BAŞ MÜƏLLİM MEHDİYEVA SAMİRƏ TOFİQ QIZI

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
Samirə Tofiq qızı Mehdiyeva 25 fevral 1977-ci ildə Mingəçevir şəhərində dövlət qulluqçusu ailəsində anadan olmuşdur. 1984-cü ildə Mingəçevir şəhər 1№ li orta məktəbə daxil olmuşdur. 1994-cü ildə həmin məktəbi bitirib H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun ( indiki Gəncə Dövlət Universiteti) kimya ixtisasina daxil olmuşdur. 1998-ci ildə bakalavr pilləsini bitirib magistraturaya daxil olmuşdur. 2000-ci ildə magistraturanın “ Üzvi kimya” ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2001-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya kafedrasında müəllim, 2010-cu ildən hal-haziradək baş müəllim vəzifəsində çalışır. 2008-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin dissretanturasına daxil olmuşdur. 2015-ci ildə “Neft kimyası” ixtisası üzrə “ C6-C10 alkilmetakrilatlar, α-olefinlər və mürəkkəb allil efirləri əsasında polimer aşqarların sintezi və tədqiqi” mövzusunda dissertasiya işi müdafiə etmişdir.
Ailəlidir, iki övladı var.

İŞ TƏCRÜBƏSİ
2001-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya kafedrasında müəllim, 2010-cu ildən hal-hazıradək baş müəllim vəzifəsində çalışır.
Elmi fəaliyyəti
“ C6-C10 alkilmetakrilatlar, α-olefinlər və mürəkkəb allil efirləri əsasında polimer aşqarların sintezi və tədqiqi” mövzusunda tədqiqat işi aparmışdır. Bundan başqa 6 fənn proqramını Təhsil Nzirliyinin qrifi ilə nəşr etdirmişdir. İşlədiyi illər ərzində 25 elmi əsərləri müxtəlif yerli və xarici jurnallarda nəşr edilmişdir.

ELMI FƏALLIYƏTINDƏ ALDIĞI ƏN MÜHÜM NƏTICƏLƏR
Aparılan elmi tıdqiqat işində yeni yüksək özlülük indeksinə malik sürtgü yağları alınmışdır. Sintez edilmiş sürtgü yağları yuyucu-dispersləyici və antikorroziya xassəllərinə görəməlum aşqarlardan üstünlüyü ilə fərqlənir.
Ən mühüm elmi nəticələrin məzmunu çap olunduğu jurnal və onun yeri, tətbiqi, elmi yeniliyi və praktiki əhəmiyyəti aşağidaki məqalələrdə öz əksini tapmişdir:
1. Ə.İ.Əhmədov, E.İ. Məmmədov, Q.B.Qurbanov, S.T.Mehdiyeva Funksiyalaşdırılmış polialkilmetakrilatlar çoxfunksiyalı aşqarlar kimi. Akademik Ə.M.Quliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı. Məruzələrin tezisləri, Bakı,2012, s.33
2. Ахмедов А.И., Мехтиева С.Т., Гамидова Д.Ш., Гасанова Э.И. Химически модифицированные олигомеры 4-метилпентена-1 в получении высокоиндексных масел, Тезисы ХХVI Международной конференции Реактив-2012, Минск, 2-4 октябрь, с.99
3. Ə.İ.Əhmədov, S.T.Mehdiyeva, C.Ş.Həmidova, E.İ.Həsənova Kalsium-dipolialkiltiofosfat neft yağlarına çoxfunksiyalı aşqar kimi. Monomerlər və polimerlər kimyasının problemləri, II Respublika Elmi Konfransının materialları, 2012, 31 oktyabr-01 noyabr, s.130
4. Ахмедов А.И., Гамидова Д.Ш., Мехтиева С.Т. Синтез диполиалкилтиофосфатов – полифункциональных присадок к моторным маслам // Нефтепереработка и нефтехимия, 2012, №12, с.42-44
5. Mehdiyeva S.T., Əhmədov Ə.İ, Məmmədov E.İ. Heksen-1-inden birgə oliqomerlərinin sintezi və neft yağlarına sintetik komponent kimi tədqiqi // Az. Kimya jurnalı, 2012, №4, s.88-94
6. Ахмедов А.И., Мехтиева С.Т., Гасанова Э.И. смешанная соль диполиалкилтиофосфиновой кислоты и алкилфенола в качестве полифункциональной присадки // Нефтепереработка и нефтехимия, 2013, №1, с.34-36
7. Мехтиева С.Т., Ахмедов А.И., Гасанова Э.И. Синтез соолигомеров гексена-1 с инденом и исследование их в качестве синтетического компонента к нефтяным маслам // Нефтепереработка и нефтехимия, 2013, №1, с.37-39
8. Ахмедов А.И., Гамидова Д.Ш., Мехтиева С.Т. Синтез сополимеров аллилкапроната со стиром и исследование их в качестве вязкостных присадок // Журнал прикладной химии, 2013, т.86.ВЫп.6, с.998-1000
9. Mehdiyeva S.T., Əhmədov Ə.İ, Məmmədov E.İ. P və S tərkibli polialkilmetakrilat tipli aiqarların alınması // Az. Neft təsərrüfatı, 2013, №2, s.39-42
10. Mehdiyeva S.T., Əhmədov Ə.İ, Məmmədov E.İ., Qurbanov Q.B. Çoxfunksiyalı polialkilmetakrilat tipli aşqarın neft yağlarının tərkibində tədqi1qi // Az. Neft təsərrüfatı, 2013, №5, s.54-57

BEYNƏLXALQ ELMI KONFRANSLARDA, SIMPOZIUM VƏ QURULTAYLARDA IŞTIRAKÇILIQ ( KONFRASLARIN ADI, MƏRUZƏLƏRIN ADI, YERI VƏ S.)
1. Ə.İ.Əhmədov, E.İ. Məmmədov, Q.B.Qurbanov, S.T.Mehdiyeva Funksiyalaşdırılmış polialkilmetakrilatlar çoxfunksiyalı aşqarlar kimi. Akademik Ə.M.Quliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı. Məruzələrin tezisləri, Bakı,2012, s.33
2. Ахмедов А.И., Мехтиева С.Т., Гамидова Д.Ш., Гасанова Э.И. Химически модифицированные олигомеры 4-метилпентена-1 в получении высокоиндексных масел, Тезисы ХХVI Международной конференции Реактив-2012, Минск, 2-4 октябрь, с.99
3. Ə.İ.Əhmədov, S.T.Mehdiyeva, C.Ş.Həmidova, E.İ.Həsənova Kalsium-dipolialkiltiofosfat neft yağlarına çoxfunksiyalı aşqar kimi. Monomerlər və polimerlər kimyasının problemləri, II Respublika Elmi Konfransının materialları, 2012, 31 oktyabr-01 noyabr, s.130
4. “Müasir Biologiya və Kimyanın aktual problemləri” Elmi-Praktik konfrans. Gəncə12-13 may 2014-cü il; 05-06 may 2015-ci il.

İCTİMAİ-SOSİAL HƏYATDA İŞTİRAKI
Kafedranın, fakultənin və universitetin ictimai işlərində yaxından iştirak edir.
2001-ci ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.