PROFESSOR TAĞIYEV TAĞI İBRAHİM OĞLU

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
28 dekabr 1942 –ci ildə Naxçıvan Muxtar respublikasının Ordubad rayonun Unus kəndində kolxozçu ailəsində anadan olmuşdur. Ailəlidir, beş övladı var. Onlardan ikisi həkim, üçü isə müəllimdir.

Təhsili:
1967-ci ildə Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli Neft və Kimya institunu kimya texnologiya fakultəsini bitirb mühəndis-texnoloq ixtisasına yiyələnmişdir.
1974 cü ildə Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli Azərbaycan Pedaqoji İnstitunun biologia fakultəsini bitirib biologiya müəllimi ixtisasına yiyələnmişdir.” BİLİK” MAARİFÇİLİK CƏMİYYƏTİ GƏNCƏ REGİONAL TƏŞKİLATI İNFORMASİYA-TƏHSİL–MƏRKƏZİNDƏ “ 24 “ aprel 2014-cü tarixindən “24” iyul 2014 –cü il tarixinədək MSWord, MSExsel, MSWindovs, Internet, POWER Point “KOMPUTER TEXNİKASI VƏ İNFORMATİV TEXNOLOGİYALAR kursunu qırmızı diplomla bitirmişdir.
Elmi dərəcəsi və adları
V.İ.Lenin adına Mockva Pedaqoji İnctitunun Elmi Covetinin qərarı ilə 23 iyun 1986 –cı il 40 № -li protokol əsasında Pedaqoji Elmlər namizədi Elmi dərəcəsi verilmişdir.
Azərbaycan Respublikasi Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyasi 1 iyul 2003 –cü il tarixli ( pr. № 25 ) qərarı ilə kimya kafedrası üzrə DOSENT elmi adı verilmişdir.
Azərbaycan Respublikasinin Prezidenti Yaninda Ali Attestasiya Komissiyasi 24 iyun 2011-ci il tarixli ( prtokol № 11-R) qərarı ilə ELMLƏR DOKTORU elmi dərəcəsi verilmişdir.
Azərbaycan Respublikasinin Prezidenti Yaninda Ali Attestasiya Komissiyasi 30 oktyabr 2015-ci il tarixli ( protokol № 13 –R) qərarı ilə kimya kafedrası üzrə PROFESSOR elmi adı verilmişdir.
Azərbaycan SSR Maarif Nazirinin 172 №-li 5 iyul 1982-ci il tarixli əmri ilə MÜƏLLİM METODİST adı verilmişdir.

Əmək Fəaliyyəti
1960-cı ildən əmək fəaliyyətinə başlamışam. 1968-ci ilə dək istehsalatın müxtəlif sahələrində o, cümlədən geologiyada, tikintidə, kiməvi zavodda fəhlə, operator köməkçisi, kiçik elmi işçi vəzifələrində çalışmışam.

1968-ildən Naxçıvan Muxtar respublikasını Ordubad rayonunda doğulduğum Unus kəndində müəllimlik fəaliyyətinə başlamışam.
09.01.1998-ci ildən H.Zərdabi adına GDP institunun (indiki GDU-nin) kimya kafedrasında müəllimlik fəaliyyətinə başlamışam.Həmin ildən əvəzçi müəllm, müəlim, dosent əvəzi, dosent, professor əvəzı, professor vəzifələrində çalışmışam.
Hal-hazırda həmin kafedrada professor vəzifəsində işləyirəm.

Təltifləri
11 dekabr 1981-ciildəAzərbaycan SSRMaarif Nazirliyi Maarif , Ali Məktəb və Elmi İdarə İşçiləri Həkarlar İttifaqının Respublika Komitəsi tərəfindən Gənc nəslin təlimi və kommunist tərbiyəsində əldə etdiyi nailiyyətlərə görəFƏXRİ FƏRMANLA təltif olunur.
29 aprel 1988-ci ildə Əmək Veteranı medalı ilə təltif olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikasi Təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universiteti 75 İllik Yubileyi Münasibəti İlə Fəxri Fərmanla Təltif Edilir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ
Kimyanın tədrisi metodlarının təkmilləşdirilməsi mövzusunda tədqiqat işi aparılır.

