kimya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim abbasova vüsalə akif

Qısa bioqrafik məlumat
2 aprel 1978-cı il Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. Ailəlidir, iki övladı var.
Təhsili:
1996-2000-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Biologiya-Kimya fakültəsindətəhsil almışdır.
2000-2002-cu illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Biologiya-Kimya fakültəsinin Üzvi kimya ixtisası üzrə magistratura şöbəsində təhsil alaraq fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
Elmi dərəcəsi və adları
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 24 iyun 2022- cü il tarixli (Pr. №12480) qərarı ilə Kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilmışdir.
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
2003-2004-ci illərdə Gəncə Dövlət Universiteti0.5 ştat saat hesabı müəllim
2004-2012-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya kafedrasındamüəllim
2012-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya kafedrasında baş müəllim
Təltifləri
Gəncə Dövəltinin Universitetin 2013-cü ildəFəxri fərmanla təltif edilmişdir.
Gəncə Dövəltinin Universitetin 27 sentyabr 2017-ci il tarixli №2/136saylı əmri ilə
Fəxri fərmanla təltif edilmişdir.
TƏDQİQAT SAHƏSİ
Cu2X – Ag2X – GeX2 (X – S, Se) sistemlərində faza tarazlıqları və aralıq fazaların bəzi fiziki-kimyəvi xassələri.
SEÇİLMİŞ ELMİ ƏSƏRLƏRİ:
Синтез и рентгенографическое исследование твердых растворов в системе Cu2GeS3-Ag2GeS3.Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016, 12, часть 6, с. 1128-1131.
Cu2GeS3-Ag2GeS3 sisteminin fiziki-kimyəvi tədqiqi. Müasir kimya və bioligiyanın aktual problemləri, Gəncə, 2016, s.20-23.
Phase equilibria in the Cu8GeSe6-Ag8GeSe6 system. AzerbaijanChemicalJournal, 2017, (1), p. 30-33.
Phase relations in the Cu8GeS6-Ag8GeS6 systemand some properties of solid solutions. AzerbaijanChemicalJournal, 2017, (2), p. 25-29.
Cu8GeSe6-Ag8GeSe6sistemindəbərkməhlullarıntermodinamikxassələri. AMEA, Gəncə bölməsi,Xəbərlər məcmuəsi, 2017, №1 (67), s. 46-52
Термодинамическиесвой-стватвердыхрастворов Cu8GeS6-Ag8GeS6.Конденсированные среды и межфазные границы, 2017, т.19 №1, с. 22–26
Cu8GeS6-Ag8GeS6sistemindəfazatarazliqlarivə analoji sistemlərlə müqayisəli analiz.Müasir təbiət elmlərinin aktual problemləri, Gəncə, 2017, s. 8-11
Термодинамическоеиссле-дованиесоединения Cu2GeS3 итвердыхрастворов Cu2-xAgxGeS3 методомэлектродвижущихсилствердымэлектролитом Cu4RbCl3I2.Электрохимия, 2018, т.54, №2, c.224-230
Cu2GeS3-Ag2GeS3 sisteminin faza diaqramı və bərk məhlulların bəzi xassələri. AMEA Gəncə bölməsi, Xəbərlər məcmuəsi, 2019, №2 (76), s.62-68
BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
Phase equilibria in the Cu2Se –Ag2Se –GeSe2 system and some properties of intermediate phases.International Conference Applied Mineralogy and Advanced materials, AMAM – 2015, Castellaneta Marina, 2015, p. 39.

Crystallization and phase transition of solid solutions in the Cu8GeX6 –Ag8GeX6 (X –S, Se) systems.XV International Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN –XV), Ivano-Frankivsk, Ukraine, 2015, p. 337.
Investigation of phase transitions and thermodyna-mic properties of Ag8BIVX6 (BIV –Ge, Sn, X –S Se) by EMF and DSC methods.XX International Conference on Chemical Thermo-dynamics in Russia, RCCT –2015, Nizhni Novgorod, 2015, p. 82.
Синтез и исследование высокочистых фаз пере-менного состава в системе Cu2S – Ag2S – GeS2.XV Всероссийская конференция “Высокочистые вещества и материалы. получение, анализ, применение”, Нижний Новгородгод, 2015, с.116.
Новые фазы переменного состава в системе Cu-Ag-Ge-S.Международная научная конференция “Полифункциональные химические материалы и технологии”, г. Томск, Россия, 2015, т.1., с.217-218.
Phase transitions and thermodynamic properties of AI8GeX6 (AI-Cu, Ag, X-S, Se) compounds.International Turkic World Confe-rence on Chemical Sciences and Technologies., Macedonia, 2016, p.242.
Синтез и физико-химическое исследование твердых растворов в системе Cu2Sе-Ag2Sе-GeSе2.Всеросси.конф. “Химия твердого тела и функциональные материалы”, Екатеринбург, 2016, с.3-4.
Исследование твердо-фазных равновесий в системе Cu2GeS3-Ag2GeS3 и термодинамических свойств твердых растворов.13-е Совещание с международным участием “Фундаментальные проб-лемы ионики твердого тела”, Черноголовка, 2016, с. 516.
Фазовая диаграмма системы GeS2-Cu2GeS3-Ag2GeS3. XI Международное Курнаковское Совещание по физико-химическому анализу, Воронеж, 2016, с.273-274.
Твердофазные равновесия в системе Cu2S-Ag2S-GeS2 и термодинамические свойства промежуточных фаз.Всероссийская конференция «Химия твердого тела и функциональные материалы-2018, Санкт-Петербург, c.353
KİTABLAR
Üzvi kimya. Dərs vəsaiti 2017
Dil bilgiləri:
Rus dili
Partiyalığı:
2002-cü ildən YAP-ın üzvüdür