baş müəllim məmmədova fəridə oruc qızı

Qısa bioqrafik məlumat
1980-ci ildə Gürcüstan Respublikası Dmanisi rayonu Lök-Candan kəndində anadan olub.Ailəlidir. Üç övladı var.
Təhsili:
2001-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin kimya ixtisasını bitirmişdir.
2003-cü ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Qeyri-üzvi kimya ixtisası üzrə magistratura şöbəsini bitirmişdir.
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
2016-cı ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya kafedrasında müəllim.
2016-cı ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya kafedrasında baş müəllim.
Təltifləri
TƏDQİQAT SAHƏSİ
ELMİ ƏSƏRLƏRİ:
BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
Study of extractıon of some ıons of metals with ACETYLACETONE. New Materials,Compounds and Applications 2019pp.187-192
Synthesıs and structure of bis-13-(fluorphenylazopentadıene-2,4)ethylenedıımınes and the study of complex formatıon wıth copper(II) ıon AZERBAIJAN CHEMICAL JOURNAL 2020.pp 56-60

Изучение комплексообразования меди (1) с бис[3-(хлорфенилазо-пентадиен 2,4)] этилендииимином Жypнaл экологии. 2020 с.46-50
Кристаллическая структура комплекса меди (11) с ацетилацетоном и этилендиамином, полученного путем темплатного синтеза Журнал структурной химии 2017.Toм 58, №4 С. 866-868
Фотометрическое определение микроколичеств меди (II) в пиритеЗаводская лаборатория. Диагностика материалов.2019 Тлм 85.№ 10 С.23-28
Spectrophotometric method for studying the complex formation of copper (II) with bis [3- (chlorophenylazo-pentadiene-2,4) ethylenediimine] in the presence of antipyrine and 4-aminoantypyrine. ADNSU. Azerbaijan journal of chemical news 2021 № 3(2) vol 3
Исследование методом рентгеноструктурного анализа комплекса меди (II) с бис (4.4² (этан- 1,2-диилбис (азанедиил))-бис(3-2-(4-статьяфторфенил)гидранизил) пентан-2- оном) Журнал химии структурной 2020 Toм 61,№6 C. 952-958
Study of extraction of some ions of metals with acetylacetone New Materials, Compounds and Applications 2019 pp 187-192
Synthesis and structure of bis-[3- (fluorphenylazo pentadiene- 2,4)ethylenediimines] and the study of complex formation with copper(ii) ion. Azerbaijan Chemical Journal 2020 №2 P.56-60
Dil bilgiləri
Rus dili
Partiyalığı:
2010-cü ildən YAP-ın üzvüdür