KİMYA ÜZRƏ FƏLSƏFƏ DOKTORU, PROFESSOR QURBANOV QULU BABA OĞLU

k.e.n.,dosent Qurbanov Qulu Baba oğlu

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

2 may 1945-ci ildə Gürcüstan Respublikası Marneuli rayonunun Araplı kəndində kolxozçu ailəsində anadan olmuşdur. Ailəlidir, 2 övladı var və hər ikisi ali təhsillidir.
Təhsili:
Yeddillik təhsili doğma kəndində, 11 illik təhsili isə Marneuli şəhər 1 saylı Azərbaycan tam orta məktəbini “Qızıl medal”la bitirmişdir.
1965-ci ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) kimya fakültəsinə daxil olmuşdur
1970-ci ildə “Fərqlənmə diplomu” ilə bitirmişdir.
1970-1971-ci ildə təyinatla H.Zərdabi adina KDPİ-də (indiki Gəncə Dövlət Universiteti) müəllim işləmişdir.
1971-1974-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsi “Üzvi kimya” kafedrasının məqsədli əyani aspirantı olmuşdur.
1976-cı ildə BDU-nun İxtisaslaşdırılmış Elmi Şurasında “Aromatik sırası tiollarının sintezi, çevrilmələri və onların metalların korroziyasında inhibitor kimi tədqiqi” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək kimya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.
1990-cı ildən dosentdir.
Elmi dərəcəsi və adları
30 aprel1976- cü il tarixli (Pr. №4) qərarı ilə Kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilmışdir.
31 may 1090-ci il tarixli № 805/d ilə “Dosent” elmi adı verilmışdir.
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1970-ci ildən H.Zərdabi adına KDPİ-nin (indiki Gəncə Dövlət Universiteti) Gəncə Dövlət Universitetinin “Kimya və kimya texnologiyası” kafedrasında müəllim.1980-2003-cü illərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasında müəllim.
2004-cü ildən isə Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya kafedrasında dosent.
2008-2009-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya kafdrasında kafedra müdirinin müavini
2009-2011-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya kafdrasında kafedra müdiri əvəzi
2011-2017ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya kadrasında kafedra müdiri
2018-ci ildən hal-hazıra kimi Kimya kafedrasında dosent, fəxri professor.
Təltifləri
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 24 aprel 2009-cu il 11/209 saylı əmri ilə “Qabaqcıl Təhsil İşçisi” döş nişanı ilə təltif edilmişdir..
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 05 oktyabr 2010-cu ildə “Fəxri Fərman”ına layiq görülmüşdür.
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 02 iyul 2015-ci il tarixli № 2629 saylı əmri ilə yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması sahəsində elmi-pedaqoji fəaliyyətinə görə “Fəxri Fərman”la təltif edilmişdir.
Uzun illər səmərəli elmi-pedaqoji fəaliyyətinə görə Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin 12 yanvar 2012-ci il tarixli №002496 saylı əmri ilə “Əmək veteranı” adına layiq görülmüşdür.
Tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsində, elmi-tədqiqat işlərinin səmərəliliyinin artırılmasında yüksək ixtisaslı müəllim kadrlarının hazırlanmasında və Universitetin ictlmai işlərində fəal iştirakına görə Universitet Elmi Şurasının 29.02.2016-cı il tarixli (protokol 01) qərarına əsasən Universitetin “Fəxri professor”u adı verilmişdir.edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 31 oktyabr 2018-ci il tarixli №I-5101vəsiqəsi, 634 nömrəli sərəncamı ilə “Tərəqqi medalı” ilə təltif edilmişdir.
TƏDQİQAT SAHƏSİ
“Aromatik sırası tiollarının sintezi, çevrilmələri və onların metalların korroziyasında inhibitor kimi tədqiqi”4 ədəd “Müəlliflik şəhadətnaməsi”, 3 ədəd “Patent ixtiraya” layiq görülmüşdür
SEÇİLMİŞ ELMİ ƏSƏRLƏRİ:
1.Способы защиты алюминия и его сплавов от щелочной коррозии. Авторское свидетельство №431794 Moskva 1972-ci il.
2. Исследование реакции этерификации п-циклогексилфенил-меркаптоуксусной кислоты спиртами жирного ряда. Азерб. хим.ж. Баку 1974
3. Исследование сульфамидов и четвертичных сульфаммониевых солей в качестве ингибиторов и наводораживания Журнал «Нефтяная промышленность» №2 Москва 1985
4. Четвертичные аммониевые соли в качестве ингибиторов коррозии в двухфазных системах. Журнал «Нефтяная промышленность» Серия коррозия и защита окружающей среды. Выпуск 10, Москва 1985
5. Способ защиты алцминиевых сплавов от щелочной коррозии, Журнал «Коррозия и защита» №3 Москва 1986
-алкилтиоэтилсукцинимидов. Журнал «Прикладной химии» том 60, №2, Москва 1987- 1-6. Синтез и свойства
7. Сравнительная ингибирующая активность аминоспиртов и аминотиолов. Журнал «Базовая промышленность» Серия «Подготовка, переработка и использование газа», №10 Москва 1987
– и Н-содержащих коррозии стали путём снятия поляризационных кривых Журнал «Газовая промышленность» Серия разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений, Выпуск 5, Москва 19888. Подбор
-бензил)-био(2-меркаптопропил)-амин. Авторское свидетельство СССР №4082772 от 04.05.19889. 1-(
– диэтиламинометилтио-3-бутоксипропан- проявляющий свойства стимуляторов роста зерновых культур.Авторское свидетельство №417230 1988-пиперидино)-2-1-10. 1-(
11. Синтез и свойства этоксиметилзамещённых 1,2-аминоспиртов Журнал «Прикладная химия» Ленинград 1992 №9
12. Синтез и свойства феноксиметилзамещённых 1,2-аминопропантиолов Журнал «Химия и химическая технология» Москва, №1 1993
13. 3-Арилоксикарбонил-замещённые тиэтаны в качестве присадок к трансимиссивным маслам. Журнал «Нефтехимия» Москва том 35 №1 1995
14. Müxtəlif çoxflüorlu aminopropantiolların sintezi. Bakı Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası 2004
15. 6-Amin-4-hidroksi-2-merkaptopirimidinintörəmələrininsinteziAzadTehranUniversiteti, Bakı DövlətUniversiteti, KimyaProblemləri №2 2007
16. Синтез некоторых ОКС- и тиазолидин -1,3-дионов и их оксиранил- и тииранилпроизводных Журнал органической химии. Вып. 6, Том 47, 2011

