Müəllim Seyidova Zərifə Səbuhi qızı

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
28 sentyabr 1984-cü ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 2 övladı var, 2002-ci ildən YAP-ın üzvüdür.
TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI
2001-2005 -ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin “Biologiya-Kimya” fakültəsini bitirib.
2007-2010-cu illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin “Onurğalılar zoologiyası” ixtisası üzrə magistraturasını fərqlənmə diolomu ilə bitirmişdir.
2011-ci ildən Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun doktorantıdır.
ƏMƏK FƏALIYYƏTI
2006-cı ildə Gəncə Dövlət Universiteti, inspektor
2020-ci ildən Gəncə Dövlət Universiteti, Anatomiya, fiziologiya və zoologiya kaferdasında 1,0 ştat vahidi müəllim.
“Onurğasızlar zoologiyası”, “Onurğalılar zoologiyası”, “Heyvan ekologiyası”, “İxtiologiya”, “Genetika və seleksiya ” və s. fənnlər üzrə laboratoriya dərsləri, “Onurğasızlar zoologiyası” (tədris İngilis dilində), “Onurğalılar zoologiyası” (tədris İngilis dilində) fənnləri üzrə mühazirə dərsləri aparır.
13 elmi əsərin, müəllifidir.

ELMİ FƏALİYYƏTİ.
Gəncə-Qazax bölgəsində introduksiya olunmuş tut sortlarının müqayisəli tədqiqi mövzusunda dissertasiya işi üzərində işləyir.
Daha məhsuldar və yüksək keyfiyyətli tut (çəkil) sort-formalarının yaradılması probleminın həlli üçün seleksiyanın hər bir mərhələsində, düzgün qurulmuş mərhələli analizin mühüm rolu vardır. Eyni zamanda valideyn formalarının keyfiyyət göstəricilərinə görə məqsədəuyğun seçilməsi, nümunələrin yarpaq keyfiyyətinin müvafiq göstəricilərinin təyin edilərək ilkin material kimi seleksiyada istifadə olunması aparılmış tədqiqat işinin əsasını təşkil edir. Ona görə də ölkəmizdə mövcud tut ipəkqurdu (Bombyx mori L.) cinslərinin məhsuldarlıq göstəricilərinin keyfiyyətcə yaxşılaşdırılmasında qida maddələri ilə zəngin yarpağa malik sort və formaların yaradılmasının strateji əhəmiyyət kəsb edir. Gəncə-Qazax torpaq-iqlim şəraitinin introduksiya tut sort və formalarının struktur elementlərinə, yarpaq keyfiyyətinə təsirinin öyrənilməsi, həmçinin keyfiyyət göstəricilərinin valideyn formalarından asılılığı və çəkil seleksiyası istiqamətinin təyini prosesində yüksək keyfiyyətli sort-formaların müəyyən edilməsi üzərində tədqiqatlar aparır.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İSTİRAKI.

 1. Seyidova Z.S. Tutçuluğa adaptiv münasibət // Azərbaycan Aqrar Elmı, Bakı, 2012-ci il, №3, səh. 143-145.
 2. Seyidova Z.S. Azərbaycanda tutçuluğun inkişaf etdirilməsi yolları // Müasir Kimya və Biologiyanin Aktual Problemləri Beynəlxalq Elmi Konfrans.// Konfrans Ümummili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93. ildönümünə həsr olunur// Gəncə-2016-cı il, 4. hissə, səh.308-311
 3. Seyidova Z.S. İntroduksiya olunmuş tut sort-formalarının aqrobioloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinin seleksiyada əhəmiyyətinin müəyyən edilməsi // Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Elmi Əsərləri. // Gəncə, 2017-ci il, № 3, səh.88-914
  4.Сеидова Зарифа С. К вопросу об инновационных проб¬лем¬ах в науке тутоводства Азербайджана // Журнал Аграрная Наука // Москва, 2017 год, № 8,стр.22-25
 4. Seyidova Z.S. Azərbaycanda becərilən tut bitkisi (Morus alba L.) növləri və onların bioloji xüsusiyyətləri //Gənc alimlərin II beynəlxalq elmi konfransı // 26-27 oktyabr 2017-ci il, Gəncə, səh-222-223
 5. Seyidova Z.S. Tut cinsinin (Morus alba L.) Azərbaycanın əlverişli torpaq-iqlim şəraitində becərilən əsas botaniki növlərinin Qafqaz florasında yeri//Elmi Xəbərlər,Gəncə-2017-ci il, №2,səh,50-57
 6. Seyidov A.K., Seyidova Z.S. Müxtəlif coğrafi mənşələrdən introduksiya olunmuş tut sort və formalarının yarpaq məhsuldarlığı. //Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasi, Xəbərlər Məcmuəsi//Gəncə 2018-ci il, № 3(73), səh,8-12
  8.Seyidova Z.S. Müxtəlif coğrafi mənşəli introduksiya olunmuş tut (çəkil) sort və formaları üzərində aparılmış fenoloji müşahidələrin nəticələri. //ElmiXəbərlər // Gəncə-2018-ci il, № 2,səh,51-57
  9.İntroduksiya edilmiş təsərrüfat əhəmiyyətli tut sort və formaları yarpağının yemlik keyfiyyətinin öyrənilməsi // Elmi Əsərlər// Naxçıvan Dövlət Universiteti-2018-сi il, № 3(92), səh 154-158
 7. Seyidova Z.S. Təsərrüfat əhəmiyyətli çəkil sortları//Bakı Müəllim nəşriyyatı 2018-ci il// 24.0 səh., metodiki tövsiyə
 8. İntroduksiya olunmuş tut sortlarının ümumi məhsuldarlığı və iqtisadi səmərəliliyinə dair// Azərbaycan Aqrar Elmi (Elmi-nəzəri jurnal) // (1) 2019 səh 25-28
 9. Биохимический состав листьев интродуцированных сортов шелковицы в питании щелкопряда в условиях Азербайджана Бюллетень Науки и Практики, Нижневартовск, 2023 (çapdadır)
 10. Производительность интродуцированных сортов листьев щелковицы в питании щелкопряда, 2023 (çapdadır)