TƏBRİK EDİRİK!

2015/2016-CI TƏDRİS İLİNİN SON HƏFTƏSİ GƏNCƏ DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN BOTANİKA KAFEDRASI ÜÇÜN UĞURLU OLMUŞDUR.
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİ YANİNDA ALİ ATTESTASİYA KOMİSSİYASI KOLLEGİYASININ QƏRARI İLƏ BOTANİKA KAFEDRASININ AŞAĞIDAKI ƏMƏKDAŞLARINA FƏLSƏFƏ DOKTORU ELMİ DƏRƏCƏSİ VERİLMİŞDİR:
B/M ASLANOVA YEGANƏ AZAD QIZI
B/M TAĞIYEVA ZƏRİFƏ İBRAHİM QIZI
MÜƏL. QULİYEVA RAMİDƏ ZAHİD QIZI