Kimya tədrisi üzrə pedaqoji elmlər namizədi, dosent, qabaqcıl təhsil işçisi, ALVERDİYEV İSFƏNDİYAR CAVİD OĞLU

DSC_6838Kimya tədrisi üzrə pedaqoji elmlər namizədi, dosent, qabaqcıl təhsil işçisi,
Biologiya-kimya fakültəsinin dekanı
E-mail: ialverdiyev@mail.ru
Telefon iş: (022) 256 11 18, 050 660 57 17

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
21noyabr 1973-cü ildə Gəncə şəhərində anadan olub. 1980-1990-cı illərdə Gəncə şəhər Mir Cəlal adına 39 saylı orta məktəbində təhsil almışdır.
1991-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Biologiya-kimya ixtisasına əla qiymətlərlə daxil olmuş. 1996-cı ildə fərqlənmə diplomu ilə oranı bitirmişdir.
2003-cü ildə Bakı Dövlət Universitetində dissertasiya işini tamamlayaraq müdafiə etmişdir. 2009-cu ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya kafedrasının dosentidir.
2010-cu ildə İnteraktiv təlim üzrə sertifikat almışdır.
2014-cü ildən 23.03.01-Qeyri üzvi kimya ixtisası üzrə AMEA Gəncə bölməsinin elmlər doktoru proqramı üzrə (qiyabi) doktorantıdır.
2014-cü ildə Təhsil Nazirliyi tərəfindən qabaqcıl təhsil işçisi adına layiq görülmüşdür.
Ailəlidir üç övladı var.

HSİLİ, ELMİ ELMİ ADLARI

1996-cı ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Biologiya-kimya fakültəsini bitirmişdir. 2003-cü ildə Bakı Dövlət Universitetində “Pedaqoji Universitetlərdə kimyanın tədrisi prosesində hərbi biliklərin verilməsi mövzusunda dissertasiya müdafiə etmişdir.
2009-cu ildə dosent adı almışdır.
2014-cü ildə qabaqcıl təhsil işçisi döş nişanı ilə mükafatlandırılmışdır.
2014-cü ildə elmlər doktoru proqramı üzrə “Mis və gümüşün p2 elementlərlə xalkogenidlərinin və onlar əsasında çoxkomponentli funksional materialların alınmasının fiziki kimyəvi əsaslarını işlənməsi” mövzusunda elmi iş aparır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2011-ci ildən hal-hazıra kimi Biologiya-kimya fakültəsinin dekanıdır.
Gəncə Dövlət Universitetinin, Biologiya-kimya fakültəsinin, kimya kafedrası.
1996-cı ildən hal-hazıradək GDU-nin, Kimya kafedrasında çalışır.
Tədris etdiyi fənlər: Ümumi kimya, Qeyri üzvi kimuya, Kimyanın tədrisi metodikası.
90-dan çox məqalə, bir sertifikat, 2 dərslik və 1 monoqrafiya müəllifidir. 20 magistrə rəhbərlik edib.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Mis və gümüşün əmələ gətirdiyi funksional materialların alınmasının fiziki-kimyəvi əsaslarının işlənməsi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRASLARDA İŞTİRAKI (ÇAP OLUNAN MƏQALƏLƏRİ

• 2007, Almatada “İmpakt of pollutions on animal and animal produkts, Ksp.Eap.Arw” 982944.2008
• 2012, “Фундаментальные проблемы ионики твердого тела,Черноголовка,2012”
• 2012, “Всероссийская конференция химия твердого тела и функциональные материалы,2012, Екатринбург.”
• 2012, “Всеросс.Конф.» Современные проблемы химической науки и образования»Чебоксары,2012,”
• 2014, “ХV научно-техн.конф. «Наукаемкие химические технологии 2014,»Москва,2014”
• 2014, “VIII Международное научная конфренция «Кинетика и механизм кристаллизации вещества»,Иван,2014,с.141”
2015, “GDU,Muasir biologiya və kimyanın müasir problemləri Gəncə-2015”
• 2015, “İnternational Conference Applied Mineralogy and Advanced materials. AMAM-2015, Castellaneta Marina, 2015”
• 2015, “XV İnternational Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XV), Ivano-Frankivsk, Ukraine, 2015, p.337”
• 2015, “XX İnternational Conferenceon Chemical Thermodynamicin Russia, RCCT-2015, Nizhni Novgorod, 2014, p.82”
• 2015, “XV Всероссийская конференция «Высокочистые вещества и материалы. Получение, анализ, применение», Нижний Новгород, 2015, с.116”
• 2015, “Международная научная конференция «Полифункциональные химические материалы и технологии», г.Томск, Россия, 2015, т.1., с.216”
• 2015, “VII Научно-практическая конференция «Современные методы в теоретической и экспериментальной электрохимии», 201 5, й. Плес, Ивановская область, Россия, с.205”
• 2015, “VII Всерос. Конф. «физикохимические процессы в конденсированных средах и на межфазных границах-ФАГРАН-2015», Воронеж, 2015, с 337”

