BAŞ MÜƏLLİM HƏSƏNOVA AYNURƏ MİKAYIL QIZI

????????????????????????????????????

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
Həsənova Aynurə Mikayıl qızı 28 aprel 1979-cu ildə Azərbaycan Respublikası Gəncə şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.Ailəlidir, üç övladı var.

TƏHSİLİ
1986-cı ildə Gəncə şəhəri 10№-li orta məktəbin birinci sinfinə daxil olub, 1996-cı ildə Mircəlal Paşayev adına 39№-li tam orta məktəbin 11-ci sinfini bitirmişdir. 1998-ci ildə H.Zərdabi adına
Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (indiki Gəncə Dövlət Universiteti) biologiya-kimya fakultəsinin, kimya-biologiya ixtisasına qəbul olub,2002-ci ildə bakalavr pilləsini, 2004-ci ildə isə Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya ixtisasının, magistratura pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
Hal-hazırda AMEA-nın Gəncə bölməsinin dissertantıdır.
2000-ci ildən YAP-ın üzvüdür.

İŞ TƏCRÜBƏSİ
2004-cü ildə Gəncə Dövlət Universitetində stajçı müəllim, 2005-ci ildən müəllim,2013-cü ildən baş müəllim vəzifəsində çalışır.
2013-cü ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən İxtisasartırma təhsili haqqında sertifikat almışdır.

Elmi fəaliyyəti:
AMEA-nın GB-nin dissertantıdır. “Heksen-1-in α-metilstirol və ditsiklopentadienlə ikili birgə oliqomerlərinin sintezi və tədqiqi” mövzusunda tədqiqat işi aparır.
Bundan başqa tədris-metodiki sahədə bir sıra metodik vəsait və fənn proqramı Təhsil Nazirliyinin qrifi ilə nəşr edilmişdir.Ali məktəbdə 12 illik elmi-pedaqoji fəaliyyəti dövründə onun 40-dən çox elmi əsərləri müxtəlif yerli və xarici jurnallarda nəşr edilmişdir.
Pedaqoji fəaliyyəti:
Pedaqoji fəaliyyətə Gəncə Dövlət Universitetinin kimya kafedrasında müəllim kimi başlamışdır.

BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSLARDA,SİMPOZİUM VƏ QURULTAYLARDA İŞTİRAKÇILIQ (KONFRANSLARIN ADI, MƏRUZƏLƏRİN ADI, YERİ VƏ S.)
1. Heksen-1-in α-metilstirol və ditsiklopentadienlə ikili birgə oliqomerləşməsi. Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş.I Beynəlxalq kimya və kimya mühəndisliyi konfransi, 17-21 Aprel 2013 cü il, Bakı, Azərbaycan.
2. Heksen-1- α-metilstirol birgə oliqomerlərinin tərkib və quruluşu. AMEA Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Professor A.Ə.Verdizadənin 100 illik yubleyinə həsr olunmuş “Üzvi reagentlər Analitik kimyada” II Respublika Konfrans Materialları.
3. Heksen-1- α-metilstirol birgə oliqomerlərinin sintezi və yüksək özlülük indeksinə malik yağlar alınmasında istifadəsi. Qafqaz Universiteti “Gənc tədqiqatçılar”ın I Beynəlxalq elmi konfransı.25-26 Aprel 2013-cü il, Bakı, Azərbaycan.
4. Heksen-1-in α-metilstirolla birgə oliqomerləşməsi. AMEA«MƏRUZƏLƏR» jurnalı. L-XIX,2013,N1
5.Синтез соольгомеров гексена-1 с α-метилстиролом. Syhnhesis cooliqomers-hexene with α-methylstyrene. Teotetikal Applied Scence Evropean Innovation Materials of the ISPC 30/09/2014 Impact Factor ISI=0.307 Impact Factor ISRA=1.344 PP.82-84 Martigues,Fransa
6.Polioksipropiltsikloheksenatların tsiklləşmə və oksialkilləşmə reaksiyaları əsasında sintezi və tətbiq sahələrinin tədqiqi
Biokimyəvi Nəzəriyyələ-rin Aktual Problemləri II Beynəlxalq Konfransının Materialları(25-27noyabır 2011-ci il) I hissə.
7.Влияние термической стабильности алкилбензилдисульфидов на противоизносные свойства смазочных масел.
AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutu Akademik Ə.M.Quliyevin100 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransı Bakı- 2012
8.Термоокислительная стабильность некоторых производных малеиновой кислоты в качестве смазывающих присадок к синтетическим масла
ЖУРНАЛ ХИМИЧЕСКИЕ РЕАК-ТИВЫ,РЕАГЕНТЫ И ПРОЦЕССЫ МАЛОТОН-НАЖНОЙ ХИМИИ. ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ ХХVI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «РЕАКТИВЫ-2012» Минск,2-4 октября2012г

9.Dipolialkiltiofosfin turşusu ilə alkilfenolun qarışıq duzunun alınması və neft yağlarının tərkibinə polimer aşqar kimi tədqiqi Konfrans Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci il dönümünə həsr olunub.MÜASİR BİOLOGİYA VƏ KİMYANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ ELMİ KONFRANS12-13may 2014-cü il II-hissə.GDU
10. Bitsiklik turşular əsasında alınmış oksipropilatların neftyığıcı və dispersləşdirici xassələrinin tədbiqi Konfrans Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü il dönümünə həsr olunub.MÜASİR KİMYA VƏ BİOLOGİYAININ AKTUAL PROBLEMLƏRİ
BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS. 12-13may 2016-cı il II-hissə. Səh 97 99.GDU

İCTİMAİ-SOSİAL HƏYATDA İŞTİRAKÇILIQ
Keçirilən şəhər tədbirlərində və eyni zamanda Universitetdə keçirilən tədbirlədə daima fəal iştirak edir.
1. Изучение термической стабильности соольгомеров гексена-1 с α-метилстиролом. Журнал «Нефте переработка и Нефтехимия» 2013 Москва №12 Стр.22-23
2. Heksen-1-.ditsiklopentadien birgə oliqomerləşməsi. Azərbaycan neft təsərrüfatı, 2013, №9 səh55-58
3.Сравнительные исследованиясоольгомеров гексена-1 с
-метилстиролом и гексена-1 с дициклопентадиеном в составе нефтяных масел. Журнал «Нефте переработка и Нефтехимия» 2014 Москва №8 Стр.40-42.8.