BOTANİKA KAFEDRASININ DOKTORANTLARI ELMİ EKSPEDİSİYADA

Bu günlərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Botanika kafedrasının doktorantları Fidan İsayeva,Gülnarə Quliyeva və Ülkər Bayramova professor Vaqif Novruzovun rəhbərliyi ilə Gəncəçay və Kürəkçay marşrutu üzrə elmi ekspedisiyada olmuşlar. Ekspedisiyada həmçinin Botanika kafedrasının dossenti Zilxumar İsmayılova iştirak etmişdir. Doktorantura proqramına uyğun olaraq onlar zonada olan xarakterik yarğanları, intrazonal bitkilik, həmçinin şibyə və mamırların biomonitorinqdə istifadə olunma imkanlarını araşdırmışlar. Kürəkçay və Gəncəçay hövzələri boyu bitki örtüyünün müasir vəziyyətinə dair məlumatlar toplanılmış və genofondun mühafizəsi üçün tədbirlər sisteminin hazırlanmasına başlanmışdır. Tədris və elmi tədqiqatlar üçün herbari materialları toplanmışdır.