BİOLOGİYA ÜZRƏ FƏLSƏFƏ DOKTORU, DOSENT RÜSTƏMOVA TÜKƏZBAN VAQİF QIZI

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
21 oktyabr 1972-ci ildə Goranboy rayon Xanqərvənd kəndində anadan olmuşdur. Ailəlidir, 1 övladı var, 2010-cü ildən YAP-nın üzvüdür.
2000-ci ildən Azərbaycan Fizioloqlar cəmiyyəti üzvü
2003-cü ildən Biologiya və kimya fakültəsində elmi şuranın üzvü
TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI
1. 1993-1997 Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Biologiya və əlavə kimya fakültəsində təhsil alaraq “Biologiya müəllimi” ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
2. 1997-1999 Gəncə Dövlət Universitetinin “İnsan və heyvan fiziologiyası “ ixtisası üzrə magistratuta pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
3. 2008 -ci ildə fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertasiya müdafiə etmişdir
4. 2010-cu ildə dosent elmi adı almışdır
5. 2013-cü ildən hal-hazıradək elmlər doktoru iddiaçısıdır
ƏMƏK FƏALIYYƏTI
1. 19.08.1999-cu ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Anatomiya, fiziologiya və zoologiya” kafedrasında müəllim.

2. 08.04.2005-ci ildən Anatomiya, fiziologiya və zoologiya kafedrasına baş müəllim
3. AAK-nın 23 fevral 2010-cü il tarixli protokol №10-k/FD seryalı 06/20 qərarı ilə biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilmişdir.
4. Universitet Elmi Şurasının 16.01. 2012-ci il tarixli (08 saylı protokol) qərarına əsasən həmin kafedrada müsabiqə yolu ilə dosent (attestatsız).
5. 28.09.2013-cu il tarixli (protokol №20-K) qərarı ilə anatomiya, fiziologiya və zoologiya kafedrası üzrə dosent almi adı verilmişdir.
6. 2013-hal-hazıradək Gəncə Dövlət Universiteti Anatomiya, fiziologiya və zoologiya” kafedrasında dosenti
İnsan və heyvan fiziologiyası, Mərkəzi sinisr sisteminin fiziologiyası, Həzmin fiziologiyası, Qan və qan dövranı fiziologiyası, Əməyin fiziologiyası, İnsan və heyvan fiziologiyasınln tarixi metodologiyası, Böyük ixtisas təcrübəsi fənnləri üzrə mühazirə dərsləri aparır.
65 elmi əsərin, 20 fənn proqramın, 3 dərslik və 1 metodiki vəsaitinin müəllifidir.

ELMİ FƏALİYYƏTİ
Gənclik yaş dövrlərində ali məktəblərdə təhsilin çətinliyinə adaptasiya olma prosesinin özünə məxsus xüsusiyyətləri mövcuddur və təbii olaraq bu xarakter xüsusiyyətlər tələbələrin fizioloji yaşından, ailə vəzyiyyəti və maddi durumundan, təhsil aldığı fakultədə keçilən fənlərin ağırlıq dərəcəsindən, gəncin somatik və psixo-nevroloji xəstəliklərindən, temperamentindən və s. asılı olaraq inkişaf edərək formalaşır. Əsas məqsədi temperamentin tipindən asılı olaraq, tələbələrdə imtahan prosesində yaranmış EQ-in təsirindən psixofizioloji-həyəcan səviyyəsi ilə beyinin bioelektrik fəallığı və vegetativ dəyişikliklər arasında qarşılıqlı əlaqədəki dəyişikliklərin yaş xüsusiyyətlərini aşkar etmək olmuşdur. Müxtəlif yaşlı tələbələrdə imtahan prosesinin ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq ASF-nin temperament tipləri, həyəcan vəziyyəti, vegetativ və elektrofizioloji proseslərdə baş vermiş dəyişikliklərin korrelyasion əlaqələrin araşdırılması oğlan tələbələrin psixofizioloji tiplərinin təsnifatının əsası hesab oluna bilər. Beləliklə, tədqiqatın nəticələri tədris fəaliyyətinin optimallaşdırılmasında, imtahan stresinin korreksiyasında və tələbələrin sağlamlığının qorunmasın da istifadə edilə bilər.

