KİMYA ÜZRƏ FƏLSƏFƏ DOKTORU, BAŞ MÜƏLLİM ABBASOV EYYUB MİRZƏ OĞLU

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT:
1940-cı ildə Goranboy rayonunun Veysli kəndində anadan olub. Ailəlidir. 3 övladı var.
Təhsili:
1967-ci ildə Azərbaycan Neft-kimya İnstitutunun «Əsas üzvi və neft kimya sintezinin texnologiyası» ixtisasını bitirmişdir.
Elmi dərəcəsi və adları
1982-ci ildə V.İ.Lenin adına Moskva Dövlət Pedaqoji İnstitutunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək «üzvi kimya» ixtisası üzrə alimlik dərəcəsi almışdır.
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1969-cu ildən Gəncə Dövlət Universitetində baş laborant kimi fəaliyyətə başlamış, hazırda kimya kafedrasının baş müəllimidir
TƏDQİQAT SAHƏSİ
Şəkərləin amido fosfit birləşmələrin sintezi və tədqiqi
ELMİ ƏSƏRLƏRİ:
Qərb regionunun xammallar və sənaye tullantılarindan doldurucu kimi istifadə etməklə polimer kompozisiya materiallari alınmasmin tədqiqi. AMEA GREM xəbərlər məcmusu, № 4, səh 40Синтез и каталитические свойства полладиевых комплексов сгликовмилофосфитами. GDU-nun Elmi əsərlər məcmuəsi № 1, Gəncə, 2012, səh 56-59
Синтет и превращ тетраетилдиамидофосфат ов 2,3,4,5 дивистов.ЖOX №6 1980
N-Ациламидофосфитный комплекс палладия Академия Наук СССР. Журнал общей химии. Том LII (CXIV) «Наука» Ленинградское отделение. 1982. Ст 936
Циклодегидрохлорирован Не продукта Взаимодействия 1- Гидрокси-2-тионафтола дихлоргидрина ЖОХ том СХІѴ, 1982
Синтез хлоро (алил) 2-6-o-фенилен амидо- fwtnbkajcahn-1.2; 3,4-ди-о- изопропили В-Д-галактопиранозапале Междунарожная химия (АБШ), 1982
Синтез производных оксидатиофенолов исследование их в качестве присадок иМаслам. ЖОХ №9, 1987
Синтез 2,3-диалкил (арил)-3-(2-Оксиетиламитнов)тиозамИдин-4-онов. ЖОХ №10, 1987
BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
Комплексообразование простейших предшественников иминосодержащих 1,3,2-оксазафосфоланов. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Anadan Olmasının 100 İlliyinə həsr olunmuş “Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri”mövzusunda Beynalxalq elmi konfrans. Gəncə-2023 səh 140
KİTABLAR
Fiziki və kolloid kimya. Dərs vəsaiti 2019.
Dil bilgiləri
Rus dili
Partiyalığı:
2000-ci ildən YAP-ın üzvüdür