KİTABLAR
Kimyadan sinifdənxaric işlərdə təbiətin mühafizəsi məsələlərinin öyrədilməsi yolları.(metodik vəsait) Gəncə -2000
Orta ümumtəhsil məktəblərində kimyanın digər təbiət fənnləri ilə əlaqəli tədrisi prosesində ekoloji biliklərin məzmunu və öyrədilməsi yolları.Bakı – “ELM “ -2005
Kimyanın tədrisində ekoloji biliklərin öyrədilməsi yolları.( metodik tövsiyə ) Bakı -1985
Kompleks birləşmələr. I – hissə ali məktəblər üçün dərs vəsaiti . Gəncə -2001
Kimyadan sinifdənxaric işlərdə ekoloji məsələlərin öyrədilməsi yolları .Bakı-“ELM“-2012
Kompleks birləşmələr kimyası. Ali məktəblər üçün dərslik. Gəncə -2012
Kimyanın tədrisi metodikası. I- hissə. Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı “ElM -2012
Kimyanın tədrisi üsulu praktikumu. Bakı “ElM” -2012
Kimyanın tədrisi metodikası. II- hissə. Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı “ElM “ -2013
Kompleks birləşmələr kimyası. Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı “ELM” -2014
Qeyri-Üzvi kimyanın tədrisi metodikası. Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı “ELM” -2014
Kompleks birləşmələr kimyasından məsələlər və nümunələr. Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı “ELM” -2015
Üzvi kimyanın tədrisi metodikası. Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı “ELM” -2015

SEÇİLMİŞ ELMİ ƏSƏRLƏRİ

 1. Kimya dərslərində effektiv təlim texnologiyalarından istifadə .Elmi metodik Məcmuə “Kimya Məktəbdə”-2014( 1) cəh.29-35
 2. К методике изучения химического равновесия. Научно-методический журнал Химия в школе. ст.36-40, 2015 №3
 3. Активное обучение на уроках химии. Научно-методический журнал Химия в школе ст. 20-23., 2016 № 7
  Использование основ медицинских знаний при изучении химии. Научно-методический журнал Химия в школе. ст. 8- 11., 2017 № 2
  Об усилении практических направленности учебного процесса. Научно-методический журнал Химия в школе Ст. 28-32., 2018 № 5
  Формирование элементов медицинских знаний при обучении химии. Научно-методический журнал Химия в школе Ст.46-50. 2019 № 1
  Об использовании в учебном процессе элементов исследовании. Научно-методический журнал Химия в школе Ст.35-39 . 2020 № 1
  Из опыта обучения школьников приемам прогнозирования. Научно-методический журнал Химия в школе Ст.47-51. 2021 № 1
  О, развитии интеллектуальных умений в процессе обучения. Научно-методический журнал Химия в школе Ст.39-41. 2022 № 1
 4. Развитие творческого мышление школьников при обучении химии. Научно-методический журнал Химия в школе Ст. 2023 №
 5. К методике формирования химических понятий. Научно-теоретический и методический журнал. Химия в школе Ст. 46-50. 2024 №1
  Beynəlxalq Seminar, simpozium və konfranslarda İştirakı.
  Fənlərarası əlaqə prosesində ekoloji proseslərin öyrədilməsi yolları.Beynəlxalq Elmi Simpozium . Gəncə-05-may- 2004
  2.Müəllim hazırlığının etik problemləri. Beynəlxalq Elmi Konfrans. 28-29 oktyabr – 2011.
  Müasir kimyanın ekoloji problemləri 2-ci Beynəlxalq Elmi Konfrans. Bakı-7-8 noyabr -201.
  Böyüməkdə olan gənc nəslin həyata hazırlanmasında Heydər əliyev irsindən istifadənin rolu. Beynəlxalq Elmi Konfrans Gəncə- 06-07- may – 2013.
  Müasir kimyanın ekoloji problemləri. Elmi Konfrans. Gəncə-12-13 may-2014 –cü il.
  Kimyanın tədrisində praktik istiqamətin gücləndirlməsi. Elmi –Praktik konfrans. Gəncə -05 -06 may 2015-ci il
  Kimyanın tədrisində ekoloji bacarıqların formalaşdırılması.Beynəlxalq elmi konfrans.Gəncə- 4-5 may 2017.
  Etilen və onun homoloqları mövzusunun tədrisində fəal təlim metodlarından istifadə .
  Beynəlxalq Elmi Konfrans. Gəncə -04-05-may 2018.
  Böyüməkdə olan gənc nəslin həyata hazırlanmasında Heydər əliyev irsindən istifadənin rolu.
  Beynəlxalq Elmi Konfrans. Gəncə- 06-07- may-2022.
  Müəllim hazırlığının etik problemləri. Beynəlxalq Elmi Konfrans .Naxcıvan -08-09 dekabr – 2022.
  Kimyanın tədrisində təbiətin mühafizəsi məsələlərinin öyrədilməsində sinifdənxaric işlərdə istifadə edilməsi. Beynəlxalq Elmi Konfrans Gəncə-05-06 may.-2023

Dil bilgiləri :
Azərbaycan dili
Rus dili.

Partiyalılığı :
2002-ci ildən YAP-in üzvüdür.