TƏTQİQAT SAHƏSİ
“Sinir sisteminin tipoloji xüsusiyyətlərindən asili olaraq gənclərdə həyəcanliliq durumunun neyrofizioloji və psixofizioloji mexanizmiləri” mövzusunda doktorluq dissertasiyası üzərində çalışır.
AR Elm və Təhsil Nazirliyi, akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu ilə sıx əməkdaşlıq edir.
BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İSTİRAKI.

1. 04-05may 2017-cu ildə “Stres şəraitinin ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq tələbələrdə psixoloji-həyəcan göstəricilərinin xüsusiyyətləri” Gəncə dövlət Universiteti.Müasir təbiət elmilərinin actual problemləri. Beynəlxalq elmi konfrans
2. july5-8 2017.”The characteristics of the Psychological Excitement Performance of the Students Before the Exam” BELARUSIAN STATE UNIVERSITY The 3rd international symposiumon euroasian biodiversity Minsk Belarus.
3. 2017 Relationship parameters of temperament and their traits to young students Azərbaycan fizioloqlarının A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İnistutunun 50-illiyinə həsr edilmiş V Qurultayının materialları.Bakı.
4. 26-27 oktyabr 2017İmtahan stresi zamanı tələbələrdə adaptiv reaksiyalar GDU.Gənc alimlərin II beynəlxalq elmi konfransı Gəncə., 4-5may 2018Tələbələrdə psixoloji –həyəcan göstəricilərinin xüsusiyyətləri GDU. Müasir təbiət və iqtisad elmilərinin aktual problemləri Gəncə.
5. 03-06. July 2018 Psychophysological mechanisms of excitement position in young people, drpending on the typological features of the nervous system The 4rd international symposiumon euroasian biodiversity. Abstrack eBook. Kyiv Ukraine,
6. 03-04 may 2019 Gənclik dövründə həyəcan probleminin nəzəri təhlili GDU. Müasir təbiət və iqtisad elmilərinin aktual problemləri Gəncə,
7. 2019 Indıcators of sıtuatıonal and ındıvıdual anxıety ın 17 – year-old adolescents Procedings of the Georgian National Academy of Science. Biomedikal serles İnternational Congress of Georgian İvane Beritashvili Society of Physiologists PROCEEDİNGS IV
8. 25 November, 2019, İndicators of anxiety in young people 18 years of age Proceedings of the XIX International Scientific and Practical Conference. Social and Economic Aspects of Education in Modern Society.Warsaw, Poland.
9. 18-20 dekabr 2019 18 yaşlı gənclərdə situativ həyəcan vəziyyətinin göstəriciləri Azərbaycan Texniki Universiteti “Azərbaycan və TürkiyəUniversitetləri: təhsil, elm, texnologiya” I Beynəlxalqelmi-praktiki konfransın materialları. Bakı., 2020
10. 25-26 temmuz 21 yaşli gənclərin temperamentindən asili olaraq baş beynin təpə və ənsə payinda eeq –nin tezliyinə emosional gərginliyin təsiri Anadolu kongresi 4.uluslararasi uygulamali bilimler kongresi Diyarbakir., 2020
11. 18-yaşli gənc oğlanlarin baş beyninin bioelektrik aktivliyinin xüsusiyyətləriDedicated to the 97__ Anniversary of the National Leader of Azerbaijan, Heydar Aliyev IV international scientific conference of young researchers Baku Engineering University,.s.
12. 02.03. 2020г Cравнительный анализ амплитудно-частотных характеристик ээг у молодых людей в возрасте 17 лет в зависимости от типологических особенностей нервной системы Tеоретические и прикладные аспекты развития современной науки и образования Материалы III всероссий-ской научно-практической конференции..Чебоксары.
13. 01-02 may 2020 Sinir sisteminin tipoloji xüsusiyyətindən asili olaraq 17 yaşli gənclərdə ənsə payda eeq –nin amplitud-tezlik xarakteristikasinin müqayisəli təhlili.GDU. Müasir Təbiət elmilərinin aktual problemləri mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans. Gəncə
14. 25-26 temmuz 2020 21 yaşli gənclərin temperamentindən asili olaraq baş beynin təpə vəənsə payinda EEQ–nin tezliyinə emosional gərginliyin təsiri Anadolu kongresi 4. uluslararasi uygulamali bilimler kongresi Diyarbakir.
15. November 10, 2020Comparative analysis of anxiety indicators of first year choleric students The Eighth International Youth Conference “Perspectives of science and education” New York.,16. december 6-9, 2020The emotional tension of examination process effects of eeg on ampilli tue and speed at temple share of the brain to i and v -th courses, 17 and 21-year-old melancholic temperament studentsİnternational EuroasiaCongress on scientific researches and recent trends-VII Baku Eurasian University.
