müəllim zeynalova günel samir qızı

Qısa bioqrafik məlumat
2 may 1989-cu il Gəncə şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Subaydır, bir övladı var.
Təhsili:
2008-2012-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya-Biologiya fakültəsindətəhsil alaraq fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
2012-2014-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinin Qeyri-üzvi kimya ixtisası üzrə magistratura şöbəsində təhsil alaraq fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
Elmi dərəcəsi və adları
yoxdur
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
2014-2015-ci illərdə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat İpəkçilik İnstitutunda kiçik elmi işçi
2015-2018-ci illərdə Samux rayon Alabaşlı qəsəbə tam orta məktəbdə kimya müəllimi
2018-2020-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya kafedrasında böyük lobarant
2020-ci ildən həmin kafedrada müəllim
Təltifləri
yoxdur
TƏDQİQAT SAHƏSİ
Bi-Bi2Se3-Bi2Te3 sistemində topoloji izolyator xassəli fazaların alınması və fiziki-kimyəvi tədqiqi.
SEÇİLMİŞ ELMİ ƏSƏRLƏRİ:

Hasanova G.S., Aghazade A.I., Yusibov Y.A., Babanly M.B. Thermodynamic Properties of The BiTe and Bi8Te9// Phys. Chem. Solid State,2020, V.21, №4, pp. 492-495
https://journals.pnu.edu.ua/index.php/pcss/article/view/4357., Hasanova G.S., Aghazade А.I., Yusibov Y.A., Babanly M.B. Thermodynamic investigation of the Bi2Se3-Bi2Te3 system by EMF method. // Condensed Matter and Interphases. 2020, №3, p.310-319., https://journals.vsu.ru/kcmf/article/view/2961., Hasanova G.S., Dashdiyeva G.B., Yusibov Y.A., Babanly M.B Thermodynamic properties of the Bi2Te3 and Bi4Te5 compounds // Chem.Probl, 2020, №3, p.315-324., http://chemprob.org/wp-content/uploads/2020/07/315-324.pdf., Hasanova G.S., Aghazade A.I., Babanly D.M., Imamaliyeva S.Z., Yusibov Y.A., Babanly M.B. Experimental study of the phase relations and thermodynamic properties of Bi-Se system// Thermal analysis and calorimetry, 2021, p. 6403–6414., https://link.springer.com/article/10.1007/s10973-021-10975-0., Hasanova G.S., Aghazade A.I., Imamaliyeva S.Z., Yusibov Y.A., Babanly M.B. Refinement of the phase diagram of the Bi-Te system and the thermodynamic properties of lower bismuth tellurides // JOM, 2021, v. 73, pp.1511–1521., https://link.springer.com/article/10.1007/s11837-021-04621-1., Gasanova G.S., Agazade A.I., Babanly D.M., Tagiev D.B., Yusibov Yu.A., and Babanly M. B. Thermodynamic Properties of Bismuth Selenides // Russian Journal of Physical Chemistry A, 2021, v. 95, No. 5, pp. 920–925., https://link.springer.com/article/10.1134/S0036024421050137., Zeynalova G.S. Phase equilibria of the Bi4Se3-Bi4Te3 system and crystallographic study of Bi4Se3-xTex solid solutions // New Materials, Compounds and Applications, 2021, v.5, No.2, pp.139-143., http://jomardpublishing.com/UploadFiles/Files/journals/NMCA/V5N2/ZeynalovaG.pdf
BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
Hasanova G.S., A.I. Agazade, E.N. Orujlu, M.B. Babanly. Refinement of the phase diagram of the Bi-Te system in the Bi-Bi2Te3 composition area / 5th International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (ITWCCST 2019)” p.110
Hasanova G.S., Aghazade A.I., Shukurova G., Imamaliyeva S.Z. Refinement of the phase diagram of the Bi-Te system and thermodynamic properties of bismuth tellurides/ 9th Rostocker International Conference: “Thermophysical Properties for Technical Thermodynamics”, Rostock, Germany, 2020. P.79
Hasanova G.S., Mammadova A.T., Aghazade A.I.,Imamaliyeva S.Z., Babanly M.B. Refinement of the phase diagram of the bi-se system and thermodynamic properties of the bismuth selenides / XII International conference “Electronic Processes in organic and Inorganic Materials”, Ukraine, 2020 p.209.
Гасанова Г.С., Агазаде А.И., ЗломановВ.П., Имамалиева С.З.. Уточнениефазовойдиаграммысистемы Bi-Тe Итермодинамическиесвойствателлуридоввисмута/ International Conference On Actual Problems Of Chemical Engineering, Dedicate To The 100th Anniversary Of The azerbaijan State Of Oil And Industry University, P. Baku, Azerbaijan. 2020
Зейналова Г.С., Агазаде А.И., Юсибов Ю.А., Бабанлы М.Б. Диаграмма твердофазных равновесий системы Bi- Bi2Se3 – Bi2Te3 /XI Международная научная конференция “Кинетика и механизм кристаллизации. Кристаллизация и материалы нового поколения”, Иваново, 2021
KİTABLAR
yoxdur