BAŞ MÜƏLLİM HACIYEV YUNİS HÜSEYN OĞLU

baş müəllim Hacıyev Yunis Hüseyn oğlu

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
03 yanvar 1965-ci ildə Gəncə şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.1972-ci ildə Gəncə şəhəri 1 nömrəli məktəbə gedib,1982-ci ildə həmin məktəbi əla qiymətlərlə bitirmişdir.
1983-cü ildə Kazan kimya-texnologiya instituna (indiki RF) daxil olmuş,1984-cü ildə ordan Kazan Dövlət Universitrtinə köçürülmə yolu ilə keçmişdir.KDU-nu 1989-cu ildə bitirmiş və həmin ildən AKTİ-yə (indiki ADAU) təyinatla gəlmişdir.1998-ci ilə kimi üzvi və bioloji kimya kafedrasında laborant və baş laborant vəzifəsində çalışıb.
1998-99-cu ildə həmin kafedranın stajoru,1999-2003-cü ildə assistenti olmuşdur.2003-cü ildə Gəncə Dövlət Universitetinə keçmişdir.2003-2005-ci illərdə GDU-nun kimya kafedrasında müəllim,2005-ci ildən hal-hazıra kimi baş müəllim vəzifəsində işləyir.
2005-ci ildən YAP-ın üzvüdür.Ailəlidir.

ELMİ FƏALİYYƏTİ
2001-2003-cü ildə AKTA-nın dissertantı olmuşdur.İşlədiyi elmi mövzunun adı – “Etanolhidrazin əsasında hidrazonların və onların törəmələrinin alınması və tədqiqi”dir.Elmi-tədqiqat işinin nəticələrinə görə 50-dən çox elmi məqalə və tezis Azərbaycanda,Rusiyada,Türkiyədə,İranda,Gürcüstanda,Latviyada müxtəlif jurnallarda və konfrans və simpozium materiallarında çap edilmişdir.
Hidrazonlar bir sıra kimyəvi xassələrə malikdirlər ki,bu xassələr onların xalq təsərrüfatının müxtləlif sahələrində istifadəsini mümkün,bir çox hallarda isə zəruri edir.

ELMİ NƏTİCƏLƏR:
1.Orijinal metodika üzrə hidrazin törəməsi və karbonilli birləşmələrdən müxtəlif hidrazonlar alınıb.
2.Etanolhidrazin əsasında alkoksihidrazonlar və müxtəlif heterotsiklik birləşmələr alınıb,hidrazonların tioqlikol turşusu,CS2,heksametildisilazanla,borat turşusu və s. reaksiyaları əsasında yeni birləşmələr alınıb,karbonilli birləşmələrin vinilhidrazonların sintez üsuluna görə patent verilib.
Sintez edilmiş birləşmələrin müxtəlif illərdə texnikada və kənd təsərrüfatı sahəsində sınaqları aparılmış və müəyyən müsbət nəticələr alınmışdır.
Bəzi sintez edilmiş birləşmələr D-11 markalı dizel yanacağına aşqarlar kimi sınaqdan keçirilmiş;AKTA-nın(ADAU) müxtəlif kafedralarında bitkilərin və ev quşlarının və heyvanlarının effektif mühafizə vasitələri kimi sınaqdan keçirilmiş, təstiq olunmuş və istifadəyə təklif olunmuşlar.

