Müəllim Quliyeva Ramidə Zahid qızı

Quliyeva Ramidə Zahid qızı.Müellim

Qısa bioqrafik məlumat:
• 27 sentyabr 1987-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. Ailəlidir, 3 övladı var.
Təhsili:
• 2009-cu ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya-Biologiya fakültəsini bitirmişdir.
2011-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin magistratura təhsil səviyyəsinin Mikologiya ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
Elmi dərəcəsi və adları:
• 2015-ci ildə AMEA-nın nəznində olan Botanika İnstitutunda fəlsəfə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
• 2022-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetində Botanika kafedrasının dosenti vəzifəsinə təyin edilmişdir.
Əmək fəaliyyəti:
• 2011-2018-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetində Botanika kafedrasında müəllim;
• 2018-2022-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetində Botanika kafedrasında baş müəllim;
• 2022-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetində Botanika kafedrasında dosent.
Botanika, Fitosenologiya, Bitki senopopulyasiyası, Mikologiya fənnlərindən mühazirə və laboratoriya dərsləri aparır.
Tədqiqat sahəsi:
• Kiçik Qafqazın yüksək dağlığında bəzi nadir taxılların bioekoloji xüsusisyyətlərini öyrənmiş, həmin növlərin senopopulyasiyalarını qiymətləndirilmişdir. Hal-hazırda Azərbaycan florasında qərənfilçiçəklilərin sistematikası və perspektivli növlərinin senopopulyasiyası mövzusu üzərində işləyir. Əsas maraq dairəsi bitkilərin yayılma qanunauyğunluqlarının, bioekoloji xüsusiyyətlərinin, əmələ gətirdikləri bitki qruplaşmalarının öyrənilməsidir.

Elmi əsərləri:
• 30-dan artıq elmi əsərin müəllifidir.

Seçilmiş əsərləri:
1.V.S. Novruzov, R.Z. Quliyeva (2013): Küçük Kafkasya’nın yüksek dağlığında bazı nadir tahılların (Agrostis planifolia C. Koch, Agrostis lazica Balans) biyoekoloji özellikleri ve senopopulyasi-yalarının dinamikleri. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, Türkiye, Kilis. s. 98-100.
2. З.М.Исмаилова, Р. З. Гулиева (2013): Численность и возрастные спектры ценопопуляций Agrostis planifolia C.Koch и Agrostis lazica Balansaв различных растительных ассоциациях. Аграрная Наука Журнал, Москва. с. 23-28
3. Z.M.İsmayılova, R.Z. Quliyeva (2014): Evaluation of populations of Agrostis planifolia C. Koch type on the high mountains of the Lesser Caucasus. EUROPEN ACADEMİC RESEARCH, March. p. 5476-5483.
4. V.S.Novruzov, A.A. Bayramova, R.Z.Quliyeva (2017): İnterazonal plantation and protection of the small Caucasus. Sylwan Journal, Polscha.. İSSN. 0039-7660. P. 238-245.
5. Р.З.Гулиева (2021): Oнтогенетическая структура и оценка ценопопуля¬ций cerastium davuricum fisch. ex spreng в Cеверо-восточной части Mалого кавказа Бюллетень науки и практики, Москва. Т. 7. No 6. с. 17-21. https://doi.org/10.33619/2414-2948/67/02
6. В.C. Новрузов Р.З. Гулиева (2022): Систематическая и биоэкологическая характеристика Gypsophila L. во флоре Азербайджана Бюллетень науки и практики, Москва. Т. 8. No 5. с. 73-87. https://doi.org/10.33619/2414-2948/78

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
1. V.S. Novruzov, R.Z.Quliyeva (2012): Küçük Kafkazın yüksek dağlığında bazı nadir tahıl-ların (Agrostis planifolia C. Koch, Agrostis lazica Balansa) bioekoloji özellikleri ve senopopulyasiyaları. Ekoloji Bildiri Özetleri, Ekoloji Sempozyum,03-05 Mayıs, Türkiye, Kilis. s. 366-368.
2. R.Z.Quliyeva (2017): Biological and Ecological teatures and Status of cenopopulation of the highlands of the smaller Caucasus. The 3rd İnternational Symposium on Euration Bioduvesity. Minsk Belarus. p. 329.
3. З.М.Исмаилова, Р. З. Гулиева (2017): Численность и возрастные спектры ценопопуляций Alopecurus Vaginatus (willd) Laguroides ball в различных растительных ассоциациях. «Биологическое разнообразие Кавказа и Юго России»Махачкала. с.207-209, 2.

Dil bilgisi:
•türk, ingilis, rus.
PARTİYALIĞI:
•2006-ci ildən YAP-ın üzvüdür.