Professor Bayramova Aynur Akif qızı

Bayramova Aynur Akif qizi Dos

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT
02 sentyabr 1976-cü ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. Evlidir.2 övladı var.
TƏHSILI. ELMI DƏRƏCƏSI, ELMİ ADLARI
• 1998-cı ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Biologiya fakültəsini bitirmişdir. Bioloq, Biologiya müəllimliyi ixtisasını almışdır.
• 2000-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin magistratura pilləsində Botanika ixtisasına yiyələnmişdir.
• 2007-cı ildə Biologiya elmlər üzrə fəlsəfə doktoru adını almışdır.
• 2011-ci ildə Botanika ixtisası üzrə dosent elmi adı almış
• 2020-cü ildə Biologiya elmlər doktoru adını almışdır.
• 2022-ci ildə elmi şuranın qərarı ilə professor (attestatsız) elmi adı almışdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
• 2000-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Botanika kafedrasında – müəllim
• 2005-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Botanika kafedrasında – baş müəllim
• 2010-ci ildən dosent (attestatsız)
• 2011-cü ildən dosent
• 2022-ci ildən professor (attestatsız)

“Bitki anatomiyası və morfologiyası”, “Bitki sistematikası”, “Biomüxtəliflik ”, “ibtidai bitkilər və göbələklər”, “Mikologiya” fənnləri üzrə mühazirə və laboratoriya dərsləri tədris edir.
TƏDQİQAT SAHƏSİ
• “Kiçik Qafqazın bəzi xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin flora biomüxtəlifliyi.” mövzusunda doktorluq dissertasiya işini tamamlamışdır.
•130-yə yaxın elmi əsəri var, 3 kitab, 20 proqram müəllifidir.

1.Steppe Plant of Korchay State Nature Reserve.SEAB 2018. July 03-06. KYİV Ukraina..http://seab2018.com; 2. The Role of The Specially Protected Natural Teritories of The Small Caucasus In The Protection of Ancient Relics Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST) ISSN: 2458-9403 Vol. 6 Issue 3, March – 2019. v.9597-9599; 3.The florogenetical analysis of the vegetation of the specially protected natural territories of the small caucasus. International Journal of Botany Studies ISSN: 2455-541X; Impact Factor: RJIF 5.12 Received: 08-04-2020; Accepted: 09-05-2020: Published: 16-06-2020 www.botanyjournals.comVolume 5; Issue 3; 2020; Page No. 443-446; 4. Formation and distribution of wetland vegetation in the specially protected natural areas of the Small Caucasus
International Journal of Botany Studies ISSN: 2455-541X; Impact Factor: RJIF 5.12 Received: 10-09-2020; Accepted: 20-09-2020: Published: 11-10-2020 www.botanyjournals.com Volume 5; Issue 6; 2020; Page No. 333-335; 5. Efficient use and protection of the lesser Caucasus nature reser ver plant cover. Bulletin of Science and Practice https: //www.bulletennauki.com Бюллетень науки и практики. 2020. Т. 6. №6. С. 73-77. https://doi.org/10.33619/2414-2948/55/10; 6. ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ СУБНИВАЛЬНОГО ПОЯСА КОШКАРЧАЙСКОГО ГОРНОГО МАССИВА МАЛОГО КАВКАЗА. 5-7 мая 2021 года в г. Лондон, Велико Британия состоялась X Международная научно-практическая конференция 295-301c.; 7. Spring Flora of the Northeast Part of the Lesser Caucasus and Its Classification.
Bulletin of Science and Practice, 7(5), 85-89. 2021. https://doi.org/10.33619/2414-2948/66/10.; 8. Early spring flora of Ganja Goygol region. International Journal of Botany Studies www.botanyjournals.com ISSN: 2455-541X Received: 14-07-2021, Accepted: 29-07-2021, Published: 14-08-2021.Volume 6, Issue 4, 2021, Page No. 714-716.; 9. Basic Concepts, Problems and Theories Occurring in the Plant Cover of Specially Protected Areas of the Small Caucasus XI Международная научнопрактическая конференция “Actual Trends of Modern Scientific C Research”, 6-8 июня 2021 года Мюнхен, Германия. 47-54c.; 10. Early spring flora of Ganja Goygol region. International Journal of Botany Studies www.botanyjournals.com ISSN: 2455-541X Received: 14-07-2021, Accepted: 29-07-2021, Published: 14-08-2021.Volume 6, Issue 4, 2021, Page No. 714-716.; 11. Kiçik Qafqazın şimal şərq meşələrinin erkən yaz florası. Odlar Yurdu Univer sitetinin “Elmi və Pedoqoji xəbərlər jur nalı” ISSN 1682-9123. №60, 2022-ci il.58-63səh.; 12. History and Prospects of Using Punica granatum L. Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice https:// www.bulletennauki.ru Т. 8. №9. 2022. 76-78vol. https:// doi.org/10.33619/2414-2948/82; 13. History and Prospects of Using Punica granatum L. Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice https:// www.bulletennauki.ru Т. 8. №9. 2022. 76-78vol. https:// doi.org/10.33619/2414-2948/82; 14. Characterization of the biochemical parameters of common pomegranate Punica cranatum L. in the north-eastern part of the small Caucasus. Proceedings of VIII International Scienti- fic and Practical Conference Barcelona, Spain 29-31 August 2022. 20-25 vol.; 15. Endemic and subendemic species in the early spring flora of the northeastern part of the Lesser Caucasus. Plant & Fungal Research (2022) 5(2): © The Institute of Botany, MSE, Baku, AZ1004, Azerbaijan December 2022. vol 50-55.; 16. Korçay vadisi mamirlarinin bio- ekoloji və sinuzial xüsusiyyətləri. Odlar Yurdu Univer sitetinin “Elmi və Pedoqoji xəbərlər jur nalı” ISSN 1682-9123. №61, 2022-ci il.58-63səh.; 17. Characteristic features of Spiraeoideae subfamily and botanical description of the species which distributed in Azerbaijan. Естественные и технические науки, № 1 (176) 2023 г. ISSN 1684-2626.52-57c.

DİL BİLGİSİ:
• Azərbaycan. Rus, İngilis (lüğətlə)
PARTİYALIĞI:
• 2000-ci ildən YAP-ın üzvüdür.