Baş müəllim Tağıyeva Zərifə İbrahim qızı

Tağıyeva Zərifə İbrahim qızı.Baş müellim

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
• 24 dekabr 1973-cü ildə Gəncə şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub. Subaydır.
• 1991-ci ildə M.A.Abbaszadə adına 20 saylı D/məktəbini gümüş medalla bitirib.
TƏHSİLİ. ELMİ DƏRƏCƏSİ, ELMİ ADLARI
• 1996-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin Biologiya fakültəsini bitirərək. Bioloq, biologiya və kimya müəllimi ixtisasını almışdır.
• 2016-cı ildə Aqrar Elmlər Üzrə Fəlsəfə doktoru adını almışdır.
• 2023-cü ildə Elmi pedaqoji fəaliyyətə görə aqrar elmlər Elm sahəsinin Aqrotorpaqşünaslıq və aqrofizika ixtisası üzrə dosent adı verilmişdir.
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
• 1995-1998-ci illər Gəncə şəhər Gigiyena və Epidemiologiya mərkəzinin Bakteriologiya laboratoriyasında – laborant
• 1998-2001-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Botanika kafedrasında – müəllim
• 2004-2020-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Botanika kafedrasında – baş müəllim
• 2020-2022-ci ildən dosent (attestatsız)
• 2023-cü ildən dosent

“Torpaqşünaslıq”, “Bitki ehtiyatı”, “Dərman bitkiləri”, “Azərbaycan florası”, “Entomologiya”, və “Bitki sistematikası” fənnləri üzrə mühazirə və laboratoriya dərsləri tədris edir.
TƏDQİQAT SAHƏSİ
• “Kiçik Qafqazın şimal hissəsində gübrə normalarının optimallaşdırılmasının biçənəklərin ot məhsuluna və keyfiyyətinə təsiri.” mövzusunda dissertasiya işini tamamlamışdır.
• 50-yə yaxın elmi əsəri var, 2 kitab, 4 proqram müəllifidir.
BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
• Влияние минеральных и органических удобрений на урожайность травостоев // Аграрная наука, Москва 2011, 17-18 с.
• İmportant Fodder Crops Growing in the Watered Haylands of Norther Territories of the lower Caucasus. EVROPEAN ACADEMIC RESEARCH, vol.11, İssue, 2/May, 2137-2143 p.
• Raising the Productivity of the Natural Hayfields in the North Part of the Lesser Caucasus. Europian academic reserch. 2016.
• Agroflora of the Watered Areas in the Lesser Caucases. The 4th international symposium on euroasian biodiversity. Abstact ebook Kiev /Ukraine. July 03-06. 2018. 327 p.
• The role of the specially protected natural teriroies of the small Caucasus in the protection ofancient relics. JMEST. Journal of multidisciplinary engineering Science and Technology. (JMEST) İSSN: 2458-9403. 2019.
• Biological properties of weeds spread in the natural and irrigated areas of the Small Caucasus. Europian academic reserch. №6(12). 2019. 6896-6900 p.
• The florogenetical analysis of the vegetation of the specially protected natural territories of the small caucasus. International Journal of Botany Studies. vol. 5, İssue 3. 2020, 443-446 p.
• Efficient use and protection of the lesser Caucasus nature reser ver plant cover. Bulletin of Science and Practice https: //Бюллетень науки и практики. 2020, №6. 73-77 p.
• Formation and distribution of wetland vegetation in the specially protected natural areas of the Small Caucasus. International Journal of Botany Studies. Volume 5, issue 5. 2020, 333-335 p.
• Various Herbs Biological Characteristics Distributed in the İrrigated Areas of the Northern Part of Lesser Caucasus. Bulletin of Science and Practice Scientific Journal. Том 8, №2(75).2020, 43-46 p.
• Basic Concepts, Problems and Theories Occurring in the Plant Cover of Specially Protected Areas of the Small Caucasus. “Actual Trends of Modern Scientific Research”, Proceedings of XI international scientific and practical conference. Munich. June 6-8. 2021, 47-54 p.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
• Boz-qəhvəyi torpaqlarda gübrələrin biçimlər üzrə biçənəklərin boyuna təsiri // ADAU-nun Elmi əsərləri, Gəncə 2013. ADAU nəşriyyatı, №3, 36-39 s.
• Boz-qəhvəyi torpaqlarda gübrələrin biçimlər üzrə biçənəklərin yerüstü kütləsində ümumi azot, fosfor və kaliumum toplanmasına təsiri // Azərbaycan Aqrar Elmi, №3, Bakı 2013, 23-26 s.
• Kiçik Qafqazın Şimal hissəsində gübrə normalarının biçənəklərin kök və gövdə qalıqları ilə torpağa daxil olan qida maddələrinin miqdarına təsiri // Azərbaycan Aqrar Elmi, Bakı, №1, 2014, 136-138 s.
• Kiçik Qafqazın Şimal hissəsində gübrə normalarının optimallaşdırılmasının biçənəklərin ot məhsulunun keyfiyyətinə təsiri // ADAU-nun 85 illiyinə həsr olunmuş “Müasir aqrar elm: qloballaşma şəraitində əsrin aktual problemləri və inkişaf perspektivləri”. Beynəlxalq elmi-praktik konfrans 22-24 sentyabr, I cild, Gəncə 2014, 189-190 s.
• Gəncə-Qazax bölgəsində yayılan çətənəkimilər (Cannabaceae) fəsiləsi nümayəndələrinin bioloji xüsusiyyətləri. AMEA Gəncə Bölməsi. Xəbərlər məcmuəsi. Gəncə 2017. №2(68). 16-18 s.
• Kiçik Qafqaz təbii və suvarılan ərazilərdə yayılan paxlalıların təsərrüfat əhəmiyyəti. GDU. Müasir təbiət elmlərinin aktual problemləri, Beynəlxalq elmi konfrans. Gəncə 2017. 04-05 may. 39-41 s.

DİL BİLGİSİ:
• Azərbaycan, Rus, İngilis, Alman (lüğətlə)
PARTİYALIĞI:
• 2000-ci ildən YAP-ın üzvüdür.