KİMYA ÜZRƏ FƏLSƏFƏ DOKTORU, DOSENT SAHİL İSA OĞLU İBRAHİMLİ

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT:

01 iyul 1959-cu ildə Daşkəsən rayon Qabaqtəpə kəndində fəhlə ailəsində anadan olmuşdur. Ailəlidir, üç övladı var.
Təhsili:
1978-1983-cü ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya-biologiya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir
1987-1990-cı ildə AMEA Neft-kimya Prosesləri İnstitutunun əyani aspirantura şöbəsini yüksək göstəricilərlə bitirmişdir.
Elmi dərəcəsi və adları
Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-kimya Prosesləri İnstutunun sovetində 08 may 1992-ci il tarixli (Pr.№9) qərarı ilə Kimya elmləri namizədi elmi dərəcəsi verilmışdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 14 oktyabr 2016-cı il tarixli (Pr. №21-k) qərarı ilə Kimya kafedrası üzrə dosent elmi adı verilmışdir.
Əmək fəaliyyəti
1983-1987-ci illərdə Daşkəsən rayon orta məktəbində müəllim
1990-1992-cü illərdəY.H.Məmmədəliyev adına Neft-kimya Prosesləri İnstutunda kiçik elmi işçi
2002-2010-ci illərdə Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-kimya Prosesləri İnstutunda böyük elmi işçi
2010-2011-cü illərdən Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya kaderasında baş müəllim
2011-2016-cı illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya kaderasında dosent əvəzi
2016-cı ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya kadrasında dosent
Təltifləri
Gəncə Dövəlt Universitetinin Fəxri fərmanıTədqiqat sahəsi
Alitsiklik turşular əsasında bioloji aktiv və səthi aktiv maddələrin sintezi, tədqiqi və tətbiq sahələrinin araşdırılması
Seçilmiş elmi əsərləri:
Ocнования Манниха на основе бицмкло [2,2,1]гепт-5-ен-2-илметанола, вторичных аминов и формальдегида. Журнал Общей Химии, 2018, том 88, №10, с.1718-1722
Cuнтез и исследование антимикробных свойств хиральных аминометоксипроизводных L-(-)-ментол на основе вторичных амиов. Журнал Органической Химии, 2019, том 55, №11, с.1695-1702
Cuнтез и исследование антимикробной активности аминометоксипроизводных бицикло [2,2,1]гепт-2-ена. Нефтепереработка и Нефтехимия №4, 2019, с.15-19
Cuнтез и исследование антимикробнойактивности норборненсодержажащих оснований МаннихаЖурнал прикладной химии. 2019.Т.92. Вып.8. c.1070-1078
Аминометоксипроизводные бицикло[2.2.1]-гепт-2-ена в качестве антимикровных присадок.Нефеперервботка и Нефтехимия. №1. 2020. Москва.с.41-44
Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı
1.Синтез и биологическая активность норборненсодержащих оснований Манниха. Тезисы Докладов Кластера конференций по органической химии «ОргХим-2016», Санкт-Петербург, 27 июня-1 июля 2016. стр. 610
2.Norbornen karbon turşusunun qeyri-simmetrik propilen oksidlə reaksiya məhsullarının tədqiqi I Beynəlxalq kimya və kimya texnologiyalarının aktual problemləri konfransı. Bakı. 2013, 17-21 aprel. səh. 37.
3.Norbornen karbon turşularının polioksialkil efirlərinin sintezi və tədqiqi I Beynəlxalq kimya və kimya texnologiyalarının aktual problemləri konfransı.Bakı. 2013, 17-2 1aprel. səh.38
4.Xirallığın müasir kimyada və biologiyada əhəmiyyətiGDU Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş “Müasir biologiya və kimyanın aktual problemləri” elmi konfransı. 12-13 may 2014, səh. 192-196
5.İkiqat rabitəli tsiklik spirt və yağ turşuları arasında elektrofil birləşmə və nukleofil əvəzlənmə reaksiyaları Gəncə Dövlət Universiteti. Müasir təbiət elmlərinin aktual problemləri. Beynəlxalq elmi konfrans. 4-5 may 2017.səh.242-244.
Kitablar
Üzvi sintez və onun nəzəri məsələləri. Dərs vəsaiti. Gəncə-2016.
Dil bilgiləri:
Rus dili, Türk dili, Azərbaycan dili
Partiyalığı:
YAP-ın üzvüdür