17. Циклоацилирование хлоралгидридов 1-метил 3-дионов и их оксиранил- и тииранилпроизводных. Журнал органической химии. Вып. 6, Том 47.2011
18. Циклоацилирование хлоралгидридов 1-метил-3-арилзамещённых циклогексанкарбоновых кислот в условиях реакции Фриделя-Кравца Международная научно-практическая конференция, Кутаиси 2011.
19. Tsiklopentadien, alkilen oksidləri və “MSK” əsasında dien sintezi və oksoalkilləşmə reaksiyaları. Материалы VIII Бакинской Международной Мамедалиевской Конференции по нефрехимии 3-6 октября 2012 год
20. Çoxfunksiyalı polialkilmetakrilat tipli aşqarın neft yağlarının tərkibində tədqiqi. Azərbaycan Neft Təsərrüfatı. 05.05.2013
BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM
VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
Исследование реакции аминометилирования циклогексил-этилтиофенола с различными аминами и формальдегидом. Тезисы докладов молодых учёных химиков Азербайджана, Баку 1974
2. Синтез некоторых сульфидов и дисулфидов П-циклогексилтиофенола. Тезисы Республиканской научно-технической конференции молодых учёных химиков, посвящённая 60-летию установления советской власти в Азербайджане, Баку – 1980
3. Комплексы металлов переменной валентности как ингибиторов окисления кумола. Тезисы докладов ХЫВ Менделеевского сьезда по общей и прикладной химии №2 1989
4. Синтез и некоторые превращения бутоксизамещённых 1,2-аминотиолов. Тезисы докладов ЫВ Всесоюзное совещание по химическим реактивам. Том 2 сентябр Баку 1991 год.
5. Синтезы и некторые превращения метоксиметилзамещённых 1,2-аминопропантиолов. Тезисы докладов ХВЫЫЫ Всесоюз. Конф. по синтезу и технологии органических соединений серы. Казань 1992
6. Синтезы и свойства солей переходных металлов различных 1,2-аминопропантиолов. ВЫ Совещание по хим.реактивам 5-9 октября 1993 год. Тезисы докладов и совещаний. Уфа-Баку 1993.
7. Реакции 1,2-аминопропантиолов с хлорпропионовой кислотой и её эфирами. Тезисы докладов ХЫХ Всероссийской Конференции по химии и технологии орг.соединений серы. Казань, Часть1 1995
8. Tərkibində silisium saxlayan doymamış bəzi üzvi birləşmələrin sintezi və tətbiq sahələri. Kavkaz Universitesi Kimya bölümü, XVIII Ulusal Kimya Konqressi. Kars. Türkiye 2004
9. Müasir “Biologiya və kimyanın aktual problemləri” Elmi-Praktik konfrans. Gəncə 12-13 may 2014-cü il; Gəncə 05.06. 2015-ci il
KİTABLAR:
35-ə qədər dərs vəsaiti və metodik göstəriş, 300 elmi əsər, bakalavr və magistratura şöbəsi üçün xeyli sayda fənn proqramları çap olunmuşdur.
Təbii birləşmələr kimyası. Magistratura şöbəsinin Üzvi kimya ixtisası üçün 2022 Gəncə
Tədqiqat üsulları Magistratura şöbəsinin Üzvi kimya ixtisası üçün 2022 Gəncə
Üzvi kimya Qrifli nəşr Ali məktəblərin bakalavr səviyyəsində kimya ixtisasları üçün 34 çap vərəqi
Üzvi kimyanın müasir problemləri GDU-nun 10.11.2022-ci il tarixli 5/363 saylı əmri və kimya-biologiya fakültə Elmi Şurasının 21.04.2022-ci il tarixli 11 saylı protokoluna əsasən təsdiq edilmişdir

PARTİYALILIĞI:
2000-ci ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.

DİL BİLGİLƏRİ:
Rus dili