müəllim Məmmədova Aytac Yasin qızı

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
02 yanvar 1984-cü ildə Azərbaycan Respublikası Ağstafa rayonunda anadan olmuşdur. Ailəlidir, 3 övladı var. 2004- cü ildən YAP-ın üzvüdür.
TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI
2000-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinə “Biologiya- kimya” fakültəsinin “Kimya-biologiya” ixtisasına daxil olub. 2004-cü ildə həmin Universiteti bitirmişdir.
2004-cü ildə Gəncə Dövlət Universitetinin “Anatomiya. Fiziologiya və zoologiya” kafedrasının “Onurğalılar zoologiyası” ixtisası üzrə magistraturaya daxil olub. 2006-cı ildə həmin ixtisası fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
11.01.2016-cı ildən GDU-nin 2411.01 – “İnsan və heyvan fiziologiyası” ixtisası üzrə doktoranturanın qiyabi şöbəsinə qəbul olmuşdur. 2020–ci ildə doktoranturanı bitirmişdir. Hal-hazırda elmi tədqiqat işini davam etdirir.
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1.2012-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetində “Anatomiya, fiziologiya və zoologiya” kafedrasında baş laborant
2.2019-cu ildə Gəncə Dövlət Universitetində “Anatomiya, fiziologiya və zoologiya” kafedrasında 1 ştat üzrə müəllim
“İnsan anatomiyası”, “İnsan və heyvan fiziologiyası”, “Normal fiziologiya”, “Uşaq anatomiyası, fiziologiyası və gigiyenası”, “Mərkəzi sinir sisteminin anatomiyası və fiziologiyası”, “MSS və sensor fəaliyyət” və b. fənnləri üzrə laboratoriya dərsləri aparır.
ELMİ FƏALİYYƏTİ:

“Termostress zamanı Texas-albinos bildirçinlərinin homeostazının tənzimlənməsi və öyrənilməsi” mövzusu ilə bağlıdır.
TƏTQİQAT SAHƏSİ:
Tədqiqat işi 2017 – 2018-ci ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin bildirçin yetişdirilməsi üzrə tədris-təcrübə mərkəzində, “Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik” fakültəsinin nəzdində olan Vivariumda və laborator müayinələr əvvəlcə “Yoluxmayan xəstəliklər” kafedrasında, sonra isə “Anatomiya, patanatomiya və patfiziologiya” kafedrasının 23№-li laboratoriyasında aparılmışdır. Tədqiqat zamanı 200 baş Ağ ingilis cinsli bildirçinlərdən istifadə edilmişdir.
Hal-hazırda elmi-tədqiqat işinin metodikasına uyğun olaraq, dissertasiya işimin yekunlaşması ilə bağlı aparılacaq tədqiqatın metodikaları üzərində çalışıram. Elmi rəhbərim prof.A.Ə.Tağıyev ilə birlikdə dissertasiyam üzərində işləyirik.
ELMİ ƏSƏRLƏRİ
10-dan artıq elmi məqalələr və konfrans materialları
BEYNƏLXALQ VƏ RESPUBLİKA SİMPOZİUM KONFRANSLARDA IŞTIRAKI
1.Ş.Z.Hacıyeva, A.Y.Məmmədova, Z.Z.Əliyeva – “Dəniz ilanları” GDU Elmi xəbərlər SCIENTIFIC NEWS УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ Fundamental, Humanitar və Təbiət Elmləri seriyası № 2, Gəncə – 2014, s. 84 – 85
2.A.Y.Məmmədova – “Bildirçin quşlarında streslər zamanı homeostazda əmələ gələn fizioloji dəyişkənliklər”, Gəncə Dövlət Universitetinin təşkil etdiyi Gənc alimlərin Beynəlxalq Elmi Konfransı, Gəncə – 2017,
3.A.e.d. prof. A.Ə.Tağıyev, A.Y.Məmmədova – “Bildirçin quşlarında yüksək temperaturun yaratdığı stress zamanı homeostazın öyrənilməsi”, Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzi Heyvandarlıq Elmi – Tədqiqat İnstitutu (Gəncə -2018), səh. 239 – 242
4.A.Y.Məmmədova – “Texas Albinos”bildirçinlərində temperatur stressi zamanı əmələ gələn fizioloji dəyişkənliklər”, Gəncə Dövlət Universitetinin təşkil etdiyi “Gənc alimlərin Beynəlxalq Elmi Konfransı” II hissə (03 – 04 may, Gəncə -2019), səh. 276 – 279

5.Проф.Тагиев А.А., дос. Алиев А.А., Мамедова А.Я. – «Изучение состояния гомеостаза перепелов при введении в их рацион нетрадиционных кормов» Современные научно практические достижения в ветеринарии: Сборник статей Международной научно-практической конференции 11–12 апреля 2019 года Выпуск 10,Киров 2019, c. 92 – 95
6.A.e.d. prof. A.Ə.Tağıyev, A.Y.Məmmədova – “Temperatur stressi dövründə bildirçinlərin boy və inkişafi ilə homeostazın əlaqəli dinamikası” Naxçıvan Dövlət Universiteti “Elmi əsərlər”. Təbiət elmləri və Tibb seriyası. 2019, №3(100) 217 – 221 səh.
7.A.Y.Məmmədova – “Hava mübadiləsindən asıllı olaraq bildirçinlərdə homeostazın öyrənilməsi”, Azərbaycan Texnologiya Universiteti Elmi xəbərlər Научные вести Scientific news №2/29 , Gəncə -2019, s. 10 – 16
8.Мамедова А.Я. – «Технология содержания перепелят недельного возраста во время температурного стресса», ІI Международное книжное издание стран Содружество Независимых Государств / «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ – 2020»: II международная книжная коллекция научных работ молодых ученых – Нур-Султан, 2020 г. – 21 – 26 с.
9.A.Y.Mammadova – “Homeostasis for the diagnosis of diseases in bird beetles the importance of learning” ELMİ İŞ Beynəlxalq elmi jurnal İmpakt Faktor 1.790, Elmi araşdırmalar / Tezislər toplusu / Cild: 2 Sayı: 1. SCIENTIFIC RESEARCH / Collection of theses / Volume: 2 Issue: 1. p. 69 – 71. DOI: https://www.doi.org/10.36719//2022/02/01
10.Gəncə Dövlət Uniuversiteti konfrans ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100-cü il dönümünə həsr olunub, A.Y.Məmmədova, T.V.Rüstəmova – “Bildirçinlərdə temperatur stressinin homeostazda əmələ gətirdiyi fizioloji dəyişkənliklərin qarşısının alınması yolları” Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri, Beynəlxalq Elmi Konfrans, III hissə, Gəncə – 2023, səh. 313 – 316