Baş müəllim Hüseynova Elnarə Əliş qızı

Hüseynova Elnarə Əliş qızı, Laborant

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

• 01 may 1979-cu ildə Kəlbəcər rayon Dalqılıclı kəndində ziyalı ailəsində anadan olub. Subaydır.
TƏHSILI. ELMI DƏRƏCƏSI, ELMİ ADLARI
• 1997-ci ildə Kəlbəcər rayon 11 saylı orta məktəbi bitirib.
• 2004-cu ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Aqronomluq ixtisası üzrə bakalavr pilliəsini bitirib.
• 2006-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Magistraturasının Kimya-Biologiya fakültəsinin “Botanika” ixtisasını fərqlənmə ilə bitirib.
• 2013-2017-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində 2411.02 “Bitki fiziologiyası” ixtisası üzrə qiyabi doktoranturanı bitirib.
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
• 2007-2014-cü illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Botanika kafedrasında – laborant
• 2014-2021-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Botanika kafedrasında – müəllim
• 2021-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Botanika kafedrasında-baş müəllim
“Bitki fiziologiyası”, “Sitologiya” fənnləri üzrə mühazirə və laboratoriya dərsləri tədris edir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ
• “Azərbaycanın qərb bölgəsində buğdanın məhsuldarlığının yüksəldilməsinin fizioloji-genetik xüsusiyyətləri”. mövzusunda dissertasiya işini tamamlamışdır.
• 19 elmi əsəri var.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
• Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində buğda bitkisinin rolu // Görkəmli oftomoloq alim, akademik Zərifə Əliyevanın 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Gənc Alimlərin və Tədqiqatçıların III Beynəlxalq Elmi Konfrans. Bakı, 2013, s.136-138.
• Buğda bitkisinin cücərtilərinə stress amillərinin təsirinin öyrənilməsi // Doktorantların və Gənc Tədqiqatçıların XVIII Respublika Elmi Konfrans. Bakı, 2013, s.110-112.
• Buğda (Triticum L.) bitkisinin məhsuldarlığına rizosferin təsiri // Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfrans. Gəncə, 2014, s. 98- 100.
• Экологические стресс факторы и их воздействие на показатели продуктивности растений // Международная Научно-Практическая Конференция Памяти Профессора Б.Х.Жерукова. Налъчик, 2013, c.34-35.
• Влияние сортовых особенностей культура пщеницы на формирование растителино-ризосферного сообщества // Материалы XII международной конференции. Ялта, 2016, c.187-191.
• Quraqlıq stresinin buğda bitkisinin məhsuldarlıq elementlərinə təsiri // Ümumimilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cu ildönümünə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfrans. Gəncə, 2017, s. 6-8.

The De­ter­mi­na­ti­on of Qu­an­tity of Chlo­rophyl­lin the Whe­at Sorts // The 3rd In­ter­na­tio­nal Sympo­si­um on Euro Asi­an Bio­di­ver­sity. Minsk, 2017, p. 362.

Qu­raq­lı­ğın tə­si­rin­dən yum­şaq buğ­da (Tri­ti­cum aesti­­vum) yar­paq­la­rın­da xlo­ro­fi­lin miq­da­rı­nın də­yi­şil­mə­si // Ümu­mi­mil­li li­der Hey­dər Əli­ye­vin ana­dan ol­ma­sı­nın 95-ci il­dö­nü­mü­nə həsr olun­muş Bey­nəl­xalq El­mi Konf­rans Gən­cə, 2018, s. 75-78.

Влияние засухи на фо­тосинтетическую деятельность различных сортов пщени­цы // МатериалыXI­II международной конференции. Сочи, 2018,260-263.

Pro­te­in mar­ker­lə­ri əsa­sın­da müx­tə­lif yum­şaq buğ­da (aesti­vum L.) sort­ la­rı­nın ge­ne­tik iden­ti­fi­ka­si­ya­sı­nın təd­qi­qi// Ümu­mi­mil­li li­der Hey­dər Əli­ye­vin ana­dan ol­ma­sı­nın 96-cı il­dö­nü­mü­nə həsr olun­muş Bey­nəl­xalq El­mi Konf­rans. Gən­cə, 2019, s. 75-78.

Buğ­da bit­ki­si­nin qu­raq­lıq stre­si­nə da­vam­lı­lı­ğı­nın qiy­mət­lən­di­ril­mə­si // Azər­bay­can Mil­li Elm­lər Aka­de­mi­ya­sı Mik­ro­bio­lo­gi­ya İns­ti­tu­tu Gənc­lər Gü­nü­nə Həsr olun­muş MÜA­SİR BİO­LO­Gİ­YA­NIN AK­TU­AL PROB­LEM­LƏ­Rİ Möv­zu­sun­da El­mi-Prak­ti­ki Konf­ran­s. Ba­kı, 2019, s. 40-41.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

Действие загрязняющих веществ на биохи­ми­чес­кие и физиологические особен­ности кулътур пшеницы (Triticum) и кукурузы (Zea mays) // Azərbay­can Milli Elmlər Akademiyası Mik­ro­biologiya İnstitutu. Bakı, s.231-235.

Влияние органоминеральных удобрений на микрофлору почвы, рост и содер­жание хлорофилла в пророст­ках пшеницы // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mikrobiologiya İnstitutu­. Bakı, s. 117-122.

Pro­la­min zü­lal mar­ker­lə­ri əsa­sın­da yer­li və int­ro­duk­­si­ya olun­muş yum­şaq buğ­da (aesti­vum L.) sort­la­rı­nın ge­ne­tik ya­xın­lı­ğı­nın // Əkin­çi­lik El­mi-Təd­qi­qat İnis­ti­tu­tu­. Ba­kı, 2016. s.62- 69.

Tarla şəraitində buğda bitkisinin quraqlıq stresinə da­vamlılığının öyrənilməsi // Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti. Gəncə, 2018, 28-32.

Yum­şaq buğ­da (Tri­ti­cum aesti­vum) nü­mu­nə­lə­ri­nin qu­raq­lı­ğa da­vam­lı­lı­gı­nın la­bo­ra­to­ri­ya şə­rai­tin­də öy­rə­nil­mə­si //: Azər­bay­can Mil­li Elm­lər Aka­de­mi­ya­sı Gən­cə Böl­mə­si. Gən­cə, 2018, s.113-120.

Com­pa­ra­ti­ve analy­sis of ge­ne­tic di­ver­sity of bre­ad whe­at ge­noty­pes ba­sed on pro­te­in and DNA mar­kers // Bul­ga­ri­an Jo­ur­nal of Ag­ri­cul­tu­ral Sci­en­ce. So­fia, – 2018, p. 1034-1041.

Fi­eld and la­bo­ra­tory stu­di­es of dro­ught re­sis­tan­ce of lo­cal and int­ro­du­ced com­mon whe­at ge­noty­pe (Tri­ti­cum Aesti­vum L). Ag­ra­ri­an Sci­en­ce. Moskva, 2020, p.-111-114.

Evaluation of drought resistance of soft wheat (Triticum aestivum ) genotypes in field conditions by turgorometric method. Bulletin of Science and Practice. Russia, 2023, p.109-114

 DİL BİLGİSİ:

  • Azərbaycan. Rus, İngilis (lüğətlə)