ƏN MÜHÜM NƏTİCƏLƏR AŞAĞIDAKI MƏQALƏLƏRDƏ VƏ ONLARIN ÇAP OLUNDUĞU NƏŞRLƏRDƏ ÖZ ƏKSİNİ TAPMIŞDIR:
1.Синтез 2,2-диалкил(фенил)-4-(2-оксиэтил)тиадизинов.Журнал «Химия гетероциклических соединений».№6.стр.838-839.Рига,Латвия,1991.
2.Синтез алкоксиэтилгидразонов.Сборник научных трудов АзСХА.стр.75-77,Гянджа,2000.
3.Hidrazonların borat turşusu ilə reaksiyaları əsasında borüzvi birləşmələrin sintezi.GREM-in xəbərlər məcmuəsi.№21,s 32-34.Gəncə 2006.
4.Реакция взаимодействия этанолгидразонов пропионового альдегида и дипропилкетона с борной кислотой.Журнал «Проблемы химии»,№3,стр.422-426,Баку,2011.
5.Синтез сераорганических соединений на основе реакций гидразонов ацетона и ацетальдегида с диметилсульфоксидом.Журнал «Проблемы химии»,№3,стр.502-505,Баку,2011.
6.Əvəzlənmiş etilhidrazinlərin əsasında heterotsiklik birləşmələrin sintezi.GREM-in Xəbərlər məcmuəsi,№3(61),s.21-25,Gəncə,2015.
Respublika və beynəlxalq əhəmiyyətli konfrans,konqres və simpoziumlarda iştirakçılıq:
1.Синтез производных гидразина на основе этанолгидразина и их испытание в сельском хозяйстве.Мат-лы 4-й респ.научно-технической конф-ции “Химия в сельском хозяйстве»,стр.22-23,Баку,1989.
2.Реакция гексаметилдисилазана с 2(2-гидроксиэтил)-гидразонами кетонов и 2,2-диметил-4-дитиокарбокситетрагидро-1,3,4-оксадиазином.Мат-лы 4-го всесоюзного симпозиума по кренийорганическим соед-ниям.стр.16-21,Иркутск,1989.
3.Etanolhidrazin əsasında 5- və 6-üzvlü birləşmələrin sintezi.Az.EA-nın 50 illiyinə həsr edilmiş elmi konfransın mat-rı,GREM-in nəşri,s.87-91,Gəncə,1995.
4.Hidrazin birləşmələrinin sintezi və onların bəzi çevrilmələri.Aspirantların və gənc tədqiqatçıların 6-cı respublika elmi konfransının mat-rı,s.112-114,Bakı,2000.
5.Синтез винилгидразонов.Тезисы докладов российской конф-ции “Актуальные проблемы нефтехимии»,стр.105.Москва,РФ,2001.
6.Silazanla hidroksil-,amin-,tiol-,fosfin- qrupları tərkibli birləşmələrin qarşılıqlı təsir reaksiyalarının tədqiqi.Aspirantların və gənc tədqiqaçıların 7-ci respublika elmi konfransının mat-rı,s.86-87,Bakı,2001.
7.О взаимодействии силазанов с соединениями,содержащими NH-,OH-,SH,PH-группы.Тезисы докладов всероссийского симпозиума “Химия органических соединений кремния и серы»,стр.93,Иркутск,2001.
8.Oksietilhidrazin əsasında heterotsiklik birləşmələrin sintezi.”Zərif üzvi sintez və kataliz” üzrə 2-ci beynəlxalq elmi konfransın mat-rı,s.51-52,Bakı,2002.
9.Katalizatorun iştirakı ilə vinil- və alkoksietilhidrazonların sintezi.”Zərif üzvi sintez və kataliz” üzrə2-ci beynəlxalq elmi konfransın mat-rı,s.116-117,Bakı,2002.
10.Oksietilhidrazonların dehidratasiyası.28-ci Türkiyə ulusal kimya konqresi,bildiri özətləri,s.921,Qars,Türkiyə,2004.
11.Etanolhidrazin əsasında pestisid xassəli birləşmələrin sintezi.28-ci Türkiyə ulusal kimya konqresi,bildiri özətləri.s.970,Qars,Türkiyə,2004.
12.Синтез алкилсульфидпропилгидразонов и гидразонов.3-я международная конф-ция “Тонкий органический синтез и катализ»,посвященная 85-летию АГНА.Тезисы докладов,стр.118-120,Баку,2005.
13.Изучение реакций взаимодействия гидразонов карбонильных соединений с борной кислотой.Мат-лы 2-й республиканской конф-ции «Молодой химик»,стр.120121,Баку,2006.
14.Karbonilli birləşmələrin etanolhidrazonlarının sintezi və heksametildisilazanla qarşılıqlı təsir reaksiyaları.Prof.Ə.Verdizadənin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş «Üzvi reagentlər analitik kimyada” respublika konfransının mat-rı,s.62-63,Bakı,2009.
15.Karbonilli birləşmələrin etanolhirazonlarının sintezi və onların borat turşusu və dimetilsulfoksidlə qarşılıqlı təsir reaksiyaları.Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 870 illik yubileyinə həsr olunmuş “Biokimyəvi nəzəriyyələrin aktual problemləri” adlı 2-ci beynəlxalq konfransın mat-rı,s.54-57,Gəncə,2011.

İCTİMAİ-SOSİAL HƏYATDA İŞTIRAK:
Universitetin,fakultənin,kafedranın həmçinin şəhərimizin ictimai,siyasi tədbirlərində və aksiyalarında iştirak edir,rəhbərliyin verdiyi tapşırıqları yerinə yetirir.