BAŞ MÜƏLLİM HÜSEYNZADƏ AYNUR SİYAVUŞ QIZI

????????????????????????????????????

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT
• 25 sentyabr 1977-ci ildə Gəncə şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 2 övladı var.
TƏHSİLİ. ELMİ DƏRƏCƏSİ, ELMİ ADLARI
• 1995-ci ildə Gəncə şəhər 39 saylı orta məktəbin rus bölməsini bitirmişdir.
• 2000-ci ildə Baki Dövlət Universitetinin bakalavr pilləsini biologiya ixtisası üzrə bitirmişdir.
• 2002-ci ildə Baki Dövlət Universitetinin maqistr pilləsini biologiya və biotexnologiya ixtisası üzrə bitirmişdir.
• AMEA-nın Botanika İnstitutunun biofizika ixtisası üzrə dissertantıdır.
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
• 2002-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Botanika kafedrasında – müəllim
• 2008-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Botanika kafedrasında – baş müəllim
“Enzimologiya”, “Biotexnologiya”, “Biometriya”, “Həyat bilgisi və onun tədris metodikası” fənnləri üzrə mühazirə və laboratoriya dərsləri tədris edir.
TƏDQİQAT SAHƏSİ
• Buğda xloroplastlarında xlorofill-zülal komplekslərinin formalaşmasın və fotokimyəvi reaksiyalara manqanın təsirinin tədqiqi.
• 12-ə yaxın elmi əsəri var.
BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
• Действие Мn2+на активность фотосистемы II в листьях пшеницы в процессе формирования фотосинтетического аппарата. Aqrar təhsil sistemində innovasiya texnologiyalarının tətbiqi və beynəlxalq əməkdaşlıq formaları.Beynəlxalq elmi-praktik konfransın tezisləri (21-22 may).Gəncə-2010.
• Действие Мn2+ на активность фотосистемы II в листьях пшеницы в процессе формирования фотосинтетического аппарата.Актуальные проблемы биоэкологи.Сборник материалов II Международной научно-практической конференции 26-28 октября 2010 г.Москва.
• Действие катионов Мn2+ и Al 3+ на состояние фотосинтетической мембраны проростков пшеницы Triticum aestivum L. в биогенезе.IV Съезд биофизиков России. Материалы докладов. Симпозиум II,20-26 августа 2012г. Нижний Новгород. Россия.
• Photoinhibition and repair of PS II activity in the wheat leaves (Triticum aestivum L.) at the biogenesis processes.III Beynəlxalq Elmi Konfransının materialları (7-8 May) BDU.Bakı-2013.
• Исследование влияния фотоингибирования и восстановления фотоингибирования и восстаовления ФС 2 на показатели замедленной флуоресценции Хл а в листьях пшеницы в прцессе биогенеза.”Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri”.Beynəlxalq konfrans materialları.12-13 May 2016,GDU.Gəncə.
• Buğda cücərtilərində xlorofilin ləngidilmiş flüoresensiya göstəricilərinə fotoinhibirləşmənin təsirinin tədqiqi. Gəncə Dövlət Universiteti.Təbiət və İqtisad elmlərinin aktual problemlərinə həsr olunmuş beynəlxal konfrans.2023, GDU.Gəncə.
SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
• The Assemblage of chlorophyll-protein complexes of thylakoid membranes under heavy metals action. GESELLSCHAFT DEUTSCHER CHEMIKER e.V. Metallomics 2011.Geormany.
• Действие катионов Mn2+ и Al3+ на состояние фотосинте-тической мембраны проростков пшеницы Triticum aestivum L. в биогенезе. IV Съезд Биофизиков России.Нижний Новгород.Нижегородский Государственный Университет им. Н.И.Лобачевского.Материалы докладов(20-26 августа).2012.
• Влияние ионов Mn2+ на интенсивность замед-ленной флуоресценции хлорофилла в проростках пшеницы. AMEA-nin Gəncə Bölməsinin Xəbərlər məcmuəsi.№ 3(73).Gəncə.2018.
• Effect of manganese ions on the state of chlorophyll-protein complexes of photosystem II at low pH. Advances in Biology & Earth Sciences. Vol.7, No.3. 2022, pp.192-197.
DİL BİLGİSİ:
Azərbaycan, Rus, Türk, İngilis (lüğətlə)
PARTİYALIĞI:
• 2002-ci ildən YAP-ın üzvüdür.