KİMYA ÜZRƏ FƏLSƏFƏ DOKTORU, DOSENT MƏMMƏDOVA AYNUR TEYYUB QIZI

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

Aynur Teyyub qızı Məmmədova 8 mart 1976-cı il Samux rayon Sərkar kəndində qulluqçu ailəsində anadan olmuşdur. 11 illik təhsilini Samux rayon Ziyadlı kənd orta məktəbində fərqlənmə atestatı ilə bitirmişdir. 1993-cü ildə M.Ə.Rəsulzadə adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) Kimya fakültəsinə daxil olaraq 1997-ci ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1997-1999-cu illərdə BDU-nun Kimya fakültəsinin Üzvi kimya ixtisası üzrə magistratura şöbəsində təhsil alaraq fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
2007-2012-ci illərdə AMEA-nın Gəncə Regional Elmi Mərkəzində “Boyaq emalı texnologiyası” laboratoriyasında k.e.d., prof. Mövsümov Elman Məhəmməd oğlunun rəhbərliyi altında “Cu(II), Ag(I), Au(III), Fe(II), Fe(III) metal karboksilatlarının pirazin və piridin adduktlarının sintezi və tədqiqi” mövzusunda dissertasiya işini yerinə yetirərək, 30 noyabr 2012-ci ildə AMEA-nın akademik M.F.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən D 01.021 Dissertasiya Şurasında müdafıə etmiş və kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi adı almışdır.
Ailəlidir, iki qız övladı var.
2013- cü ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.

İŞ TƏCRÜBƏSİ
1999-2000-ci ildə H.Zərdabi adina KDPİ-də (indiki Gəncə Dövlət Universiteti) saat hesabı müəllim, 2000-2002-ci tədris illərində əmək müqaviləsi ilə müəllim, 2002-2003-cü tədris ilində stajçı müəllim, ştat müəllim, 2005-2014-cu tədris illərində baş müəllim və 2015- ci ildən dosent əvəzi vəzifəsində çalışır.

ELMİ FƏALİYYƏTİ
AMEA-nın Gəncə Regional Elmi Mərkəzində dissertanat olduğu dövrdə “Cu(II), Ag(I), Au(III), Fe(II), Fe(III) metal karboksilatlarının pirazin və piridin adduktlarının sintezi və tədqiqi” mövzusunda tədqiqat işi aparmışdır. Hal-hazırda bu istiqamətdə tədqiqatlarını davam etdirərək yerli və xarici mətbuatda tədqiqatın nəticələri olaraq elmi məqalələri nəşr olunur. Bundan başqa işlədiyi dövrdə tədris-metodiki sahədə bir dərs vəsaiti, bir dərslik, altı fənn proqramı Təhsil Nazirliyinin qrifi ilə nəşr etdirmişdir. GDU-dakı 17 illik elmi-pedoqoji fəaliiyəti nəticəsində 60-a yaxın elmi əsəri yerli və xarici jurnallarda nəşr edilmişdir.

PEDOQOJİ FƏALİYYƏTİ
1999-cu ildən Gəncə Dövlət Universitetində saat hesabı, stajçı müəllim və baş müəllim işləmişdir. 2015-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin kimya kafedrasında dosent əvəzi vəzifəsində fəaliyyətini davam etdirir. Kafedrada üzvi kimya, üzvi kimyanın nəzəri əsasları, üzvi reaksiyaların mexanizmi, üzvi kimyadan seçilmiş bəhslər fənnlərini tədris edir. Fakültədə tədris keyfiyyətinin yüksəldilməsində və Universitetin ictimai işlərində fəal iştirakına görə 2014-cü ildə Universitetin “Fəxri fərmanı” ilə təltif edilmişdir. 2015-ci ildə Gəncə şəhərinin ictimai həyatında və sosial-iqtisadi inkişafında səmərəli fəaliyyətinə görə Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının 04.03.2016-ci il tarixli 40 nömrəli sərəncamı ilə “Fəxri fərman” la təltif olunmuşdur.

ELMİ-PEDOQOJİ FƏALİYYƏTİ
Apardığı elmi tədqiqat işlərindən alınan nəticələr 60-a yaxın elmi əsərdə öz əksini tapmışdır. Bunlardan ondan çoxu Beynəlxalq mətbuatda dərc olunmuşdur. Üç ixtiranın müəllifidir.

