dosent əvəzi KƏSƏMƏNLİ XƏYALƏ HAMLET QIZI

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT: 29 dekabr 1978-ci ildə Gəncə şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Ailəlidir, bir övladı var.
Təhsili:
1996-2000-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya-biologiya fakültəsinin Kimya ixtisasında təhsil alaraq fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
2000-2002-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Üzvi kimya ixtisası üzrə magistratura şöbəsində təhsil alaraq fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
Elmi dərəcəsi və adları:
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 15 fevral 2017-ci il tarixli (protokol № 03-k) qərarı ilə Kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilmişdir.
Əmək fəaliyyəti
2002-2011-ci illərdəGəncə Dövlət Universitetinin Kimya kafedrasında müəllim
2011-2022-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya kafedrasında baş müəllim
2022-ci ildən hal hazıradək Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya kafedrasında dosent (attestatsız)
Təltifləri
Gəncə Dövlət Universitetinin 2017-ci il tarixli əmri ilə Fəxri Fərmanla təltif edilmişdir.
Certificat at Training on Student Approach (writing learning outcomes, Applying innovative student teaching, Learning and assessment methods) Baku-2020, 5-9 January
Certificate of Completion, for successfully completing the “Molecule of the Week” Project organized by Azerbaycan Chemical Society. September 3, 2021
Certificat of participation, for presentation “1st İnternational Symposium on Recent Advances in Fundamental and Applied Sciences (İSFAS-2021), 10-12 september, 2021, Turkey
Tədqiqat sahəsi
Tərkibində azot və kükürd saxlayan aromatikvə heterotsiklik fraqmentli sulfid və müxtəlif imidazolinlərin törəmələrinin sintezi, çevrilmələri vəmüxtəlif markalı yanacaqlarda tətbiqinin tədqiqi
Seçilmiş elmi əsərləri1.Azkükürdlü dizel yanacaqlarının yağlama və antistatik xassələrinin yüksəldilməsi//Azərbaycan Kimya Jurnalı, №1, 2012,s. 13-16
2.Получение бензинов каталитического крекинга переработкой смеси нефтяного и растительного сырья// Нефтепереработка и нефтехимия, № 11, 2012, с. 15-18
3.Использование ультразвуковой кавитации в синтезе амино- и гидроксиэтилимидазолинов жирных кислот//Автогазозаправочный комплекс и альтернативное топливо, № 5(86), с.8-12, Москва-2014
4.Hydroxy- and Aminoethyl İmidazolines of Cottonseed Oil Fatty Acids as Additives for Diesel Fuels// Open Journal of Synthesis Theory and Applications, 2015, 4, 33-39. Scirp.org/journal/ojsta
5.Synthesis hydroxyethyl imidazolines of nature petroleum acids under the influence of cavitation effect// Azerbaijan Chemical Journal. No 4, 2020, page 60-64.
6.Application of linear programming methods to inteqrated pest management in walnut plantations of Azerbaijan // SYLWAN(Thomson Reuters)2019. 163 (1). P.129-136
7.Bitki yağı turşularının imidazolinlərinin dizel yanacaqlarının yağlama keyfiyyətinə təsirinin tədqiqi // Pedaqoji Universitetin xəbərləri, Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası,Bakı ş.2020. C. 68, № 2.
Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı:
1.Присадкикдизельнымтопливамнаосноверастительногосырья.// Международный конгресс «Биотоплива -2012», 17-18 апреля,2012 года, Москва, с.56
2.İmprovement of the lubricating property of hydrotreated diesel fuels.// Euro-Eco-2012 Hannover, 29-30 November 2012, p.11
3.The study of the effect of individual fatty acids imidazolines on antistatic property of diesel fuels. // Euro-Eco-2013Hannover, 29-30. November 2013, p.11
4.The Application of imidazolines Synthesized on the Basis of Vegetable Oil Acids as Additives İncreasing Lubricity of Diesel Fuel.//The 17th İnternational Conference on Petroleum, Mineral Resours and Development.9-11 February, 2014,Cairo, Egypt
5.Synthesis of imidazolines on the basis of natural oil acids and their application as additives to diesel fuel.// 13th Ibn Sina Iiternational Conference on Pure and Applied Heterocyclic Chemistry, 14-17 february 2015,Hurghada, Egypt
Təbii neft turşularının hidroksietil imidazolinlərin dizel yanacağının yağlama xassəsinə təsirinin tədqiqi.// Международная научно-техническая конференция «Нефтехимический синтез и катализ в сложныхконденсированных системах», посвященной100-летнему юбилею академика Б.К.Зейналоваг.Баку
7.Синтез амидоэтиловых имидазолинов жирных кислот.//Актуальные вопросы науки и техникиСборник научных трудов по итогамМеждународной Научно-Практической Конференцииг. Самара. Выпуск VII.11 апреля 2020.стр.24-28
8.Synthesis of aminoethylimidazolines of fatty acids.//1stİnternational symposium on Recent Advances in Fundamental and Applied SciencesİSFAS-2021 Turkey. 10-12 sentyabr 2021Study of the effect of individual fatty acids amidoethylimidazolines on the antistatic properties of diesel fuel // Bakı Ali Neft Məktəbinin (BANM) təşkilatçılığı ilə ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümünə həsr olunmuş “Tələbə və Gənc Tədqiqatçıların III Beynəlxalq Elmi Konfransı”, Səh.445-446. 18-29 aprel 2022-ci il, Bakı, Azərbaycan
10.The effect of natural petroleum acids aminoethylimidazolines on the lubrication quality of diesel fuels//Actual Problems of Chemistry” Dedicated to 98th anniversary of National Leader HeydarAliyev. May 25, 26 BAKU – 2021,səh.126-129.
11.History of development and application of hetaril-containing dyes// Foundations and Trends in Modern Learning, İnternational Scientific Conference, 12-13 January, 2023. Berlin, Germany.p.110-114.
12.Study of the method of synthesis and properties of ethers adipic acid// Challenges and Problems of Modern Science, Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference. 09-10 February 2023, p.14-18. London, United Kingdom
13. Application of fatty acid imidazolines as diesel fuel lubricating properties additives // Research Retrieval and Academic Letters. İnternational Scientific Conference.12-13 May, 2023. Warsaw, Poland
KİTABLAR:
1.Üzvi kimyanın tarixi və metodologiyası. Dərs vəsaiti 2021
2.Üzvi kimyanın müasir problemləri. Dərs vəsaiti 2022 Warsaw
Dil bilgiləri:
Rus dili, İngilis dili
Partiyalılığı:
2001-ci ildən YAP-ın üzvüdür