BAŞ MÜƏLLİM İBRAHİMOVA SEVDA İSMAYIL QIZI

Qısa bioqrafik məlumat:
İbrahimova Sevda İsmayıl qızı 1961-ci ilin noyabr ayının 12-də Gəncə şəhərində anadan olub.
Təhsili: Gəncə şəhəri 20 saylı orta məktəbi bitirib.
1995-ci ildə H.Zərdabi adına Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (indiki GDU) Kimya-biologiya fakültəsinin Biologiya ixtisası üzrə bakalavr pilləsini bitirib.

Elmi dərəcəsi və adları:
2009-cu ildə AMEA-nın Botanika İnstitutunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edir.

Əmək fəaliyyəti:
1993-2004-cü il illərdə Gəncə şəhəri 19 saylı orta məktəbdə biologiya müəllimi,
2004-2011-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Ekologiya və təbiəti mühafizə kafedrasında müəllim,
2011-ci ildən hal-hazıradək baş müəllim vəzifəsində çalışır.

Təltifləri: Təşəkkür, Fəxri Fərman

Tədqiqat sahəsi: Gəncə-Qazax bölgəsində yovuşan bitkisinin bioekoloji xüsusiyyətlərin tədqiqi
Elmi əsərləri: 2 dərs vəsaiti, 20 məqalə, 25 proqramın müəllifidir.

Beynəlxalq və respublika simpozium və konfranslarda iştirakı:
1. S.İ.İbrahimova, A.N.Ələsgərova, S.V.Sərkərov Plant funqal Rserch “ Sesquiterpene laktones inthe aerial par of Artemisia maritima Published İnstutiteof Botani , of Azerbaijan National Akademy of Sciences, L.İSSN2617-8001 Volume 2 , 2018 №2, 2 səh.
2. S.İ.İbrahimova, A.N.Ələsgərova, S.V.Sərkərov Artemisia maritima L. növünün bioloji fəal maddələrinin tədqiqi Azərbaycanda mikoloji tədqiqatların ingişafında akademik V.İ. Uiyanişevin rolu. Sinpoziumun tezisləri. Bakı-25 dekabr, 2018. №2 Səh 4
3. S.İ.İbrahimova , Ələsgərova Ə.N. Sərkərov S.V.Plant & Funqal Reserch “ Sesquiterpene laktones inthe aerial par of Artemisia maritima National Acadeemy of Sciences , L.İSSN2617-8001 Volume 2 Number Jule, 2019. №2 səh 3.
4. С.И.Ибрагимова,А.Н. АлескероваС. В., СеркеровД.Т.,СадырбековО.Г.,РязанцевГ.А.Атажанова Компонентный состав эфирного масла Artemisia İsayevi Rzazade «Институт вотаники НАН Aзерbайджана Международной научно –производственный холдинг « Фитохимия –Караканда2012, Ст-142-144
5. С.И.Ибрагимова,Серкеров С.В, Алескерова А.Н, Джангирова И.РСтероиды Аrtemisia abrotanum L. Материалы X Mеждуна-родной научнометоди-ческойконференции “интро-дукциянетрадицонных и редких растений” 2012УляновскСт308-311
6. С.И.Ибрагимова, С. В. СеркеровНовое стероидное соединение из Artemisia abrotanumХим.Прир.Соед. №3, стр. 343-508. Ташкент, 2014.
7. С.И.Ибрагимова ,Алескерова А. Н., Серкеров С.В. Алийев М.И, Рустамова Л.ИКомпонентный состав и Фумигантный активность ефирных масел видов рода Artemisia L.Химия растителного сырья г.Варнаул 2017, №1, Ст.5.
8. С.И.Ибрагимова, Алескерова А.Н, Асадова А.И, Рустамова Л.И Исследование Биологических осоbенностей ,Ефирномасличности и Антивирусной Активности ARTEMISIA FRAGRANS WILLD ГИГИЕНА ,ЕРИДЕМИОЛОГИЯ Алматы-2015 №4, стр. 6
9. С.И.Ибрагимова, С. В. СеркеровНОВОЕ СТРОИДНОЕСОЕДИНЕНИЕ ИЗ ARTEMİSİA abrotaniumХим.Прир.Соед. №3, стр. 343-508. Ташкент 2015
10. С.И.Ибрагимова,А.Н.Алескерова,Н.Н.Алиев,,Н.И.Алиев,М.И.Рустамова,Ш.Ф.АсваргианФ.А.РасуловКомпонентный состав и фумигантная активность масел видовродаARTEMİSİA L,Химия растительного сырья.Издательство Алтайского государственного университетаБaрнаул, 2017, №2, стр. 5
Dil bilgisi:
Rus (yaxşı)
Türk (yaxşı)
Fransız(orta)

Partiyalığı: YAP