KİMYA ÜZRƏ FƏLSƏFƏ DOKTORU, DOSENT MƏMMƏDOVA AYNUR TEYYUB QIZI

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

8 mart 1976-cı il Samux rayon Sərkar kəndində qulluqçu ailəsində anadan olmuşdur. Ailəlidir, iki övladı var.
Təhsili:
1993-1997-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsində təhsil alaraq fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
1997-1999-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinin Üzvi kimya ixtisası üzrə magistratura şöbəsində təhsil alaraq fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
Elmi dərəcəsi və adları
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 22 may 2013-cü il tarixli (Pr.№15-k) qərarı ilə Kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilmışdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 23 may 2017-ci il tarixli (Pr. №12-k) qərarı ilə Kimya kafedrası üzrə dosent elmi adı verilmışdir.
Əmək fəaliyyəti
1999-2000-ci illərdə H.Zərdabi ad;na KDPİ-də (indiki Gəncə Dövlət Universiteti) saat hesabı müəllim
2000-2005-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya kafedrasında müəllim
2005-2014-cu illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya kafedrasında baş müəllim
2017-ci illərdən Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya kafedrasında dosent
2017-ci illərdən Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya kafedrasının müdiri
Təltifləri
Gəncə Dövəlt Universitetinin 2014-cü il tarixli əmri ilə Fəxri fərmanla təltif edilmişdir.
Gəncə şəhər İcra Hakimiyyətinin 04 mart 2016-cı il tarixli №40 sərancamı ilə Fəxri fərmanla təltif edilmişdir.Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 01 noyabr 2018-ci il tarixli №3569 əmri ilə Fəxi fərmanla təltif edilmişdir.
Gəncə Dövəlt Universitetinin 07 mart 2021-ci il tarixli №2/21 saylı əmri ilə təltif edilmişdir.
Gəncə Dövəlt Universitetinin 16 noyabr 2022-ci il tarixli №2/147 sayılı əmri ilə Fəxri fərmanla təltif edilmişdir.
Tədqiqat sahəsi
Metalların üzvi türşularla əmələ gətirdiyi karboksilatların omların pirazin və piridin adduktlarının sintezi və quruluş tədqiqi.
Seçilmiş elmi əsərləri:
Bis-akvo-o-aminbenzoato-p-aminbenzoato manqan (II) dihidrat toyuqlarda perozis xəstəliyinə qarşı maddə kmi Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi. Sənədin nömrəsi: 2008 00 36
Bis-akvo-p-aminbenzoato-o-aminbenzoato dəmir (II) dihidrat üzümün xloroz xəstəliyinə qarşı preparat kimi. Azərbaycan Reaspublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi. Sənədin nömrəsi: 2008 00 37
Mono-tereftalato-mono-pirazino mis (II) qapalı zəncirli olefinlərin oksidləşməsində katalizator kimi Azərbaycan Reaspublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi.
Sənədin nömrəsi: 2008 00 57
Crystal and molecular structures of tetra aqua (di-para-oxybenzoato)iron (II) tetrahydrate Russian Journal of Coordination Chemistry, 2010, №1, pp.73-75.
Кристаллическая структура [CuL2Py3] (HL-2-(ацетил-амино)-5-нитробензойная кислота) Журнал неорганической химии, №7, Москва, 2011, с.1107-1109.
A study to obtain the decorative sand Asphalt from stripping of alunite from zaglik field Theoretical and Applied Sciences, Philadelphia (USA), 2018,12(68), part 2, p. 248-251.Thomson reuters.Impact of pollutions on environment Евразийский союз ученых (ЕСУ) Ежемесячный научный журнал №12(57) /2018 4 часть.Химические науки с.5-8. İmpact faktor.
«Контроль загрязнения окружающей среды» Отходы, причины их образования и перспек-тивы использования Сборник научных тру-дов по материалам Международной научной экологической конференции. 26-27 марта 2019 года Краснодар КубГАУ c.334-337. 2019 .
