BAŞ MÜƏLLİM HÜSEYNOVA PƏRVANƏ FİRUDDİN QIZI

????????????????????????????????????

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1969-cu ildə Gəncə şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub.
1988-ci ildə 6№ li orta məktəbi medalla, 1993-cü ildə AzTİ (indiki AzTU)-nu fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
1995-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetində Kimya kafedrasında baş laborant, müəllim, baş müəllim vəzifələrində çalışıb. Hal-hazırda həmin kafedranın baş müəllimidir. Gəncə Dövlət Universitetinin dissertantıdır.
“Kraun efirlərin enantiomerlərə ayrılması və onların oliqomerlərinin kolonkalı xromatoqrafiyada tətbiqi“ mövzusnda dissertasiya işi üzərində çalışır. Tədqiqat işinin nəticəsi olaraq molekulunda maktotsiklik həlqədə asimmetrik karbon atomu saxlayan optiki aktiv kraun efirlərin sintezinə nail olunmuş və və mühüm praktiki əhəmiyyət kəsb edən bir sıra optiki aktiv birləşmələrin rasematının kolonkalı xromatoqrafik üsulla enatiomerlərə ayrılması metodu işlənmişdir. Əldə olunmuş nəticələr farmaseftikada, neft kimyasında, üzvi kimyada mühüm problem olan optiki izomerlərin ayrılması prosesinin iqtisadi cəhətdən səmərəli olması imkanını verir.

Tədqiqat işinin nəticiləri respublikamızda və xaricdı dərc olunan bir sıra elmi jurnallarda çap olunmuşdur.
1. Применение иммобилизованных краун-соединений для хроматографического разделения оптических антиподов 2-бутанола. Азер. Хим. Журнал, 2003, № 3, с. 71-72.
2. Синтез и аналитеческое применение краун-соединений, содержащих флуоренилокси группу. Азер. Хим. Журнал, 2003, № 4. с. 184-186.
3. Синтез конфигурационнорегулируемых краун-эфиров. Bakı Univer. Xədərləri, Təbiət elmləri seriyası. 2003, № 3. c.45-50.
4. Разработка хроматографического метода разделения оптических изомеров окиси пропилена. Азер. Хим. Журнал. 2007, № 1, с.140 – 142.
5. Разделение физиологически активных аминов на оптические изомеры. Азер. Хим. Журнал. 2009,№ 2 . с. 88-91.
6. Xроматографический способ выделения хиральной структуры из рацемической смеси по принципу «гость-хозяин» Энцикопедия Инженера-Химика №2, с.2-4.
7. Kraun birləşmələrin rasemik qarışığın xromatoqrafik ayrılmasında tətbiqi. Kimya Problemləri jurnalı №2, 2015, səh. 165-174.

Əldə olunmuş nəticələr bir sıra beynəxalq konflans mateiallarında tezis şəklində çap olunmuşdur.
1. Стабилизация наночастиц никелья и кобальта краун-эфирами путем комплексообразования. Koordinasion birləşmələr kimyası. V Respublika Elmi konfransıBakı,2012. səh.10-12.
2. Разделение оптических изомеров физиологически активных аминов. Neftkimya üzrə VII Bakı Beynəlxalq Y.Məmmədəliyev Konfransı Bakı, 3-6 oktyabr, 2012 s. 262-263.
3. Хроматографический способ выделения энантиомера хиральной структуры из рацемической смеси Азер. Хим. Журнал. 2012, № 1, с.28-31.
4. Usage of the flurenoxy substituted crown compounds in the allotment of optical isomers Sviridov Readings, 7th International Conference Chemistry and Chemical Education, 7-11 April, 2015 Minsk, Belarus, p.137.
5. Synthesis and analytical application of crown ether with abjustable structure.Materials of the International Reasearch Practice Conference, March 19th-20th, 2015 Munich, Germany, p.45-47.
Universitetdə, fakültə və kafedrada keçirilən ictimai tədbirlərdə yaxından iştirak edir.