Müəllim İsayeva Fidan Mehir qızı

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 01 mart 1987-ci ildə Gəncə şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub. Ailəlidir. 1 övladı var.
  TƏHSİLİ. ELMİ DƏRƏCƏSİ, ELMİ ADLARI
 • 2004-cü ildə Gəncə şəhəri A.S.Puşkin adına 9 saylı orta məktəbi bitirib.
 • 2008-cu ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya-biologiya fakültəsinin “Kimya-biologiya” ixtisasının bakalavr pilliəsini bitirib.
 • 2012-ci ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Biologiya fakültəsinin Meyvəçilik ixtisasın üzrə magistr pilləsini fərqlənmə ilə bitirib.
 • 2014-2019-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin 2417.01 “Botanika” ixtisası üzrə doktoranturanı bitirib.
  ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 • 2014-2019-ci illərdə Gəncə Dövlət Universiteti, doktorant.
 • 2009-2012-ci illlər Gəncə Dövlət Universitetinin Botanika kafedrasında – laborant
 • 2012-2017-ci illlər Gəncə Dövlət Universitetinin Botanika kafedrasında – baş laborant
 • 2017-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Botanika kafedrasında – müəllim

Tədris etdiyi fənnlər: “Bitki anatomiyası və fiziologiyası”, “Anatomiya morfologiyası”, “Bitki sistematikası”, Fitosenologiya”, “Mikologiya”, “Torpaqşünaslığın əsasları”, “Mikrobiologiya və virusologiya” və s.
TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • “Azərbaycanın bəzi sənaye şəhərlərinin şibyələrinin bioindikasiya xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsi.” mövzusunda dissertasiya işini tamamlamışdır.
 • 19 elmi əsərin müəllifidir.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Bəzi Sənaye Şəhərləri (Mingəçevir, Yevlax) şibyələrinin bioindikasiya xüsusiyyətləri. GDU. Müasir biologiya və Kimyanın aktual problemləri mövzusunda elmi-praktik konfrans materialları. Gəncə 2015, 3-7 s.
 • Bəzi sənaye şəhərlərinin (Qazax,Daşkəsən) lixenobiotası və poletolerantlığı. GDU. Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans materialları. Gəncə 2016, 40-43 s.
 • Şirvan şəhərinin şibyə florası və onların bioindikasiya xüsusiyyətləri. AMEA Gəncə “Xəbərlər məcmuəsi”. Gəncə 2016, 3-7 s.
 • Azərbaycanın bəzi sənaye şəhərləri şibyələrinin monitorinqi. GDU, Elmi Xəbərlər. Fiundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası. Gəncə 2017, 103-107 s.
 • Şibyələrdən indikator kimi istifadə olunmasının əsas prinsipləri. ARTN. Doktorantların və Gənc Tədqiqatçıların XXI Respublika Elmi Konfransının Materialları,Bakı 2017, 69-71 s.
 • Azərbaycanın Bəzi Sənaye Şəhərlərinin Lixenobiotası və biomonitorinqdə istifadə olunma istiqamətləri. AMEA Botankia Institutu və Azərbaycan Botaniklər Cəmiy.akademik V. C. Haciyevin 90 illiyinə həsr edilmiş konfrans materialları. Bakı 2018, 24-26 s.
 • Azərbaycanın Qərb bölgəsinin urboekosistemlərinin lixenobiotası. AMEA Botankia Institutu.Akademik Valeriy Ulyanişevin 120 illiyinə həsr olunmuş Simpoziumun tezisləri, Bakı 2018, 70 s.
 • Azərbaycanın Qərb bölgəsi urboekosistemlərinin şibyələri. Azərbaycan Aqrar Elmi. Elmi-nəzəri jurnal, Bakı 2019, 149-151 s.
 • Bəzi sənaye şəhərləri urboekosistem-lərin bioindikasiya xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsi problemi. Müasir Təbiət və İqtisad Elmlərinin Aktual Problemləri. Gəncə 2019, 3-5 s.
 • Azərbaycanın bəzi sənaye şəhərlərinin lixenobiotası və bioindikasiya xüsusiyyətləri. ARTN.Peşə təhsili və insan kaptalı. Elmi praktiki, metodiki jurnal. Bakı 2020, 36-40 s.
 • Ekoloji monitorinqdə istifadə olunma imkanları geniş olan bəzi toksitolerant şibyələlərin biologiyası və yayılması. Gəncə Dölət Universiteti. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş “Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri” Beynəlxalq elmi konfrans. Gəncə, 2023, 70-74.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • The Biological Diversity of lichens in Azerbaijan and their protect SEAB. Symposium on Euroasian biodiverstiy abstract book. Baku 2015, 102 p.
 • Лишайники биоиндикаторы атмосферного загрязнения г. Гянджа (Азербайджан). Аграрная Наука. Москва 2017, 2-4 s.
 • Opportunities of lichens of urbo-ekosystems bioindication. Internatinoal Symposium on Eurasion biodiversty. Minsk –Belarus. 2017, 371 p.
 • Lichenobiota of Urboecosystems and Clustering problems. Cap İnternational and Polish Scientific Journal Contents İmpact Factor. 0.263 Sylwan journal. 2019, 34-37 p.
 • Lichenobiot of Korchay State Nature Reserve and anthropogenic dynamics in agro- ecosystem. Symposium Geobotanika. Vladivostok 2019, 14 s.
 • Лихеноиндикация урбоэкосистем западной части Азербайджана. Бюллетень наука и практики /Bulletin of Science and Practice https://www.bulletennauki.ru. T.8. №11. 2022.
  DİL BİLGİSİ:
 • Azərbaycan. Türk, Rus, İngilis dili.
  PARTİYALIĞI:
 • 2013-ci ildən YAP-ın üzvüdür.