BAŞ MÜƏLLİM ƏLİYEVA VÜQARƏ SURXAY QIZI

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT 27 iyul 1981-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olub.Ailəlidir. İki övladı var.
Təhsili:
2002-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin kimya-biologiya ixtisasını bitirmişdir.
2004-cü ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Üzvi kimya ixtisası üzrə magistratura şöbəsini bitirmişdir.
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
2004-cü ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya kafedrasında müəllim.
2013-cü ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya kafedrasında baş müəllim.
Təltifləri
Gəncə Dövəltinin Universitetin 5 oktyabr 2020- ci il tarixli №2/53 sayılı əmri ilə Fəxri fərmanla təltif edilmişdir.
TƏDQİQAT SAHƏSİ yoxdur
ELMİ ƏSƏRLƏRİ:
“Molibdenin kəşf olma tarix, kimyəvi və fiziki xassələri”GDU “ Elmi xəbərlər”2018 № 2 Səh.12
Analysis of sea water taken from the area Caspian sea.International scientific and practical conference.Gutting-EdgeScience 2021Səh.33-34
Yeni heterogen katalızotorların iştirakı ilə neft və neft məhsullarının kükürdlü Birləşmələrdən təmizlənməsi prosesinin təkmilləşdirilməsiGəncə Dövlət Univetsitetin Elmi əsərlər toplusu 2023
11.History of development and application of hetaril-containing dyes// Foundations and Trends in Modern Learning, İnternational Scientific Conference, 12-13 January, 2023. Berlin, Germany.p.110-114.
“ Mn (II), Zn(II), Ni(II) metallarinin benzoy turşusunun aminli törəmələri ilə komplekslərin qruluşu kimyəvi tədqiqi”AMEA Gəncə bölməsi Xəbərlər Məcmuəsi2018. №3Səh 4
BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
Pentafenilbismutun turşularla difenilləşməsindən Ph4BiX formullu birləşmələrin sintezi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olunmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş “Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri”, Beynəlxalq Elmi Konfrans, Gəncə-2021 № 4Səh.110-113
Yağ turşularının hidroksietil imidazlinlərinin sintezi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olunmasının 99-cu ildönümünə həsr olunmuş “Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri”, Beynəlxalq Elmi Konfrans, Gəncə, 10 iyun 2022I hissə, GDU, səh. 384-386Asfalt-qətran-parafin çökmələrinə qarşı yeni inhibitorların tədqiqi.Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olunmasının 100-cu ildönümünə həsr olunmuş “Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri”, Beynəlxalq Elmi Konfrans, Gəncə-2023 Səh 264-266
Синтезисвойстваадипиновыхпластификаторов. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olunmasının 100-cu ildönümünə həsr olunmuş “Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri”, Beynəlxalq Elmi Konfrans, Gəncə-2023Səh 161-164
Dil bilgiləri
Rus dili
Partiyalığı:
2010-cü ildən YAP-ın üzvüdür