dosent əvəzi HÜSEYNOVA PƏRVANƏ FİRUDDİN QIZI

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1969-cu ildə Gəncə şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Ailəlidir.
Təhsili:
1993-cü ildə AzTİ (indiki Azərbaycan Texnologiya Universiteti) fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
Elmi dərəcəsi və adları
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 18oktyabr 2017- cü il tarixli ( Pr. №26-k) qərarı ilə Kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilmışdir.
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1995-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetində Kimya kafedrasında baş laborant.
2001-2003-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya kafedrasında müəllim
2003-2022-cu illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya kafedrasında baş müəllim
2022-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya kafedrasında dosent (attestatsız)
Təltifləri
Gəncə Dövəltinin Universitetin 2018-ci il tarixli 2/45 saylı əmri ilə Fəxri fərmanla təltif edilmişdir.
Gəncə Dövəltinin Universitetin 2013-ci il tarixli əmri ilə Fəxri fərmanla təltif edilmişdir.
TƏDQİQAT SAHƏSİ
Kraun efirlərin enantiomerlərə ayrılması və onların oliqomerlərinin kolonkalı xromatoqrafiyada tətbiqiELMİ ƏSƏRLƏRİ:
PEG-assisted controlled precipitation of calcium hydroxide and calcium carbonate nanostructures for cement reinforcement. Materials Chemistry and Physics. 2021. Vol.271. I/sayı 46282 Səh 1-10
Functionalization of surgical meshes with antibacterial hybrid Ag@crown nanoparticles. Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures. 2022 Vol 17 № 1 sayı 24370 Səh.11-19
Xромато¬графический способ выделения хиральной структуры из рацемической смеси по принципу «гость-хозяин». //Энцикопедия Инженера-Химика № 2, с.2-4
The functionalization of magnetite nanoparticles by hydroksyl substituted diazacrown ether, able to mimic natural siderophores, and investigation of their antimicrobial activity.//Juornal of Inclusion Phenomena and Macrocyclyc Chemistry . Vol. 85. Nos. 1-2. June 2016.
Разнолигандные Комплексы Вольфрама(Vı) С Производными О-Гидрокситиофенола И Аминофенолами И Их Применение К Анализу Стали Рос. хим. ж. . 2023. Т. LXVII. №. 1 p.49-56
Xроматографический способ выделения хиральной структуры из рацемической смеси по принципу «гость-хозяин» Энцикопедия Инженера-Химика №2, с.2-4.
BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
Synthesis and analytical application of crown ether with abjustable structure.Materials of the International Reasearch Practice Conference, March 19th-20th, 2015 Munich, Germany, p.45-47.
Supramolecular assemblies based on macroheterolytic compounds with PLGA and nanoparticles of iron metals and its oksides. Уфимский государственный нефтяной технический университет. XXXIII Международной научно-технической конференции «Химические Реактивы, Реагенты И Процессы Малотоннажной Химии» Реактив-2020. Уфa İ.sayı 2923 Səh. 5
Стабилизация наночастиц никелья и кобальта краун-эфирами путем комплексообразования. Koordinasion birləşmələr kimyası. V Respublika Elmi konfransıBakı,2012. səh.10-12.
Разделение оптических изомеров физиологически активных аминов. Neftkimya üzrə VII Bakı Beynəlxalq Y.Məmmədəliyev Konfransı Bakı, 3-6 oktyabr, 2012 s. 262-263.
Usage of the flurenoxy substituted crown compounds in the allotment of optical isomers Sviridov Readings, 7th International Conference Chemistry and Chemical Education, 7-11 April, 2015 Minsk, Belarus, p.137.
Разделение оптических изомеров физиологически активных аминов. Neftkimya üzrə VII Bakı Beynəlxalq Y.Məmmədəliyev Konfransı Bakı, 3-6 oktyabr, 2012 s. 262-263.
KİTABLAR
Miqdari analiz. Dərs vəsaiti
Vəsfi analiz. Dərs vəsaiti
Dil bilgiləri
Rus dili, İngilis dili
Partiyalığı:
2013-cü ildən YAP-ın üzvüdür