Baş müəllim Axundova Səbinə Telman qızı

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 25 sentyabr 1977-ci ildə Gəncə şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub. Ailəlidir. 4 övladı var.
  TƏHSİLİ. ELMİ DƏRƏCƏSİ, ELMİ ADLARI
 • 1994-cü ildə Gəncə şəhəri K.D Uşinski adına 29 saylı orta məktəbi bitirib.
 • 1999-cu ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Aqronomluq ixtisasının bakalavr pilliəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
 • 2001-ci ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Magistraturasının Aqronomluq istiqamətinin “Aqrogeobotanika” ixtisasını fərqlənmə ilə bitirib.
 • 2015-2019-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin 2417.01 “Botanika” ixtisası üzrə doktoranturanı bitirib.
 • 2023-ci ildə Biologiya Üzrə Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb.
  ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 • 2015-2019-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, doktorant.
 • 2003-2018-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Botanika kafedrasında – baş laborant
 • 2018-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Botanika kafedrasında – müəllim
 • 2023-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Botanika kafedrasında – baş müəllim

Tədris etdiyi fənnlər “Torpaqşünaslıq”, “Mİkologiya”, “Dərman bitkiləri” və s.
TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • “Kiçik Qafqazın yem bitkiləri və onların potensial resurs qiymətləndirilməsi.” mövzusunda dissertasiya işini tamamlamışdır.
 • 14-yə yaxın elmi əsəri var.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • The Productivity and Structure of Saqe (Salvia L.) Populations in the Territories of Lesser Caucasus Range. İnternational Jurnal of Sciences Researcle Article. 2016, 70-76 s.
 • Economic assessment of new feed crops resources in different ecosystems of lesser caucasus (within the Azerbaijan Republic). Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology. 2017. 6871-6877 s.
 • Determınatıon of qualıty Indıcators of basıc feed crops belongıng to a Varıety of herbs in summer pastures. Azerbaycan Netional Akademy Of Sciences Transactions of the institute of Molekular Biology and Biotexnologies. Spesial issue. 2018. 26-29 s.
 • Кормовая ценность и урожайность некоторых видоврастений, распространенных в северо-восточной части малого кавказа. Bulletin of Science and Practice. Scientific Journal. Rassiya, Nijnevartovsk. 2020. 192-197 s.
 • Study Results of Some Spisy Plants Belonging To Apiaceae Lindi. Family in the Flora of Azerbaycan. Seab-2016, simposium on euroasian biodiversiti abstrakt book Antaliya, Türkiyə. 2016. 233 s.
 • Early Spring Flora of Small Caucasus Territory (Azerbaycan). The 4th international symposium on euroasian biodiversity Ukraina, Kiyev. 2018. 354 s.
 • Ресурсный потенциал однолетних и двулетних разнотравных кормовых растений Северо-Восточной части Малого Кавказа. Международный Научно-Исследовательский Журнал. 2020. 164-169 s.
 • Biodiversity and productivity of some pasture areas of the small caucasus (Azerbaycaijan Republiс). International Journal of Botany Studies. 2022. 64-66 s.
  SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
 • Kiçik Qafqazın şimal rayonlarında yayılmış Trifolium L. növlərinin bioekoloji və fotosenoloji xüsusiyyəyləri. Gəncə Dölət Universiteti. Elmi xəbərlər. Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası, Gəncə 2015. 35-41.
 • Kiçik Qafqaz florasında yayılan bəzi yem bitkilərinin qidalılıq dəyəri. Azərbaycan Dövlət Aqrar Unuversiteti. Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı: Dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər. Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. Gəncə 2015. 28-31 s.
 • Kiçik Qafqazın yem bitkiləri: aran və dağ-meşəlik rayonlarının şoxillik müxtəlifotları. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə bölməsi Xəbərlər məcmuəsi. “Elm” nəşriyyatı, Gəncə 2015. 3-11 s.
 • Xaşa (Onobrychis mill.) cinsi nümayəndələrinin əhəmiyyətinə dair. GDU. Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri. Beynəlxalq elmi konfrans. Gəncə 2016. 181-184 s.
 • Kiçik Qafqazın şimal rayonlarında bəzi qarayonca növlərinin bioloji və fotosenoloji xüsusiyyəyləri. Azərbaycan Aqrar Elmi, Elmi nəzəri jurnal. Bakı “Tərəqqi”MMC-nin mətbəəsi. Bakı 2016. 89-92 s.
 • Kişik Qafqazın şimali-şərqində yayılmış yem bitkilərinin taksonomik təhlili. Gəncə Dölət Universiteti. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr edilmiş “Müasir təbiət elmlərinin aktual problemləri” Beynəlxalq elmi konfrans. Gəncə, 2017, 76-79.
  DİL BİLGİSİ:
 • Azərbaycan. Rus, İngilis (lüğətlə)
  PARTİYALILIĞI:
  •2005-ci ildən YAP-ın üzvüdür.