KİMYA ÜZRƏ FƏLSƏFƏ DOKTORU, DOSENT RZAYEVA MƏTANƏT FİRUDDİN QIZI

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT 15 aprel 1977-cı il Neftçala rayonundaziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Ailəlidir, iki övladı var.
Təhsili:
1994-1998-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsindətəhsil alaraq fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
1998-2000-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinin Üzvi kimya ixtisası üzrə magistratura şöbəsində təhsil alaraq fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
Elmi dərəcəsi və adları
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 3 iyun 2014- cü il tarixli (Pr. №17-k) qərarı ilə Kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilmışdir.
Respublikası Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 1fevral 2019-cu il tarixli (Pr. №02-k) qərarı ilə Kimya kafedrası üzrə dosent elmi adı verilmışdir.
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
2001-2002-ci illərdə H.Zərdabi adina KDPİ-də (indiki Gəncə Dövlət Universiteti) Kimya kafedrasında0.5 ştajçı müəllim
2002-2010-cu illərdə Gəncə Dövlət Universitetində Kimya kafedrasındatam ştaj müəllim
2010-2017-cu illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya kafdrasında baş müəllim
2019-cu illərdən Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya kadrasında dosent
Təltifləri
Gəncə Dövəltinin Universitetin 2014-cü il tarixli əmri ilə Fəxri fərmanla təltif edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 2018-ci il 1 noyabr tarixli K-1132 nömrəli əmri iləAzərbaycan Respublikası Qabaqcıl Təhsil İşçisi döş nişanı ilə təltif olunmuşdur. (№ 002342)TƏDQİQAT SAHƏSİ
Metalların üzvi türşularla əmələ gətirdiyi karboksilatların sintezi, pirazin və piridin adduktlarının sintezi və quruluş tədqiqi.
SEÇİLMİŞ ELMİ ƏSƏRLƏRİ:
Bis-akvo-o-aminbenzoato-p-aminbenzoato manqan (II) dihidrat toyuqlarda perozis xəstəliyinə qarşı maddə kmi Azərbaycan Reaspublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi. Sənədin nömrəsi: 2008 00 36
Bis-akvo-p-aminbenzoato-o-aminbenzoato dəmir (II) dihidrat üzümün xloroz xəstəliyinə qarşı preparat kimi.Azərbaycan Reaspublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi. Sənədin nömrəsi: 2008 00 37
Mono-tereftalato-mono-pirazino mis (II) qapalı zəncirli olefinlərin oksidləşməsində katalizator kimi Azərbaycan Reaspublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi.
Sənədin nömrəsi: 2008 00 57
Crystal and molecular structures of tetra aqua (di-para-oxybenzoato)iron (II) tetrahydrate Russian Journal of Coordination Chemistry, 2010, №1, pp.73-75.
Синтез и исследование аквакомплексов пара-хлор-орто-нитробензоатовCo(II),Mn(II), Ni(II), Zn(II), Cd(II)Научное обеспечение развития АПК в условиях реформирования.«Сборних научных трудов ». СанктПетербург,2011, стр.409-410
Кристаллическая структура комплексов двухвалентных Со,Ni и Cd с анионами бензойной и 2-(ацетиламино)-5-нитробензойной кислотoKристаллография, 2012,Том 57, №2, стр.256-260
Синтез и структурное исследование нового комплекса 3,5-динитробензоато Co(II).“European Applied Sciences” . Германия 2013 № 5. s.70-74
Синтез и структурное и исследование ди –пиридина–бис– динитробензоато Сd(II).“European Applied Sciences”. Германия 2013 № 6. s. 30-34
Синтез и исследование новых комплексов металлов Pt (III), Au(III), Pd(II) с пара-аминобензойной кислоты. Europeische Fachhoch-schule. European Applied Sciences №2, 2015. Стр.40-42. Germany
Синтез и физико-химические исследование новых комплексов La(III), Sm(III), Dy(III) с 3,5-динитробензойной кислоты Europeische Fachhoch-schule. European Applied Sciences №2, 2015.Стр.37-39. Germany
Crystal and molecular structure of bis (para-aminosalisilato)-di pyridine cadmium (II) The USA Journal of Applied Sciencas 2015. № 6, p.26-29
Kation boyaqlarla boyama prosesinin kimyəvi xüsusiyyətlərinin tədqiqiFırat Universitesi Fen
Bilmleri Dergisi,Türkiyyə.2016.Səh. 111-113
BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKIKpucтaллическая и молекулярная структура oрта-аква-ди-пара-оксибензота Fe(II)XXIV МеждународнаяЧугаевская Конференция по координационной химии. Санкт-Петербург, 2009, стр.147
Кристаллическая и молекулярная структура тетра-аква-бис-ди-пара-нитросалисилата Ni(II) XXIV Международная Чугаевская конферен-ция по координационной химии. Тезисы док ладов, Санкт-Петербург, 15-19 июня 2009, с. 147
Kpucтaллическая и молекулярная структурадиаквабис 5-нитро, 2-ацетамидобензоато кадмия(II) дигидрат XXV МеждународнаяЧугаевская Конференция по координационной химии. Суздаль, 2011,стр.326
Синтез и структурное исследование 5- нитро, 2-ацетамидобензоатоMn(II) и его пиридиного аддуктаXXV Международная Чугаевская Конференция по координационной химии. Суздаль, 2011,стр.347
“Синтез и исследование комплексных соединений антранилатовZn(II), Cd(II) и их пиразиновых аддуктовVI Международная заочная научно-практическая конференция,Москва 2013,стр. 16-20
Синтез и исследование аквакомплексов и пиразиновых 5-нитро, 2-ацетамидобензоатов металловZn(II), Cd(II) Всероссийская конференция молодых ученых, аспирантов и студентов международным участием по химии нанаматериалом «Менделеев-2013». Санкт-Петербург,2013, стр.112-113
Синтез и исследование комплексов и металловCu(II), Ag(I), Au(III), Zn(II), Cd(II) c 5- нитро, 2-ацетамидобензойной кислотыМеждународнаяКонференция « Перспективы развития науки в XXI веке» Донецк, 2013, стр. 8-11
Синтез новых комплексов платина, палладия и золота с 3,5-динитробензойной кислотойVIII Всероссийская конференция c международным участием молодых ученых, по химии «Менделеев-2014 ». Санкт-Петербург,2014, стр.200-201
Отходо западного региона Азербайджанской республикиМатериалы Международных научно практическихКонференций общества науки творчества, Россия, г.Казань, 2015,№ 22. стр. 191-193
Термогравиметрическое исследование металлорганических соединений Eu(III), Gd(III), Кластер конференций по органической химии« ОргХим – 2016» Санкт Петербург (пос. Репино)27июня- 01 июля 2016 г. стр.784 ,
Structural Features of Complexes of Rare- Earth Elements with BenzoicAcid Derivatives.3rd INTERNATIONAL TURKIC WORLD CONFERENCEONCHEMICAL SCIENCES AND TECHNOLOGIE (3rd ITWCCST) 10-13 SEPTEMBER2017BAKUAZERBAIJAN. Səh. 29
Study of the method of synthesis and properties of ethers adipic acid . IV International scientific conference. London. Great Britain. 09-10.02.2023. “Ghallenges and problems of modern science”., p.14-17
KİTABLAR
Üzvi kimyadan təcrübə məşğələləri. Dərs vəsaiti 2011
Keçid elementlər kimyası . Dərs vəsaiti 2017
Dil bilgiləri:
Rus dili, İngilis dili
Partiyalığı:
2009-cu ildən YAP-ın üzvüdür