BAŞ MÜƏLLİM ZEYNALOVA SEVİNC VİLAYYƏT QIZI

????????????????????????????????????

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT:
07.02.1966 cı də Gəncə şəhərində müəllim ailəsində anadan olub.

TƏHSİLİ:
1973-1983 İ.Nəsimi adına orta məktəbi yüksək qiymətlərlə bitirib.1988-1993 AKTA(Az.K.T.Akademiyası)nı yüksək qiymətlərlə bitirib.Buraxılılış diplom işi Farmokologiya mövzusunda olmuş,əla qiymətəlayiq görülmüşdür.1995 ci ildə Gdu(Gəncə Dövlət Universiteti) nun kimya kafedrasına laborant vəzifəsində işə qəbul olunub.1995 cə ildən GDU nunKimya kafedrasında prof.İ.Ə.Aslanovun Rəhbərliyi altında “Tərkibində Si-la ,S-lə,N-la əlaqə saxlayan heterofunksional birləşmələrin sintezi və tətqiqi” mövzusunda GDUnun dissertantı oldum.

İŞ TƏCRÜBƏSİ:
1995 ci ildə (H.Zərrabi adına pedaqoji institutun) Gəncə Dövlət Universiteti Kimya kafedrasında laborant vəzifəsinə qəbul olundum.1996 cı ildən Baş laborant,1997ci ildən müəllim ,1998 – 2016 cı il müddətdə Baş müəllim vəzifəsində çalışıram.Bu illər ərzində universitetin rəhbərliyi tərəfindən 1999 cu ildə Azərbaycan Pedaqoji İxtisasın Artırılması və Yenidən Hazırlanması Baş İnstitutundabiokimya ixtisası üzrə(432saat),2007 ci ildə “Biokimyadan məşqələlər “adlı dərs vəsaitinin müəlliflərindən biriyəm,2008 ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin British Counsil şirkəti ilə birgə təşkil etdiyi “İnteraktiv təlim üsulları” layihədə iştirak etmişəm,2011 ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən “Ali məktəb müəllimlərinin üç aylıq İxtisas Artırma təhsili” proqramında (414 saat) kurs keçmişəm,2014 cü ildə Az.Res,təh.Naz. tərəfindən Təşkil olunmuş Ali Təhsil Müəsisələri Üçün”Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları”fəninin tədrisi üzrə keçirilən təlim məşöələlərində müvəffəqiyyətlə iştirak etmiş və imtahan vermişəm.2014-2015tədris ilinddə “Mövlanə”Beynəlxalq layihə xətti ilə Türkiyyə Cumburiyyətinin Firat Universitetində Biokimya ixtisası üzrə nəzərdə tutulan iş fəaliyyətini gerçəkləşdirmişəm.

ELMİ FƏALİYYƏTDƏ ALDIĞI ƏN MÜHÜM NƏTİCƏLƏR:
“Alkin-1 sıra birləşməkərin bəzi kimyəvi çevrilmələri “Çap olunub Gəncə, 1996 2s İ.Ə.Aslanov,Y.A.Musayeva. “Polifunsional tərkibli üzvi birləşmələrinsintezivətədqiqi”.Bakı,19982s İ.Ə.Aslanov,Y.A.Musayeva
“Краунизация производных 4-циклогексанцис-1,2 дикарбоновых кислот” Bakı,1998 1s F.İ.Muradzadə,A.L.Şabanov, A.B.Yolçuyev.
“Metakrilbenziimidozolun alınması” Çap olunub GDU-nun elmi əsərlər məcmuəsi Bakı “Nurlan”2001 -2s İ.Ə.Aslanov, A.Ə.Cəfərov
Alkil və ariltioakrolrin sintezi və tədqiqi. “Ekologiya və həyat fəaliyyətinin mühafizəsi”ıvBeynəlxalq konfrans material 17-19 aprel 2002 Sumqayıt,2002.H.Ş.Vəliyeva,A.Ə.Cəfərov,M.A.Hacıyeva10s
“Bəzi merkaptanların üçqat rabitəyə radikal birləşməsi”. “Ekologiya və həyat fəaliyyətinin mühafizəsi”ıvBeynəlxalq konfrans material 17-19 aprel 2002 Sumqayıt,2002.10s H.Ş.Vəliyeva,A.Ə.Cəfərov, İ.Ə.Aslanov,İ.A.Cəfərov. Biokimyadan Təcrübə Məçğələləri ( dərs vəsaiti) Cap olunub “İRS”MM 2008 Bakı-2007 173 s Q.Xəlilov(prof) .”Pirrolun Maqnezium hallogenidlə dialkil silil hidroxloridin reaksiyası” Professor-müəllimlərin aspirant və gənc tədqiqatçıların elmi-tədqiqat və yaradıcılıq işlərinin toplusu .Gəncə-2008İ.Ə.Aslanov(prof)2s “Кремний содержащий антибиотики” Теоретические и практические аспекты развития современной науки.Mосква:Изд-во”Спецкнига”-2011- 2s.
Nazim Mustafa oğlu Ələkbərov, İmran Qasım oğlu Qasımov,
Nizami Qəzənfər oğlu Nağıyev, Metanet Firaddin Qızı Rzayeva,
Sevinc Vilayyət qızı Zeynalova.11 / 06 / 2015.Sayı : 67281048
Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi’nde yayınlanması isteğiyle sunmuş olduğunuz “Kation Boyaqlarla Boyama Prosesinin kimyəvi xüsusiyyətlərinin tədqiqi” başlıklı makalenizin, hakem değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. İlgi makaleniz F.Ü. Fen Bilimleri Dergisi’nde basılacaktır.

İCTİMAİ HƏYATDA İŞTİRAKÇİLİQ:
Bir müəllimi əhatə edən içtimayət onun tələbələri və müəllim kollektividir. Əgər bir pedaqoq tələbələrə nümunə olacaq əxlaqa, kolleqaları ilə qarşılıqlı hörmətə nail ola bilibsə, içtimai vəzifəsinin əsas hissəsini yerinə yetirmiş hesab edilə bilər.