KİMYA ÜZRƏ FƏLSƏFƏ DOKTORU, DOSENT VƏLİYEV MURAD TURAB OĞLU

????????????????????????????????????

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
09.05.1948-ci ildə Azərbaycan Respublikası Goranboy rayonunun Nizami kəndində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.
1971-ci H.Zərdabi adına Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (indiki Gəncə Dövlət Universiteti) Kimya ixtisası üzrə tam kursu bitirmişdir.
Təhsili:
1993-1997-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsində təhsil alaraq fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
1997-1999-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinin Üzvi kimya ixtisası üzrə magistratura şöbəsində təhsil alaraq fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
Elmi dərəcəsi və adları
1986-90-cı illərdə Azərbaycan Elmlər Akademiyası Xlor üzvi Sintez İnstitutunun dissertantı olub.
1990-cı il 28 noyabrda (protokol №14) dissertasiya müdafiə edərək kimya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.
15 .10.2002-ci il № 011696 nömrəli (03 saylı protokol) qərarı ilə Kimya kafedrasının “Dosenti” elmi adı verilmişdir.
2002-ci ildən dosentdir.
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1971-1977-ci illərdə Goranboy rayon Borsunlu kənd orta məktəbində müəllim.
1977-1986-cı illərdə Gəncə Zona Müəllimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda Kimyanın tədrisi metodikası kabinetinin müdiri.
1986-2005-ci illərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasında baş laborant, laboratoriya müdiri, assistent, baş müəllim, dosent vəzifələrində işləmişdir.
2005-ci ildən hal-hazıra kimi Gəncə Dövlət Universitetinin kimya kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır.
2014-cü ilin oktyabrlnda “Mövlanə” proqramı əsasında Türkiyənin Elazığ şəhərinin Firat Universitetində olmuş, orada kimya fənninin tədrisi ilə bağlı fikir mübadıləsi aparmışdır. Fakültə Elmi şurasının, mənitorinq qrupunun və əmək intizamının yoxlanılması üzrə Komissiyanın üzvüdür, semestr və Dövlət imtahanları Appelyasiya Komissiyasının sədridir.Təltifləri
Gəncə Dövəltinin Universitetinin10.06.2010-cü il tarixli T-343№-li (№1710 qeydiyyat nömrəsi ilə) qərarı ilə yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması sahəsində səmərəli pedaqoji fəaliyyətinə görə və universitetin 10 illik yubileyi münasibətilə Fəxri fərmanla təltif edilmişdir.
TƏDQİQAT SAHƏSİ
“Funksional əvəzolunmuş dien və dien sırası birləşmələrinin tsiklik dienlərlə dien kondensləşməsi”
SEÇİLMİŞ ELMİ ƏSƏRLƏRİ:
«Сополимеры двуокиси серы с аллиловыми эфирами карбоновых кислот и их хлор с бромпроизводными в качестве позитивного электронорезиста с улучщенной адгезией к подложке и низкой микродсфектностью» Авторское свидетельство №1249919.
2. Диеновая конденсация Тетрахлор бензохинона с несопряженными диенами Азерб. хим.ж. 1988, №4.
3. Синтез 4,8-диоксаундекан -1-ин-10-ола-6 и некоторых производных Азерв. ХИМЖ. 1988 №5
4. Стабилизация хлорилованных углеводородов ДЕП. ОНИИТЕХИМ. 1906.90 № 439-XII90.
5. Dien sintezi əsasında alınan xlorlu bakteriosid maddələrin sintezi və tədqiqi
AMEA. Gəncə bölməsi “Xəbərlər məcmuəsi” Gəncə,2000-ci il №3.
6.Analiysis of sea wather taken the area Caspian sea International Scientific and practical conference Cutting-Edge Science (January-Februaru ) Shawnee USA p. 33-35 E.M.Gadirova, A.T.Mammadova, S.T.Mehdiyeva, V.S.Aliyeva 2021
BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
Гидросиллирование 5-метил[4-метил-(2,2 эпокси)пентен-4] Бицикло(2,2,1)-Гептана-2 «IV-Всесоюзная Конференция строен. и реакционная способность кремний органических соединений. Иркутск 1989, стр 236
2.Диеновая конденсация диметил-винил-етинил карбинол с метил – диенами «Материалы научно исследовательских работ по проблемам Западного Региона Азербайджана» Баку 1989
3.Analiysis of sea wather taken the area Caspian sea International Scientific and practical conference Cutting-Edge Science (January-Februaru ) Shawnee USA p. 33-35 E.M.Gadirova, A.T.Mammadova, S.T.Mehdiyeva, V.S.Aliyeva 2021
PARTİYALILIĞI:
2007-ci ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.
DİL BİLGİLƏRİ:
Rus dili