DOSENT CƏFƏROV ELXAN FİRAD OĞLU

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

02.011945 – tarixində Cəbrayıl rayonunda ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Ailəlidir 5 övladı var.
Təhsili:
1969-cu ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinin «Kimya» ixtisasını bitirmişdir.
Elmi dərəcəsi və adları
05.02.1992-ci ildə ( protokol №4) “Doymamış karbofunksional Germanium (Qalay) üzvi birləşmələrin sintezi və xassələri” adlı mövzunu müdafiə edərək kimya elmləri namizədi adına layiq görülmüşdür.
06.2004-cü il tarixli ( protokol №21) qərarı ilə Kimya kafedrası üzrə “Dosent” elmi adı verilmişdir.
2004-cü ildən dosent vəzifəsində çalışır.
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1973-cü ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya kafedrasında laborant, laboratoriya müdiri, müəllim, baş müəllim, dosent, kafedra müdiri vəzifəsində işləmişdir. Bu dövrlərdə çoxlu sayda tələbələrin kimya iştisasını sevməsinə və bir mütəxəssis kimi yetişməsinə öz iş təcrübəsi əsasında köməklik etmişdir.
Təltifləri
04.02.2015-ci il №2569 saylı əmrlə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasında uzun müddət səmərəli elmi-pedaqoji fəaliyyətinə görə Fəxri fərmanla təltif edilmişdir.
13.11.2018-ci il tarixli 101 nömrəli qərarı ilə Gənc nəslin təlim-tətbiyəsindəki səmərəli xidmətlərinə, elmi-pedaqoji fəaliyyətinə və GDU-nun 85 illik yubileyi münasibətilə Fəxri fərmanla təltif edilmişdir.TƏDQİQAT SAHƏSİ
«Ge-N, Ge-O, Ge-S, Sn-N, Sn-S əlaqəli üzvi birləşmələrin sintezi, xassələri və tətbiqi sahələri»
Elmi istiqamətin əsas hissələri «Ge-N, Ge-O, Ge-S, Sn-N, Sn-S əlaqəli üzvi birləşmələrin sintezi, xassələri və tətbiqi sahələri»nin tədqiqinə həsr edilmişdir. Elmi fəaliyyətdə alınan nəticələr öz əksaini 35 elmi məqalələrdə tapmışdır. Bunlardan ən mühüm olanların siyahısı aşağıda verilmişdir:
1. Alkilgermanium halogenlərin bəzi ikili aminlərlə reaksiyası. Az.kim.curn. №6 1986
2. Tərkibində Si-S və Si-N əlaqə saxlayan üzvi birləşmələrin sintezi
3. Ge-N əlaqəli birləşmələrin sintezi Az.El.Ak.GREM Gəncə-2003 səh.38-39
4. Endik sırası Germanium (qalay) üzvi karbosilatların sintezi və tədqiqi Az.E.Ak. GREM
5. Gs-S Sn-S əlaqəli üzvi birləşmələrin sintezi GREM 2006 №3
6. Bəzi germanium və qalay karbofunksional birləşmələrin tətbiq sahələrinin tədqiqi Az.El.Ak. GREM Gəncə 2008 №33
7. Aromatik tiolların Germanium (Qalay) üzvi birləşmələrin sintezi. Az.El.Ak. Kimya Problemləri İnstitutu 2012
SEÇİLMİŞ ELMİ ƏSƏRLƏRİ:
Alkilgermanium halogenlərin bəzi ikili aminlərlə reaksiyası. Az.kim.curn. №6 1986
2. Tərkibində Si-S və Si-N əlaqə saxlayan üzvi birləşmələrin sintezi
3. Ge-N əlaqəli birləşmələrin sintezi Az.El.Ak.GREM Gəncə-2003 səh.38-39
4. Endik sırası Germanium (qalay) üzvi karbosilatların sintezi və tədqiqi Az.E.Ak. GREM
5. Gs-S Sn-S əlaqəli üzvi birləşmələrin sintezi GREM 2006 №3
6. Bəzi germanium və qalay karbofunksional birləşmələrin tətbiq sahələrinin tədqiqi Az.El.Ak. GREM Gəncə 2008 №33
7. Aromatik tiolların Germanium (Qalay) üzvi birləşmələrin sintezi. Az.El.Ak. Kimya Problemləri İnstitutu 2012
BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
Реакция фенилтиовинильных эфиров триалкилгерманий галогенов Кон. 150-лет Д.И.Менделеева Баку 1984 1 секция
2. Синтез и изучение биологической активности сероорганических соединений. Межвузовской Науч. Конф. Тбилиси 1981 2 сек. Стр.181-183
KİTABLAR
“Bəzi kimyəvi birləşmələrin canlı aləmə və ətraf mühitə təsiri” 2003
“Üzvi birləşmələrin sintezi və tədqiqi” A.E.Zeynalova, M.Ə.Nəbiyeva 2019
PARTİYALILIĞI:
YAP
DİL BİLGİLƏRİ:
Rus dili