, Gəncə, 2016, s.120-123
 27. Aslanova Y.A. Məmmədova R.Kiçik Qafqazın şimal-şərq hissəsinin qaya və töküntü bitkiliyindən səmərəli istifadə olunması vəmühafizəsi Müasir biologiya və kimyanın aktual problemləri Beynəlxalq elmi konfrans. Gəncə, GDU, II hissə, (4-5 may) 2017, s.36-39
 28. Aslanova Y.A. AllahverdiyevaT.T Tovuz rayonunun qaya və töküntü bitkiliyi Müasir biologiya və kimyanın aktual problemləri Beynəlxalq elmi konfrans. Gəncə, GDU,2018, səh.110-112
 29. Aslanova Y.A. AllahverdiyevaT.T Tovuz rayonunun qaya və töküntü bitkiliyinin sistematik tərkibi Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri Beynəlxalq elmi konfrans. II hissə Gəncə, GDU,2019, səh.81-84
 30. Aslanova Y.A. Səfərli Nərgiz Rüstəm qızı Mikroorqanizmlərin ali bitkilərlə münasibəti Müasir biologiya və kimya-nın aktual problemləri Beynəlxalq elmi konfrans. . II hissə Gəncə, GDU,2019, səh.235-237
 31. Aslanova Y.A. Səfərli Nərgiz Rüstəm qızı Mikoriz əmələ gətirən mikroorqanizmlər və onların bioloji rolu Müasir təbiət elmlərinin aktual problemləri Beynəlxalq elmi konfrans. II hissə Gəncə, GDU,2020, səh.119-121
 32. Aslanova Y.A , Muradlı M.İ. Gəncə-Qazax bölgəsinin su tutarlarinda göy-yaşil və yaşil yosunlar, onlarin ekoloji-coğrafi xarakteristikasi Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri Beynəlxalq elmi konfrans. Gəncə, GDU,2022, səh.44-46
  34.. Aslanova Y.A , Balabəyov N. N. .Gəncəçay hövzəsinin mamır florası Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri Beynəlxalq elmi konfrans. Gəncə, GDU,.2021
 33. Aslanova Y.A , Muradlı M.İ. Gəncə-Qazax bölgəsinin sututarlarında yayılan yaşıl yosunların növ tərkibinin və sistematik strukturunun təhlili Tələbə və magistrantların elmi konfransının materialları. I hissə. Gəncə, GDU,.2022 səh.163-164
 34. Aslanova Y.A . The main products of yeasts The 11 th International scientific and practical conference “Science, innovations and education: problems and prospects” (June 1-3, 2022) CPN Publishing Group, Tokyo, Japan. 2022. 819 p 15-21
 35. Aslanova Y.A., Balakişiyeva R.R. Goranboy rayonunda yayılmiş Gəvən (Astragalus L. )cinsinin bəzi növlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri Beynəlxalq elmi konfrans. Gəncə, GDU,.2022, səh.46-49.
 36. Aslanova Y.A ., Cəfərova S. A. Bitkilərin böyümə və inkişafına təsir edən endogen amillər Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri Beynəlxalq elmi konfrans. Gəncə, GDU,.2022, səh.148-152.
 37. Aslanova Y.A, Cəfərova S.A Fоtоsintеz prosesinə təsir еdən аmillər Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri Beynəlxalq elmi konfrans. IV cild. Gəncə, GDU,.2023, səh.53-56 https://gdu.edu.az/konfrans-materiallari/
 38. Aslanova Y.A, Cəfərova E.R. Bitkilərin quraqliğa qarşi davamliliği Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri Beynəlxalq elmi konfrans. III cild. Gəncə, GDU,.2023, səh.148-150 https://gdu.edu.az/konfrans-materiallari/
 39. Aslanova Y.A. Göygöl rayonunda yayilan Astragalus l. cinsinə aid olan növlərin bioekoloji xüsusiyyətləri. Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri Beynəlxalq elmi konfrans. III cild. Gəncə, GDU,.2023, səh.27-30 https://gdu.edu.az/konfrans-materiallari/