17. 26 март 2021гВлияние эмоционального напряжения на амплитуду и частоту ээг в головном мозге 19-летних студентов меланхолического темпераментного тира Сборник материалов II международной научно-практической конференции «Современные проблемы цивилизации и устойчивого развития в информационном обществе»(шифр-МКПЦР) г.Москва.,
18. 29-30 Aprel 202119 yaşli xolerik tipli gənclərin sitiativ həyəcan göstəriciləri BMU.Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş gənc tədqiqatçilarin V beynəlxalq elmi konfrans. Bakı,
19. 06-07 may 202119 yaşli xolerik tipli gənclərin şəxsi həyəcan göstəriciləri GDU.Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri. beynəlxalq elmi konfrans.Konfrans Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan Olmasının 98- ci ildönümünə həsr olunub. Gəncə.,
20. 8-10 декабря 2021 года Влияние экзаменационного стресса на возрастную динамику вегетативных показателей учащихся холерического типа темперамента Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН Отделение физиологических наук РАН Российское физиологическое общество им. И.П. Павлова ИНТЕГРАТИВНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ.,
21. 2022 Melanxolik temperament tipli 20 yaşli tələbələrdə həyacanin təsirindən baş beynin alin payinda eeq-nin ampilitudunun dəyişməsinin dinamikasi GDU.Müasir təbiət və iqtisad elmilərinin aktual problemləri. Gəncə,
22. 13-14 october 2022Comparative analysis of exciting indicators of 19- and 20-years old sanguine types Baku State University. chievements & Challenges in Biology, 11th International Conference | Baku, Azerbaijan.,
23. 11-12 otyabr 2022 Change of eeg frequency in the frontal and occasional part of the cerebral cortex due to the influence of the examination process in 21-year-old students with sanguivinic type Міністерство охорони здоров’я УкраїниПолтавський державний Медичний Університет Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України.,
24. 11-12 otyabr 2022Comparison of changes in the level of situational arousal under the influence of emotional stress in students with different temperament types Міністерство охорони здоров’я України Полтавський державний медичний університет Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України.
25. December 20 – 23, 2022The influence of examination stress on age dynamics of vegetative indicators of 19- year-old sanguinic typeImplementation of modern technologies in science Proceedings of the XIII International Scientific and Practical Conference Varna, Bulgaria konfrasda iştrak etmişdir və sertifikatllarla təltif olunmuşdur.
26. The Dynamics of Eeg Waves Changes Due to the Emotional Stress of the Exam Process in The Parietal and Occipital Lobes Of 21-Year-Old Young People / Izmir 2023 iyun10
27. Change of situation and personal excitement level due toemotional tension of the examination process in 20-year-old students with different temperament types.A.I.Qarayev.2023 oktembr 12-13
28. İmtahan proseinə emosional gərginliyin təsirindən 21 yaşlı xolerik tipli tələbələrdə vegetativ göstəricilərin dəyişməsi. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100-cü ildönümünə həsr olunub. Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri beynəlxalq elmi konfrans iii hissə GƏNCƏ –2023 səh 264
29. Gənclik dövründə həyəcan probleminin nəzəri təhlili. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100-cü il dönümünə həsr olunub Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri beynəlxalq elmi konfrans iii hissə GƏNCƏ –2023 səh 309
30. Change of vegetative indicators due to emotional tension of the examination process in sanguinic students. Methodical and practical methods of creating inventions Proceedings of the VI International Scientific and Practical Conference Sofia, Bulgaria October 24 – 27, 2023 səh31

