Dosent İsmayılova Zilxumar Məmməd qızı

Qısa bioqrafik məlumat:
1943-cü ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 1960-cı ildə Gəncə şəhəri 16 saylı orta məktəbi bitirib. 1960-cı ildə H.Zərdabi adına Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitunun (indiki GDU) biologiya və kənd təsərrüfatı istehsalının əsasları fakültəsinə daxil olub, 1967-ci ildə həmin İnstitutu bitirib, təyinatla gənc mütəxəssis kimi Yevlax rayonunun Salahlı kənd orta məktəbində müəllimlik fəaliyyətinə başlamışdır. Fakültə elmi şurasının üzvüdür.

“Böyük Qafqazın yüksək dağlarında topalın (Festuca ovina,F.supina) senopopulyasiyası” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib, biologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.1999-cu ildə dosent elmi adı almışdır. 2000-2005-ci illərdə Botanika kafedrasının müdiri vəzifəsində işləyib. Hal-hazırda botanika kafedrasının dosenti.
З.М.Исмаилова, Р. З. Гулиева (2013):Численность и возрастные спектры ценопопуляций Agrostis planifolia C.Koch и Agrostis lazica Balansaв различных растительных ассоциациях. Аграрная Наука Журнал, Москва. с. 23-28., Z.M.İsmayılova, R.Z. Quliyeva (2014): Evaluation of populations of Agrostis planifolia C. Koch type on the high mountains of the Lesser Caucasus. EUROPEN ACADEMİC RESEARCH, March. p. 5476-5483., З.М.Исмаилова (1974): Изучение популяции овсяницы овечьей на высокогорных пастбищах Азербайджана., Тезисы докл. VI Всесоюзного совш. по вопросам изучен. и ос¬воения флоры и раститель¬ности высокогорий. Ставрополь.

З.М.Исмаилова (1982): Возрастные спектры ценопопуляции растений в высокогорьях Большого Кавказа. Тезисы докл. VIII Всесоюзн. совш. по вопр. изуч. и ос¬в. флоры и раст. высокогорий. Свердловск., З.М.Исмаилова (2002): Биологические разнообразие лекарственной флоры западных регионов Азербайджана и вопросы их охраны. Материалы IV Международной конф. «Биологические разнооб¬ра¬зие Кавказа» Махачкала.
З.М.Исмаилова, Р. З. Гулиева (2017): Численность и возрастные спектры ценопопуляций Alopecurus Vaginatus (willd) Laguroides ball в различных растительных ассоциациях. «Биологическое разнообразие Кавказа и Юго России»Махачкала. с.207-209, 2.
2019-cu ildə “Bitkilərin senopopulyasiyası” adlı dərsliyi Bakı Eım nəşriyyatında çap olunub.

Elmi dərəcəsi və adları: Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dossent

Əmək fəaliyyəti:56 il

Təltifləri: ARTəhsil Nazirliyinin “Qabaqcıl təhsil işçisi”

Tədqiqat sahəsi:Biologiya

Elmi əsərləri: 60

Beynəlxalq və respublika simpozium və konfranslarda iştirakı: 15

Dil bilgisi: RUS., Azərb

Partiyalığı: YAP-1997