ELMİ-FƏALİYYƏTİNDƏ ALDIĞI ƏSAS NƏTİCƏLƏR
Elmi istiqamətinin əsasını benzoy turşusu törəmələrinin agır metallarla kompleks birləşmələrin sintezi, xassələrinin, quruluşunun tədqiqi və yeni tətbiq sahələrinin araşdırılması təşkil edir.
1.“Бис-аква-п-оксибензоато-о-оксибензоато дямир (ЫЫ) дищидрат цзцмцн хлороз хястя-лийиня гаршы препарат кими”. Ихтира. Азярбайъан республикасы Стандартлашдырма, Метролоэийа вя Патент цзря Дювлят Комитяси. Сянядин нюмряси: 2008 0037.
2. “ Моно-терефталато-моно-пиразино мис (ЫЫ) гапалы зянъирли олефинлярин оксидляшмясиндя катализатор кими”. İxtira. Азярбайъан Rеспубликасы Стандартлашдырма, Метролоэийа вя Патент цзря Дювлят Комитяси. Сянядин нюмряси: 2008 0057
3. “Bis-akva-o-aminbenzoati-p-aminbenzoato manqan (II) dihidrat toyuqlarda perozis xəstəliyinə qarşı dərman preparatı kimi”. İxtira. Азярбайъан Rеспубликасы Стандартлашдырма, Метролоэийа вя Патент цзря Дювлят Комитяси. Сянядин нюмряси: 2008 0036
4. “ Кристаллическая структура [CuL2Py3] (HL-2-(ацетиламино)-5-нитробензойная кислота)”. Журнал неорганическая химия, №7, 2011, с. 1107-1109.
5. “Crystal and molecular structures of tetraaqua (di-para-oxybenzoato)iron (II) tetra-hydrate”. Russian Journal of Coordination Chemistry, 2010, №1, pp.73-75.
6. “Синтез и исследование паpa-аминосалисилатов Au(III), Pt(II), Pd(II)”. 4th İnternational scientific conference “Applied Sciences and technologies in the United States and Europe: common challenges and scientific findings” 23th December 2013. New York
7. Синтез и исследование новых комплексов металлов Pt (III), Au(III), Pd(II) с пара-аминобензойной кислоты. Europeische Fachhoch-schule. European Applied Sciences №2, 2015. Стр.40-42.
8. “Синтез и физико-химические исследование новых комплексов La(III), Sm(III), Dy(III) с 3,5-динитробензойной кислоты”. Europeische Fachhoch-schule. European Applied Sciences №2, 2015. Стр.37-39.

BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSLARDA, SİMPOZİUM VƏ QURULTAY-LARDA İŞTİRAKÇILIQ (KONFRANSLARIN ADI, MƏRUZƏLƏRİN ADI, YERİ VƏ S.).
1. “Связь биологической активности со структурой и пути синтеза новых биоактивных препаратов”. Second materials of international scientific conference Sukhishvili University, 2010, c.157-158.
2. “Кристаллическая и молекурярная структура (пиразино-N,N/) (октаасетато- О,О/) Au(III)”. XXV Международная Чугаевская конференция по координационной химии. Тезисы докладов, Суздаль, 6-11 июня 2011 г, с. 327.
3. “Кристаллическая и молекулярная структура окта-аква-ди-пара-оксибензоата Fe(II)” . XXIV Международная Чугаевская конференция по координационной химии. Тезисы докладов, Санкт-Петербург, 15-19 июня 2009, с. 121.
4. “Кристаллическая и молекулярная структура тетрааква-бис-ди пара-Ni(II)” . XXIV Международная Чугаевская конференция по координационной химии. Тезисы докладов, Санкт-Петербург, 15-19 июня 2009, с. 147
5. “Etilbenzol əsasında bəzi çevrilmə reaksiyalarının mexanizminin nəzəri təhlili”. ADAU, Müasir Aqrar Elm: Qloballaşma şəraitində əsrin aktual problemləri və inkişaf pers-pektivləri Beynəlxalq Elmi-Praktik konfrans. 22-24-sentyabr, 2014. Gəncə, səh.
6. “Bitsiklik karbon turşularından səthi-aktiv maddələrin sintez reaksiyalarının və alınan məhsulların neftlə çirklənmiş hidroekoloji mühitin təmizlənməsi prosesində tədqiqi”. Sumqayıt Dövlət Universiteti. “Ekologiya və Həyat fəaliyyətinin mühafizəsi” üzrə “Sənaye ili”nə həsr olunmuş VIII ənənəvi Beynəlxalq Elmi Konfransin materialları. 2014-ci il. səh. 103-106.
7. “Benzoy turşusu törəmələrinin metal komplekslərinin quruluş xüsusiyyətləri”. GDU, Umumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasinin 92-ci ildönümünə həsr olunb. Muasir Biolo-giya və kimyanın aktual problemleri elmi konfransı. 06-13 may 2015-ci il. 2 hissə. Gəncə. səh. 189-194.
8. “5-nitro,2-asetilamidobenzoy turşusunun Cu(II), Ag(I), Au(III) komplekslərinin sintezi və molekulyar quruluşlarının müqayisəli tədqiqi”. GDU,Umumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasinin 91-ci ildönümünə həsr olunmuş konfrans Muasir Biologiya və Kimyanin aktual problemleri elmi konfransı. 12-13 may 2014-cü il. 2 hissə. Gəncə.
9. 3,5-dinitrobenzoy turşusunun Cu(II), Au(III), Ce(III), Dy(III), Zn, Cd komplekslərinin və onların pirazin adduktlarının sintezi // Akademik M.F.Nağıyevin 100-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın məruzələrinin tezisləri. Bakı, 2008, s.316.9. 3,5-dinitrobenzoy turşusunun Cu(II), Au(III), Ce(III), Dy(III), Zn, Cd komplekslərinin və onların pirazin adduktlarının sintezi // Akademik M.F.Nağıyevin 100-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın məruzələrinin tezisləri. Bakı, 2008, s.316.
10. “ Monoxloretilbenzolun sintezi və bəzi çevrilmələri” Aspirant və gənc tədqiqatçıların M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfranının tezisləri fevral, 2000. Bakı.
Bunlardan başqa “Üzvi kimyanın nəzəri əsasları” (I hissə) adlı dərslik, 2üzvi kimyadan təcrübə məşğələləri” adlı dərs vəsaitinin müəllifidir.
İCTİMAİ-SOSİAL HƏYATDA İŞTİRAKI
Fakültə, Universitet tədbirlərində və şəhərin ictimai işlərində yaxından iştirak edir.