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. Prof. İ.Ə.Aslanov Y.A.Aslanova S.V.Zeynalova Alkin bir sıra birləşmələrinin bəzi kimyəvi çevrilmələri GDPİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi. Bakı,1998.
 2. Dos. R.Heydərov Y.A.Aslanova Noxud, lobya bitkisinin ontogenezində mikroelementlərin azotlu maddələrin sintezi və mübadiləsinə dair. GDPİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi. 1999, səh 259.
 3. Prof. İ.Ə.Aslanov Y.A.Aslanova Torpağın azotla zənginləşməsində paxlalı bitkilərin rolu GDPİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi. Bakı, 2000, səh.298.
 4. Y.A.Aslanova Paxlalılar və zülal problemi Elmi əsərləri məcmuəsi-III. Bakı, Nurlan 2001, səh.171.
 5. Y.A.Aslanova Qarğıdalı və onun növ müxtəlifliyi Elmi əsərləri məcmuəsi-III. Bakı, Nurlan 2002, səh.121.
 6. Y.A.Aslanova B və Mn elementlərinin qarğıdalı bitkisinin məhsuldarlığına təsiri Elmiəsərləri məcmuəsi-III. Bakı, Nurlan 2003, səh.82.
 7. V.S.Novuzov Y.A.Aslanova Kiçik Qafqazın Şimali-şərq hissəsinin qaya və töküntülərinin flora biomüxtəlifliyi AMEA-nın Botanika İnstitutu, Elmi əsərlər toplusu XXXII cild, Bakı, 2012, s.190-194
 8. Y.A.Aslanova Kiçik Qafqazın Şimali-şərqinin qaya və töküntü bitkiliyində endemizm və reliklik AMEA GREM Xəbərlər məcmuəsi. Gəncə: Elm, 2013, s. 20-25
 9. V.S.Novuzov, . Y.A.Aslanova Kiçik Qafqazın yüksək dağlığında qaya və tökün-tülərin zəngçiçəkliləri (Campanulaceae Juss.). AMEA Xəbərləri , Biolo-giya və tibb elmləri, cild 68, №1, 2013, s35-39
 10. Aslanova Y.A.. Kiçik Qafqazın yüksək dağlığının qaya və töküntülərində bəzi petrofitlərin populyasiyalarının dinamikası Azərbaycanın Aqrar Elmi jurn., Bakı №3, 2013, s. 194-197.
 11. Aslanova Y.A.. Qaya və töküntülərin daşdələnkimiləri (Saxi-fragaceae Juss.) və onların bioekoloji xüsu-siyyətləri AMEA Xəbərləri, biol. elm. seriyası., Bakı: Elm, 2013, 3, s.211-214.
 12. Aslanova Y.A.. Kiçik Qafqazın qaya və töküntü florasının coğ-rafi analizi GDU Elmi Xəbərləri, Gəncə, 1, 2014, s.61-63.
 13. Aslanova Y.A.. Kiçik Qafqazın yüksək dağlığının qaya və töküntü bitkiliyinin ekologiyası Naxcıvan Dövlət Universiteti, Elmi Xəbərləri, 2014.
 14. Aslanova Y.A.. Goy-gol ərazisiin qaya və töküntü bitkiliyinin floristik təhlili Naxçıvan Dövlət un iversiteti. Elmi əsərlər.№7(96), 2018, səh 93-96
  15 . Aslanova Y.A.. Xoşbulaq massivinin qaya və töküntü bitkiliyinin botaniki coğrafi təhlili və ekoloji qrupları AMEA Gəncə bölməsi. Xəbərlər məcmuəsi, №3 (77), 2019, səh 28-34
 15. Aslanova Y.A.. Qoşqar dag sisteminin şimal yamaclarının qaya və töküntü bitkiliyinin ekologiyası və yayılma qanunauyğunluqları Naxçıvan Dövlət universiteti. Elmi əsərlər. Təbiət və tibb elmləri seriyası. №3 (100),2019, səh. 116-118
 16. V.N.Abbasova, Aslanova Y.A. S.C.İbadullayeva Tovuz-Qazax ərazisinin senozəmələgətiricilərinin təhlili AMEA Gəncə bölməsi. Xəbərlər məcmuəsi, №2 (76), 2019, səh 3-9
 17. Aslanova Y.A . Şəmkır çay su anbarının mıkrobıolojı rejımı və fıtoplanktonun florıstık tərkıbı. Odlar Yurdu Universitetinin “Elmi və Pedoqoji xəbərlər jurnalı” 2022, səh. 115-123 https://oyu.edu.az/az/journals
 18. Məmmədova V.F., Aslanova Y.A. Gəncəçay sularinin mikrobioloji tətqiqi.Azərbaycan Texnologiya Universiteti, 2023.
 19. Prof. İ.Ə.Aslanov Y.A.Aslanova S.V.Zeynalova Alkin bir sıra birləşmələrinin bəzi kimyəvi çevrilmələri Azərbaycan Texnologiya İnstitutunun 15 illiyinə həsr edilmiş konfrans materialları. Gəncə, 1996, səh.75.
 20. Prof. İ.Ə.Aslanov Y.A.Aslanova S.V.Zeynalova Polifunksional tərkiblibəzi element üzvi birləşmələrin sintezi və tədqiqi Azərbaycan Texnologiya İnstitutunun 15 illiyinə həsr edilmiş konfrans materialları. Gəncə, 1996, səh.79.
 21. Aslanova Y.A.. Kiçik Qafqazın Şimali-şərqində qaya və töküntü bitkiliyinin yayılma qanunauyğunluqları Doktorant və gənc tədqi-qatçıların XVII Respublika Elmi Konfransının Material-ları I cild, Bakı, 2013, s.51-52.
 22. V.Məmmədova , Aslanova Y.A..Общая численност бактерий воды и донных отложентй Мингечаурского водохранилища Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Biologiya və tibb elmləri bölməsi, Mikrobiologiya İnstitutu. M.Salmanovun 90 illiyinə həsr olunmuş.konfrans Bakı, 2022, səh.23-26
 23. Aslanova Y.A.. Balabəyov N. N. Gəncəçay hövzəsinin mamırları və ekoloji monitorinqdə istifadə olunma perspektivləri Tələbə və magistrantların elmi konfransının materialları. I hissə. Gəncə, GDU,.2022 səh. 160-162

DİL BİLGİSİ:

 • Azərbaycan, Rus, İngilis
  PARTİYALIĞI:
 • 2000-ci ildən YAP-ın üzvüdür.