Analiysis of sea wather taken the area Caspian sea İnternational Scientific and practical conference Cutting-Edge Science 2021 (January-February 2021 Shawnee, USA. p.33-35.
Environmental monitoring some areas of the azerbaijan 5th İnternational Engineering and Natural Sciences Conference November 5-6, 2020 Dicle University, Diyar bakir/Turkey p.448.
Синтез и исследование новых комплексов металлов Pt (III), Au(III), Pd(II) с пара-аминобензойной кислоты. Europeische Fachhoch-schule. European Applied Sciences №2, 2015. Стр.40-42. Germany
Синтез и физико-химические исследование новых комплексов La(III), Sm(III), Dy(III) с 3,5-динитробензойной кислоты Europeische Fachhoch-schule. European Applied Sciences №2, 2015.Стр.37-39. Germany
Crystal and molecular structure of bis (para-aminosalisilato)-di pyridine cadmium (II) The USA Journal of Applied Sciencas 2015. № 6, p.26-29
Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı
Синтез и исследование паpa-аминосалисилатов Au(III), Pt(II), Pd(II) 4th İnternational scientific conference “Applied Sciences and techno-logies in the United States and Europe: common challenges and scientific findings” 23th Decemberp.117-118. 2013.New York.
Кристаллическая и молекулярная структура тетра-аква-бис-ди-пара-нитросалисилата Ni(II) XXIV Международная Чугаевская конферен-ция по координацион-ной химии. Тезисы док ладов, Санкт-Петербург, 15-19 июня 2009, с. 147 Кристаллическая и молекурярная структура (пиразино-N,N/) (окта-асетато-О,О/) Au(III) XXV Международная Чугаевская конференция по координационной химии. Тезисы докладов, Суздаль, 6-11 июня 2011 г, с. 327
“Determination of nitrogen-containing pesticides Отходы, причиныих образования и перспективы использования. Сборник научных трудов по материалам. Международной научной экологической конференции 26-27 марта 2019 года Краснодар КубГАУ c. 240-241. 2019
“Разновидность таузского цеолита” Журнал«Вестник Науки и Творчества» Материалы Международных мероприятий Общества Науки и Творчества Стр. 60 Казань 2019
Связь биологической активности со структурой и пути синтеза новых биоактивных препаратов Second materials of international scientific conference Sukhishvili University, Грузии, 2010, c.157-158
“Determination of nitrogen-containing pesticides” Отходы, причиныих образования и перспективы использования Сборник научных трудов по материалам Международной научной экологической конференции 26-27 марта 2019 года. Краснодар КубГАУ c. 240-241. 2019
“3,5-Dinitrobenzoy turşusnun Cu(II), Au(III), Ce(III), Dy(III), Zn(II), Cd kompleksərinin və onların pirazin adduktlarının sintezi və tədqiqi” M.F.Nağıyevin 100 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransının materialları. Bakı, 5 may, 2008. səh. 316.
“Health and environmental effects of air pollution”«Экоаналитика-2019»Тезисы докладов ХI Всероссийской конференции поанализуобьектов окружающей среды с международным участием 27 мая-01июня. С. 6-7. Перьм 2019BSU
SYNTHESİS AND CRYSTAL STRUCTURE OF BİS (BENZOATO – O,O1) – MONO ( PYRASİNO – N,N) COBALT (II) ADDUCT COMPOUNDProceedings of the 3rd International Scientific Conference «Modern Scientific Method» (June 8-9, 2023). Vienna, Austria p 238-241
Kitablar
Üzvi kimyadan laboratoriya məşğələləri. Dərs vəsaiti 2011

Üzvi kimyanın nəzəri əsasları. Dərs vəsaiti 2015
Üzvi kimyadan təcrübə məşğələləri. Dərs vəsaiti 2019
Ümumi və Qeyri-üzvi kimyadan təcrübə məşğələləri. Dərs vəsaiti 2019
Analitik kimyanın tarixi və metodologiyası. Dərs vəsaiti. 2023
Dəmir xassələri, analitik kimyası, təbiətdə yayılması və tətbiq sahələri. Monoqrafiya 2023

Dil bilgiləri:
Rus dili, İngilis dili

Partiyalığı:
2013-cü ildən YAP-ın üzvüdür