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
1.Анализ психофизиологического статуса у практически здоровых юношей с невротическими расстройствами 15-16 лет Journal of Baku Engineering University. Philolo.gy and pedagogy. Baku 2019 Cild 1, №3-https://www.researchgate.net/publication/342238925
2. Emosional stresin fleqmatik tipli tələbələrin baş beyninin təpə və ənsə payinda EEQ-nin ampilituduna təsiri. Odlar Yurdu Universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri. Bakı.2020 №56 səh 188-193 https://www.facebook.com/OdlarYurduUniv/photos/elmi-və-pedaqoji-xəbərlər-jurnalı-elmi-elmi-publisistik-məqalələrin-qəbulunu-ela/4295000867206723/
3. Situational excitement indicators of the examination process influence to the nervous system in 17 and 20-year-old students in ı and ıv courses depending on their types of temperament. Bulletin of Science and Practice/Scientifik Journal 2020 Volume 6, İssue8 səh 55-64 https://doi.org/10.33619/2414-2948/57/07
4. Влияние экзаменационного стресса на амплитуду волн ээг в теменной доле головногомозга у студентов факультета биологии-химии с различными индивидуально-типологическими особенностями. Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture.2020 Том 12, №5 səh 97-112 Scopus. Импакт-фактор РИНЦ 2019 (двухлетний) = 0,562 (по данным на 08.09.2020).
5. Сравнительный анализ влияния экзаменационный стресса на индивидуальные показатели студентов первых и четвертых курсов обладающих различным типом темперамента. Jomard Publishing Advances in Biology s Earth Sciences. 2020 vol.5 №2 səh 151-159 http://jomardpublishing.com/journals.aspx?lang=ru&id=3&menu=8&info=
6. Влияние экзаменационного стресса на вегетативные показатели у студентов с преобладанием флегматического типа темперамент. Український журнал медицини, біології та спорту.2021 Том 6 №1 (29) səh 332-338 https://doi.org/10.26693/jmbs06.01.332
7. Indicators of the influence of sitiative excitation of examination stress in students of the III course of the sanguinic type of temperament. Украiнська академiя наук Вıсник проблем бıологi ı медицини..2021 Випуск 2(160) səh346-348 https://vpbm.com.ua/en/vyipusk-2-(160),-2021/14838
8. Влияние экзаменационного стресса на вегетативные показатели у 17-21 летних студентов с меланхолическим типом высшей нервной деятельности. Образовательный вестник «Сознание». Калининград.2021 Toм.23. №6 səh18-29 https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46133980 e-pubmed.org
9. Сравнительный анализ влияния экзаменационного стресса на уровень ситуативной иличностной тревожности студентов. Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture.2021 Том 13 №1 səh 222-237 http://discover-journal.ru/jour/index.php/sjlsa/issue/view/4/3
10. Bлияние экзаменационного стресса на возрастную динамику флегматического темперамента у студентов 20-летнего возраста На вегетативные показатели. Bulletin of Science and Practice/Scientifik Journal.2022 Тom.8. №3 səh 213-216 https://www.bulletennauki.com
https://doi.org/10.33619/2414- 2948/76/23
11. Изменение ээг в лобной доле коры головного мозга под влиянием экзаменационного процесса у 18-летних студентов флегматического типа. Международный научно-исследовательский журнал Екатеринбург.2022 № 7 (121) səh 87-91 https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.121.7.054
12. Changes of the eeg oscillations in the temporal lobe of the cerebral cortex under the effect of examination process in students with choleric temperament. International Journal of Biological and Chemical Sciences Afrika. Cameroon2022 16(5) səh 2281-2288 https://dx.doi.org/10.4314/ijbcs.v16i5.36
13. Changes in the frequency of eeg waves in the cerebral cortex of sanguine students. Світмедицини та біології. України. Полтава. 2022 №4(82) səh 157-160 https://womab.com.ua/en/smb-2022 04/9602
14. Comparison Of Changes In The Situational Anxiety Level Due To The Effect Of Emotional Stress Of The Exam Process In 21-Year-Old Students With Different Temperament Types. South AsianJournal of Experimental Biology India 2022 Том. 12 № 6 səh 890-895 https://sajeb.org/index.php/sajeb/issue/view/73
15. Statistical indicators of the change in the amplitude of the EEG in the brain due to the effect of anxiety caused by the exam process in 17-year-old choleric students. South Asian J Exp Biol; 13 (3): 240-246; 2023 [DOI: 10.38150/sajeb.13(3).p240-246]

Kitablar:
1. Kənd təsərrüfatı və ekoloji böhran ( dərs vəsaiti) 2003 səh 156
2. Heyvanların qan sisteminin fiziologiyası. ( dərslik) 2013 səh 101
3. Heyvanlarda mərkəzi sinir sistemi və sensor sistemlər üzrə laboratoriya məşğələlərinin aparılmasına dair metodiki göstrəriş. Gəncə 2011 səh 36
4. Mərkəzi sinir sisteminin fiziologiyası ( dərslik) 2015 səh 360