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

• İ.C.Alverdiyev. Gənclərin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi«Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi». Elmi – metodik jurnal, №1, 2001
• İ.C.Alverdiyev . Hərbidə istifadə olunan kimyəvi maddələr haqqında ilk anlayış «Kimya məktəbdə» elmi nəzəri və metodik məcmüə №5 Bakı 2004
• Е.А.Мяммядов, И.Дж. Алвердиев Импакт оф соме микролементс он анимал щеалтщ анд перфоманжес ин Азербайжан Импакт оф поллутионс он анимал анд анимал продуктс, Ксп.Еап.АрW. 982944. 2008
• İ.C.Alverdiyev. Q.B.Qurbanov, B.S.Məmmədov, S.R.Mərdanova, R.B.Həsənova Azərbaycanın dağ mədənlərində qızılın müasir üsullarla alınması və təyini üsullarıGDU-nin Elmi əsərləri, №39 Gəncə-2010
• S.Baqheri, Z.Əliyeva, Y.Yusibov . İ.C.Alverdiyev. Фазовые равновеся квазитройной системе Аg8SeS6-Ag8SnS6Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований,РАЕ,2014,ч2,с.45-51
• Yusibov Y.A, Abbasova V.A., Alverdiyev İ.J, Babanly M.B, Mashadieva L.F İnvestigation of phase transitions and thermodynamic properties of Ag 8BIVX6 (BIV –Ge, Sn, X-S Se) by EMF and DSC methods, XX İnternational Conferenceon Chemical Thermodynamicin Russia, RCCT-2015, Nizhni Novgorod, 2014, p.82
• Алвердиев И.Дж, Юсибов Ю.А, Бабанлы М.Б, Гусейнов Г.М, Аббасова В.А Новые фазы переменного состава в системе Cu-Ag-Ge-S Международная научная конференция «Полифункциональные химические материалы и технологии», г.Томск, Россия, 2015, т.1., с.216
• Алвердиев И.Дж, Аббасова В.А, Юсибов Ю.А, Бабанлы М.Б,Электрохимическое исследование термодинамических свойств системы Cu8GeS6-Ag8 GeS6 , VII Научно-практическая конференция «Современные методы в теоретической и экспериментальной электрохимии», 201 5, й. Плес, Ивановская область, Россия, с.205
• Yusibov Y.A, Abbasova V.A., Alverdiyev İ.J, Babanly M.B, Gahramanova A.S Crystallization and phase transition of solid solutions based on the Cu 8GeX6 –Ag8 GeX6 (X-S, Se) systemsXV İnternational Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XV), Ivano-Frankivsk, Ukraine, 2015, p.337
• Yusibov Y.Ə., Abbasova V.A., Alverdiyev İ.J, Babanly M.B Phase equilibria in the Cu2Se-Ag2Se-GeSe2 system and some properties of intermediate phaseİnternational Conference Applied Mineralogy and Advanced materials. AMAM-2015, Castellaneta Marina, 2015

KİTABLAR

• Pedaqoji universitetlərdə qeyri-üzvi və üzvi kimyanın tədrisi prosesində tələbələrə hərbi biliklərin öyrədilməsi yolları, Bakı, «Maarif» nəşriyyatı, 2000
• Kimyadan müstəqil işlərin təşkili prosesində tələbələrdə hərbi vətənpərvərlik hisslərinin aşılanması «Gəncə polyaqrafiya» Gəncə, 2008
• Qeyri-üzvi kimyada xəlitələr, GDU-nun nəşriyyatı Gəncə-2009
• Qeyri-üzvi maddələrin elektrik keçiriciliyi, GDU-nun nəşriyyatı Gəncə-2009