baş müəllim Əliyeva Zəhra Müsahib qızı

Qısa bioqrafik məlumat
2 mart 1980-ci ildə Azərbaycan Respublikası Gəncə şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. İki övladı var.
Təhsili:
2001-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Biologiya-kimya fakültəsini bitirmişdir
2003-cü ildə Gəncə Dövlət UniversitetininÜzvi kimya ixtisası üzrə magistratura şöbəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
Elmi dərəcəsi və adları
Gəncə Dövlət Universitetinində Qeyri-üzvi kimya ixtisası üzrə dokturanturanı bitirmişəm və hal-hazırda Kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün müdafiyəyə hazırlaşıram.
Əmək fəaliyyəti
2006-2007-ci illərdə Gəncə Dövlət UniversitetininKimya kafedrasında stajçı müəllim
2007-2012-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya kafedrasında müəllim
2012-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya kafedrasında baş müəllim
Təltifləri
Tədqiqat sahəsi

A2X-CeX2-SnX2 (A-Cu, Ag, X- S,Se ) sistemlərinin fiziki-kimyəvi tədqiqi.
Seçilmiş elmi əsərləri:
Термодинамические исследования системы Cu-Ge-5 методом ЭДС с твердым электролитом Сu4RbСl3 J2 Gəncə Dövlət Universitetinin xəbərləri, 2012, №2, səh 27-32
Ag8GeSe6-Ag8SnSe6 sisteminin fiziki-kimyəvi tədqiqi BDU-nun xəbərləri, təbiət seriyası, 2014, № 3, s 612
Термодинамическое исследование системы Cu-Ge-S методом ЭДС с твердым электролитом GDU-nun xəbərləri, 2012, səh 27-32
Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı
Ag8GeS6 sistemində faza tarazlıqları və bərk məhlulların bəzi xassələri. Doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” VI Respublika Elmi Konfransının materialları, Bakı, 2012, səh. 135
Применение твердого элэктролита Ag4RbJ5 для изучения твердофазных равновений и термодинамических свойств систем Аg-Ge-X (X- S, Se, Te) методом ЭДС 11-ое совещание «Фундоментальные проблемы ионики твердого тела», Черноголовка, 2012, стр.329,
4.Фазовые равновесия в системах Ag2X – Ag8GeX6 – Ag8SnX6 (Х-S, Se) Материалы ѴІ Всеросийской Конференции «Физико-химические процессы конденсированных средах и на межфазных границах», Воронеж, 2012, с.284
Термодинамические свойства селеногерманатов серебра Всероссийская конференция «Современные проблемы химической науки и образования», Чебоксары, 2012,с.20
Аg, Ge, S, Se, bərk məhlulların sintezi və fiziki-kimyavi tədqiqi “Gənc tədqiqatçıların və doktorantların XVI Respublika Elmi Konfransının materialları”. Bakı,2012. Sǝh 56
Физико-химическое исследование квазитройной системы Ag2Se-GeSe2-SnSe2
Х Международное Курнаковское совещание по физико-химическому анализу. Самара, 1-5 июля 2013 г. стр.52
Твердофазные равновесия в системе Cu(Ag)-Ge-S и термодинамические свойства их тройных соединений ХѴІ Всеросийская Конференция «Физическая химия И элэктрохимия расплавленных И твердых электролитов, Екатеринбург, 16-20 сентября, 2013 г.с. 108.
Фазовые равновесия в квазиторной системе Неорганические материалы, 2014, т.50,N-10,c.1063-1068
Фазовые равновесия в системе Ag8GeS6-Ag8SnS6 и некоторые свойства твердых растворов Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований, РАЕ, 2014, №5, ч.2, с 45-51
CuGeS6 birləşməsinin bərk elektrolitli EHQ üsulu ilə termodinamiki tədqiqi. АХЖ, 2014, №2, с. 356
CuGeSE, birləşməsinin bark elektrolitli EHQ üsulu ilə termodinamiki tədqiqi Biokimyəvi nəzəriyyənin aktual problemləri II Beynəlxalq konfransın materialları, Gəncə,2014, s 13

Cu2 GeSe3-Cu, Sn Se, sisteminin T-x diaqramı Biokimyəvi nazariyyanin aktual problemləri II Beynəlxalq konfransın materialları, Gəncə,2014, s 5

 1. AA_8^1 B^IV X, tipli bazi birləşmələrin bərk elektrolitli EHQ üsulu İlə termodinamik tədqiqi Biokimyəvi nəzəriyyənin aktual problemləri, II Beynəlxalq Konfransin materiallan, Gəncə, 2014, s 26
 2. CU-GE-SN-SE sisteminin faza diaqramının Cu8GeSe6- [Cu8politermik kəsiyi Müasir biologiya və kimyanın aktual problemləri (elmi-praktik konfrans), Gəncə, 2015 s 27-30
 3. Синтез и термодинамическое иследование твердых растворов Ag8Ge1-x -Snx Se Müasir kimya va biologiyanın aktual problemləri, Beynəlxalq elmi- praktik konfrans, Gəncə, 2016,s 6
 4. Cu2Se-GeSe2-SnSe2 sistemində bərk faza tarazlıqları Müasir Kimya və biologiyanın aktual problemləri, BEK, Gəncə, 2016,s. 17
  Изучение новых комплексов меди (II) Müasir kimya və biologiyanın aktual roblemlari, BEK, Gəncə, 2016,s.23
  Se-Cr4 As2Se3 sisteminin fiziki-kimyəvi taqiqi Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri, BEK,Gəncə 2016, səh.43
  Ag2Te-SnTe-Sb2Te3 sistemində bərk faza tarazlığı, Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri, BEK,Gəncə 2016, səh.47
  Фазовые равновесия в системе Ag2Se-GeSe2 – SnSe2 и термодинамические свойства твердых растворов Ag8Ge1-xSnxSe6 Неорганические материалы, 2017,
  Cu2Se-GeSe-SnSe2 Sisteminin likvidus səthinin proyeksiyası Müasir təbiət elmlərinin aktual problemləri, Beynəlxalq Elmi konfrans, Gəncə,2017,s.3
  BiSe-BiTe sisteminin fiziki-kimyəvi tədqiqi BEK, Gəncə, 2017. s.6
  Cu8GeS6 – Ag8GeS6 sistemində faza tarazlıqları və analoji sistemlərlə müqaisəli analiz, BEK, Gəncə,2017, s.8
  Характер взаимодействия и стеклообразованние в системе Ag2Se-İn2Se3 BEK, Gəncə,2017, s.17
  İnTe-İnSb2 Te3S sistemindo faza tarazlığı BEK, Gəncə,2017, s.20
  Cu2Se-Ag2Se – GeSe2 sistemində bərk faza tarazlıqları təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri, BEK, Gəncə, 2018, s.5
  Kitablar
  Dil bilgiləri:
  Rus dili
  Partiyalığı:
  2002-ci ildən YAP-ın üzvüdür