Ekologiya və təbiəti mühafizə kafedrası

Kafedra ilk dəfə olaraq 2004-cü ildə fəaliyyətə başlamış və seçki yolu ilə S.Z.Əhmədova kafedra müdiri vəzifəsinə təyin edilmişdir. 10 il müddətində kafedrada 2 nəfər elmlər doktoru (onlardan biri AzETPİ-nin direktoru vəzifəsinə təyin edilmişdir),10 nəfər professor-müəllim heyəti,onlardan 8 nəfəri fəlsəfə doktoru,1 nəfəri elmlər doktoru,1 nəfəri isə müdafiə ərəfəsindədir. 2 nəfər isə ştatdan kənar əvəzçi müəllimdir.Onlardan 1 nəfər fəlsəfə doktorudur 1 nəfər isə müdafiə ərəfəsindədir. Kafedrada 9 nəfər tədris-köməkçi heyət çalışır.
Ekologiya və təbiəti mühafizə kafedrasında 2 ixtisas üzrə bakalavr pilləsində (Ekologiya və Ekologiya mühəndisliyi), 3 ixtisas üzrə isə magistratura pilləsində (Ətraf mühitin mühafizəsinin metodologiyası və bərpası,Təbii ehtiyatların qorunması və təkrar emalı,Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması) təhsil alınır.Ekologiya kafedrası “ Dövlət proqramı ” çərçivəsində Gəncə Dövlət Universitetiin strateji fəaliyyət proqramında nəzərdə tutulan aşağıdakı tədbirlərin icrasına başlamışdır. Dövlət təhsil standartlarına uyğun olaraq təhsil resursları kafedrada qismən yaxşılaşdırılmışdır. Kafedra bir çox fənlər üzrə yeni ədəbiyyat və əyani vasitələr əldə etmiş , onlardan tələbə müəllim kollektivi səmərəli istifadə etmişdir. Tədris prosesinə yeni pedaqoji texnologiyalar və interaktiv təlim, fəal təlim metodlarını tətbiq etmişlər.Universitetin baza informasiya səhifəsinə yerləşdirilir, həmçinin disklər ya da fləş kartlarda tələbələrin istifadəsinə verilir.
Kafedrada baloniya üsulu ilə tədris olunan fənlər üzrə mühazirə mətnlərinin elektron versiyaları işlənib, hazırlanmışdır. Belə ki, kafedrada bakalavr və eləcə də magistr pilləsinə dair bir neçə dərslik , proqramlar, metodik göstərişlər tərtib edilmiş və Nazirlik tərəfindən qrif alınmışdır.Tədris olunan fənlər üzrə yeni proqramlar hazırlanmış və tərtib edilmişdir. Belə ki, 2011-ci ildən bu günə qədər Ekologiya və təbiəti mühafizə kafedrasında tədris olunan fənlərə aid Proqramlar toplusunun (bakalavr hazırlığı üçün ) I hissəsi artıq nəşr edilmişdir,II toplu isə (bakalavr,magistr) nəşrdən çıxmışdır. Aşağıda adları qeyd olunan fənlər üzrə Təhsil Nazirliyi tərəfindən qrif verilmiş proqramların adları göstərilmişdir.

Kafedrada tədris olunan fənlər haqqında məlumat

Bakalavr pilləsi

Ümumi ekologiya
Ekologiya mühəndisliyi
Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi
S/f. Aqroekologiya
Ekoloji monitorinq
Tullantısız istehsal prosesləri tullantıların
təkrar emalı
Ətraf mühit kimyası və toksikologiyanın əsasları (toksikologiyanın əsasları)
Ekoloji sistemlərin modelləşdirilməsi
Ətraf mühitin idarə olunması (Ekoloji menecment)
Ətraf mühitin idarə olunması (Ekoloji menecment)
S/f.(Bioloji ekologiyanın əsasları)
S/f.(Eksperimental ekologiya)
S/f.(Sənaye və məişət tullantılarının təkrar emalı)
İqlim dəyişmələri və qlobal istiləşmə
Torpaq meliorasiyası və rekultativ işin ekoloji əsasları
S/f.(Qafqazın ekoloji şəraiti)
S/f.(Ekoloji biotexnologiya)
Su ehtiyatlarından kompleks istifadə
S/f.(Rayon və müəssisələrin ekoloji pasportlaşdırılması)
S/f.(Dünyanın qlobal problemləri)
Ekologiya
Landşaftşünaslıq və landşaftın ekologiyası
Ekoloji turizm

