BAŞ MÜƏLLİM HACIYEV YUNİS HÜSEYN OĞLU

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT 3 yanvar 1965-ci ildə Gəncədə müəllim ailəsində anadan olmuşdur.
Təhsili:
1983-cü ildə Kazan kimya-texnologiya instituna (Rusiya) daxil olmuşdur.
1985-cü ildə Kazan Dövlət Universitetinə (Rusiya) köcürülmüşdür və 1989-cü ildə həmin Universiteti bitirmişdir.
Əmək fəaliyyəti
1982-ci il – Beynəlmiləl fəhlə gənclər məktəbində laborant
1989-1998-cu illər-AKTA-nın (indiki ADAU) kimya kafedrasında baş laborant
1998-2003-cü illər-AKTA-nın Kimya kafedrasında müəllim
2003-2005-ci illər-GDU-nun Kimya kafedrasında müəllim
2005-ci ildən-GDU-nun Kimya kafedrasında baş müəllim
Təltifləri:Gəncə Dövlət Universitetinin 26 dekabr 2019-cu il tarixli 2/201 saylı əmri ilə Fəxri Fərmanla təltifedilmişdir.
Tədqiqat sahəsi:
Etanolhidrazin əsasında hidrazonların və onların törəmələrinin alınması və tədqiqi.
Elmi əsərləri:
Синтез производных гидразина на основе этaнолгидразина и их испытание в сельском хозяйстве. Материалы IV Республиканской научно-технической конференции: «Химия в сельском хозяйстве» стр.24, Баку, ноябрь 1989 г.
Синтез 2,2-диалкил (фенил)-4-(2-окси-этил) тиадиазинов. Журнал «Химия гетероциклических соединений» . №6 стр.838-839, Рига, Латвия, 1991
Hidrazonların borat turşusu ilə reaksiyaları əsasında borüzvi birləşmələrin sintezi. Gəncə Regional Elmi Mərkəzinin xəbərlər məcmuəsi. №21, səh 32-34, “Elm” Gəncə, 2006
Реакции взаимодействия этанолгидразонов пропионовогоальдегида и дипропил-кетона с борной кислотой. Журнал «Проблемы химии», №3, стр.422-426, Баку, 2011
Синтез сераорганических соединений на основе реакций гидразонов ацетона и ацетальдегида с диметилсульфоксидом. Журнал «Проблемы химии», №3, стр.502-505, Баку, 2011
Tsiklik ketonların etanolhidrazonlarının sintezi və bəzi çevrilmələri. “Kimya problemləri” jurnalı. №4, s.540-542, Bakı, 2012
Əvəzlənmiş etilhidrazinlərin əsasında heterotsiklik birləşmələrin sintezi. AMEA-nın Gəncə bölməsinin Xəbərlər Məcmuəsi, s.21-25, №3(61), Gəncə, 2015
2-Oksindolun və törəmələri-ninsintez üsulları və onların tətqiqi. GDU-nun Elmi Xəbərləri.s.21-23, Gəncə,2016
Ketospritlərin monoəvəzli hidrazinlərlə reaksiyalarının tədqiqi. GDU-nun Elmi Xəbərləri 1.s.56-58, 2017
Beynəlxalq konfrans və simpoziumlarda iştirakı
Karbonilli birləşmələrin etanolhidrazonlarının sintezi və heksametildisilazanla qarşılıqlı təsir reaksiyaları. Prof.A.Ə.Verdizadənin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş «Üzvi reagentlər analitik kimyada» respublika konfransının materialları. səh. 62-63,Bakı, 2009
Hidrazin birləşmələrinin sintezi və onların bəzi çevrilmələri. Aspirantların və gənc tədqiqatçıların VI respublika elmi konfransının materialları. səh. 112-114, Bakı, fevral 2000.Silazanla hidroksil-, amin-, tiol-, fosfin qrupları tərkibli birləşmələrin qarşılıqlı təsir reaksiyalarının tədqiqi. Aspirantların və gənc tədqiqatçıların VII Respublika Elmi Konfransının Materialları. səh. 86-87, Bakı, iyun 2001.
Реакция гексаметилдисилазана с 2(2/-гидроксиэтил)-гидразонами кетонов и 2,2-диметил-4-дитиокарбокси-тетрагидро-1,3,4-оксадиазином. Материалы IV Всесоюзного симпозиума по кремнийорганическим соединениям.стр.16-21, Иркутск, октябрь 1989 г.
Синтез винилгидразонов. Тезисы докладов Российской конференции «Актуальные проблемы нефтехимии», стр. 105, Москва, РФ.апрель 2001.
Силилирование алифатических гидроксикетонов. Тезисы докладов Всероссийского симпозиума «Химия органических соединений кремния и серы» стр.92. Иркутск, РФ, декабрь 2001.
β- oksietilhidrazonların dehidratasiyası. XXVIII Türkiyə ulusal kimya konqresi. Bildiriözətləri. Səh.921. Qars. Türkiyə, 5-9 iyul 2004.
Синтез алкилсульфидпропилгидразинов и гидразонов. III Международная конференция «Тонкий органический синтез и катализ», посвящённая 85-летию АГНА. Тезисы докладов. cтр. 118-120. Баку, 14-16 декабря 2005.
Силилированиетиол-и гидроксилсодержащих алкилгидразинов и гидразонов. Материалы V Республиканской научно-практической конференции: «Утилизация отходов пром.сти и рудных минеральных месторождений с целью охраны окружающей среды и экономии природных ресурсов» стр.15-16, Гянджа, март 1993.
Etanolhidrazin əsasında 5 və 6-üzvlü birləşmələrin sintezi. Az.EA-nın 50 illiyinə həsr edilmiş elmi konfransın materialları, G.E.M. nəşri, səh.87-91, may 1995.
Hidrazinin pestisid xassəli bəzi törəmələrinin sintezi və sililləşdirilməsi. ADKTA-nın professor-müəllim heyətinin 1998/99 tədris ilindəki elmi işlərinin yekununa həsr edilmiş praktik konfransın materialları, səh. 34, may. 1999.
Синтез и превращения этанолгидразонов альдегидов и кетонов циклического ряда. Сборник научных трудов Телавского Государственного Университета (Грузия), №2(24), стр.47-50, 2008.
Kitablar:
Təbii birləşmələr kimyasının əsasları. Dərs vəsaiti. 2021.
Dil bigiləri:
Rus, türk, ingilis
Partiyalılığı:
2005-ci ildən YAP-ın üzvü