BAŞ MÜƏLLİM HƏSƏNOVA AYNURƏ MİKAYIL QIZI

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT 28 aprel 1979-cu il Gəncə şəhəri ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Ailəlidir, üç övladı var.
Təhsili:
1998-2002-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Biologiya və Kimya fakültəsində təhsil alıb.
2002-2004-cü illərdə GDU-nun Kimya istiqamətinin Qeyri-Üzvi kimya ixtisası üzrə magistratura şöbəsində təhsil alaraq fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
Elmi dərəcəsi və adları
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyasının07.09.2021-ci il tarixli qərarı ilə Kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilmışdir.
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
2004-2005-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya kafdrasındastajçı müəllim
2005-2013-cü illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya kafdrasında müəllim
2013-2022-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya kafedrasında baş müəllim
2022-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya kafedrasında 0.5 ştat vahidi baş müəllim
Təltifləri
СЕРТИФИКАТ«Школа молодых химиков государств-участников СНГ»
С 22 по 29 ноября 2022г.,Г.Душанбе, Республика Таджикстан
TƏDQİQAT SAHƏSİ
Heksen-1, a-metilstirol və ditsiklopentadienin birgə oliqomerlərinin sintezi və tədqiqiELMİ ƏSƏRLƏRİ:
Термическая стабильность эфиров ксантогеновых кислот.Журнал «Нефте переработка и Нефтехимия» 2012 Москва №8 Стр.32-34
Соолигомеры гексана-1 с дициклопентадиеном в качестве синтетических компонентов к нефтяным маслам // ЖПХ 2013, Т.86, вып.8, с.1340-1342
Изучение термической стабильности соолигомеров гексена-1 с α-метилстиролом //Нефтепереработка и Нефтехимия 2013, №12, c.22-23
Сравнительные исследования соолигомеров гексена-1 с -метилстиролом и гексена-1 с дициклопентадиеном в составе нефтяных масел// Нефтепереработка и Нефтехимия 2014, №8 ,c.40-42
Синтез бинарных соолигомеров гексена-1 с дициклопентадиеном и их графт соолигомеров с децил¬метак¬рилатом и их в качестве присадок к маслам// Нефтегазовые технологии и аналитика, октябрь 2017, с.16-23
Preparation of oligo (Hexen-1-so-Indenes) and investigation of its products as additives tooils //International Journal of Engineering Reseearch and Science 2017,Vol.3, issue 11, p.21-26
The Oligo¬me¬rization of the -metylstyrol with the Presence of BF3. O (C2H5) 2 Catalyst and Small Amount of 1,4-Benzoquinone //European Academic research, September 2017,Vol. V, Issue 6, p. 2742-2748
Syn¬thesis of binary cooligomers of -methylstyrene with decylmethacyrlate and their investigation as additives foroils //Processes of petrochemistry and oil refining 2017,Vol.18,No.4, p. 351-360
Investigation of the properties of products and regularities of cooligomerization of alkenes-1 with dicyclopentadiene //Azerbaijan Chemical Journal, 2018, №1, pp71-77
Получение сополимеров гексена-1 с дециловым эфиром метаaкриловой кислоты и исследование их в качестве присадок к маслам// Нефтегазовые технологии и аналитика, октябрь 2018, с.72-75
About study of obtain the decorative sand asphalt from stripping of alunite from zaylik field //International Scientific Journal Theoretical & Applied Science Journal İSSN 2308-4944 (print) İSSN 2409-0085 (online) №12(68)2018,pp:248-251 Philadelphia, USA
Environmental monitoring some areas of the Azerbaijan //5th İnternational Engineering and Natural Sciences Conference November 5-6, 2020 Dicle University, Diyarbakir/Turkey p.434-435
BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI Термоокислительная стабильность некоторых производных малеиновой кислоты в качестве смазывающих присадок к синтетическим маслам. ЖУРНАЛ ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТИВЫ,РЕАГЕНТЫ И ПРОЦЕССЫ МАЛОТОН-НАЖНОЙ ХИМИИ. ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ ХХVI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «РЕАКТИВЫ-2012» Минск,2-4октября2012г
Heksen-1-in α-metilstirol və ditsiklopentadienlə ikili birgə oliqomerləşməsi. Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş. I BEYNƏLXALQ KİMYA VƏ KİMYA MÜHƏNDİSLİYİ KONFRANSI 17-21 Aprel 2013 cü il, Bakı, Azərbaycan. Səh 565-568
α-Metilstirolun kation polimerləşməsinə 1,4-benzoxinonun təsiri və bu birləşmələr əsasında birgəoliqomerlərin sintezi //Akademik B.Q.Zeynalovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş ”Neftkimya sintezi və mürəkkəb kondensləşmiş sistemlərdə kataliz” mövzu¬sunda beynəlxalq elmi-texniki konfrans Bakı- 2017, səh-244.
Alken-1-in indenlə BF3-O (C2H5)2 iştirakı ilə birgə oliqomerlərinin alınması yağlarda aşqar kimi tədqiqi. Международная научно-практическая конференция иновативные перспективы развития нефтепереработки и нефтехимии посвященная 110 летию ак. В.С. Алиева 9-10 октября, ИНХП НААН 2018,стр-182
Alken-1, a-metilstirol və ditsiklopentadienin ikili birgə oliqomerlərinin sintezi və tədqiqi. Akademik M.Nağıyevin 110 illiyinə həsr olunmuş “Nağıyev Qiraətləri” elmi konfransının materialları. AMEA Kataliz Və Qeyri-Üzvi Kimya Inistitutu,2018
a-metilstirol və 1-alkenlərin birgəoliqomerlərinin sintezi və neft yağlarina qatilaşdirici aşqar kimi istifadə edilməsi /AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutu Akademik Ə.M.Quliyevin110 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransı Bakı- 2022, səh-51
Səthi-aktiv turşu oksipropilatlarının deemulsiyalaşdırma sürətlərinin tədqiqi /Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş ”MÜASİR TƏBİƏT VƏ İQTİSAD ELMLƏRİNİN AKTUAL PROBLEMLƏRİ” MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS 05-06 may 2023-cü il II-hissə.Səh246-247. GDU
Dil bilgiləri
Rus dili, İngilis dili
Partiyalığı:
2000-cü ildən YAP-ın üzvüdür