Magistr pilləsi
Təbiəti qorumaq sahəsində beynəlxalq əməkdaşliq, hüquq və təbiəti mühafizə
Aqroekosistemlərdə radioaktiv çirklənmələr və mühafizə tədbirləri
Ətraf mühitin mühafizəsinin müasir problemləri
Ətraf mühitin mühafizəsinin tarixi və metodologiyası
AMMEF (Ekoloji təhsil və tərbiyənin müasir problemləri)
Qlobal problemlər və proqnozların ekoloji mahiyyəti
Sənaye müəssisələrinin ekoloji pasportlaşdirilmasi
S/F Blok-1 (Mühəndis ekologiyasi)
Təbiəti mühafizənin əsasları
Ekologiya mühəndisliyinin tədqiqat üsulları
Ekologiya mühəndisliyinin (Ətraf mühitin mühafizəsinin və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması) müasir problemləri
Ekologiya mühəndisliyinin (Ətraf mühitin mühafizəsinin və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması) tarixi və metodologiyası
Ali məktəb tərəfindən müəyyən edilən fənn (Atmosfer və ona texnogenez təsir)
Ətraf mühit və insan problemlərinin vəziyyəti
Ətraf mühitin kompleks təhlili
S/F Blok 1 Faydalı qazıntılar, onlardan səmərəli istifadə və mühafizəsi
Ətraf mühitin müasir vəziyyəti və ekologiyaya olan tələbat
Təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə və onların bərpası prinsipləri
Ekologiya mühəndisliyinin (Təbii ehtiyatların qorunması və təkrar emalı) müasir problemləri
Ekologiya mühəndisliyinin (Təbii ehtiyatların qorunması və təkrar emalı) tarixi və metodologiyası
Ali məktəb tərəfindən müəyyən edilən fənn (Sənaye istehsal sahələrində su ehtiyatlarından istifadə və onların rekuperasiyası)
Qlobal ekoloji problemlər və proqnozlaşdırma
Sənaye tullantıları və onların təkrar emalı
S/F Blok 2(Azərbaycanda torpaq deqradasiyası və mühafizəsi)
Atmosferin sənayə çirklənməsindən müdafiəsi
Təbii sərvətlərdən istifadənin ekoloji problemləri
S/F Blok-2 (Xüsusi mühafizə olunan ərazilər)
S/F Blok-3(Tullantı qazların təmizlənməsi və zərərsizləşdirilməsi)
S\F (Tədqiqat üsulları)
Təbiəti mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi
Landşaftların ekologiyası və mühafizəsi
S/F Blok-2(Azərbaycanın su mənbələrinin texnogen çirklənmədən təmizlənməsi)
S/F Blok-3(Biomüxtəlifliyin qorunması)
S/F Blok-4(Ətraf mühitin sənaye tullantılarından təmizlənməsində fiziki üsulların tətbiqi)
S/F Blok-5(Atmosferin sənaye çirklənməsindən mühafizəsi)
Qaz tullantılarının zərərsizləşdirilməsi
Ətraf mühitin sənaye tullantılarından təmizlənməsində fiziki üsulların tətbiqi
S/F Blok-2(Azərbaycanın təbii sərvətləri və mühafizəsi)
S/F Blok-3(Şəhər ekologiyası və yaşıllaşdırmı)
S/F Blok-4(Bərk tullantıların emalı texnologiyası)
S/F Blok-5(Havanın və suyun tərkibinə nəzarə)

Kafedra əməkdaşlarının siyahısı

1. Kafedra müdiri, professor Sevda Əhmədova Zahid q.
2. Dosent Fərqanə Qasımova Nəriman q.
3. Dosent Tünzalə İsgəndərova Həsən q.
4. Dosent Nəsibə Nəsirova Valodiya q.
5. Dosent Zabitə Ələkbərova Əvəz q.
6. Dosent attestatsız Gültəkin Qasımova Qasım q.
7. Dosent attestatsız Sevda Cəfərova Famil q.
8. Baş müəllim Natiqə İsmayılzadə Namiq q.
9. Baş müəllim Sevda İbrahimova İsmayıl q.
10. Müəllim Sevinc Mahmudova İlqar q.
11. Əvəzçi müəllim Pərviz Adıgözəlov Mürşüd o.

KAFEDRANIN TƏDRİS KÖMƏKÇİ HEYƏTİ HAQQINDA MƏLUMAT
1. Lab/müd. Aygün İsmayılova Bəxtiyar q.
2. Lab/müd. Günay Hüseynova İxtiyar q.
3. B/Lab. Məlahət İsmayılova İsmayıl q.
4. B/Lab. Aynurə Həbibova Rəşid q.
5. B/Lab. Edilya Qurbanova Qulu q.
6. Kom.op. Aydəniz Məmmədova Ramiz q.
7. Lab. Gülgün Məmmədova Əbülfət q.