baş MÜƏLLİM NAMAZOVA LEYLİ OQTAY QIZI

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT:
19 avqust 1980-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. Ailəlidir. İki övladı var.
Təhsili:
2001-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin kimya ixtisasını bitirmişdir.
2003-cü ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Üzvi kimya ixtisası üzrə magistratura şöbəsini bitirmişdir.
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
2003-2016-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya kafedrasında müəllim
2016-2023-cü illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya kafedrasında baş müəllim
Təltifləri
TƏDQİQAT SAHƏSİ
ELMİ ƏSƏRLƏRİ:
Naften halqali diefirlərin eyni şəraitdə ikiqat rabitəyə birləşmə və efirləşmə reaksiyalarından alınması. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universiteti Elmi xəbərlər. Gəncə 2012. Səh 2.
4-halogenketonların furan birləşmələrinə heterotsiklləşmə reaksiyalarının tədqiqi. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universiteti Elmi xəbərlər. Gəncə 2012. Səh 4.

Sürgü yağlarının istismar keyfiyyətlərini yaşılaşdıran aromatik tərkibli oliqomerlərin sintezi. Azərbaycan Respublikası Tahsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universiteti Elmi xəbərlər. Gəncə 2013. №1.Səh 2
Halogenli ketonların pirrol birləşmələrinin heterotsiklləşməsi reaksiyalarının tətbiqi. Azərbaycan Respublikası Tahsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universiteti Elmi xəbərlər. Gəncə 2013. Səh 2.
Alkiləvəzli tiofenollar əsasında bəzi Mannix tipli kondensləşmə reaksiyalarının tədqiqi.Azərbaycan Respublikası Tahsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universiteti Elmi xəbərlər. Gəncə 2013. №3 Səh 3
Tərkibində funksional qruplar saxlayan heksen-1 olqomerlarin sintezi və tətbiq sahələri. Azərbaycan Respublikası Tahsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universiteti Elmi xəbərlər. Gəncə 2015.Səh 2.
Tərkibində С6-С10 saxlayan metakrilatlar və A-olefinlər əsasında polimer aşqarların sintezi. Azərbaycan Respublikası Tahsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universiteti Elmi xəbərlər. Gəncə 2016. Səh 37-40.
Bismutun aril birləşmələrinin sintezii və quruluşu Azərbaycan Respublikası Tahsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti Elmi xəbərlər. Gəncə 2018. Səh 35-40.
BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
Karbonilli birləşmələrin etanol hidrazonlarının sintezi, onların borat turşusu və di- etilsulfoksidlə qarşılıql təsir reaksiyaları. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universitetinin dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 870 illik yubileyina hesr edilir. II beynəlxalq konfrans materiali. Gəncə 2011.
Analiysis of sea wather taken the area Caspian sea İnternational Scientific and practical conference Cutting-Edge Science 2021 (January-February 2021 Shawnee, USA) 2021 p.33-35
Адсорьционные свйства цеолитов Международный научный журнал Выпуск № 1 Казань, 2022
History of development and application of hetaril-containing dyes// Foundations and Trends in Modern Learning, İnternational Scientific Conference, 12-13 January, 2023. Berlin, Germany.p.110-114.
Study of the method of synthesis and properties of ethers adipic acid// Challenges and Problems of Modern Science, Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference. 09-10 February 2023, p.14-18. London, United Kingdom
Dil bilgiləri
Rus dili
Partiyalığı:
2003-cü ildən YAP-ın üzvüdür